Vak a : Inlichtingen betreffende het personeelslid dat de aanvraag indientDovnload 17.36 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte17.36 Kb.
H

aardtoelage – Aanvraag/Aanwijzing van de begunstigde (1°)

(Koninklijk Besluit van 26 november 1997) (2°)
VAK A : Inlichtingen betreffende het personeelslid dat de aanvraag indient.

Dit vak moet steeds worden ingevuld.


Rubriek Personeelslid dat de aanvraag indient.
De ondergetekende:
1 Naam en voornamen:

2 Plaats en datum van geboorte:

3 Persoonlijk adres:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4 Werkgever (onderwijsinstelling/centrum):

…………………………………………………………………………………………………………….(Nummer werkstation: …………)

5 Administratief adres (adres van de instelling/het centrum):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6 Graad/Functie:

7 Administratieve stand:

8 Stamboeknummer:

9 Salaris (3°);


VAK B : Inlichtingen betreffende de echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie de aanvrager van de haardtoelage samenleeft.

Dit vak moet ingevuld worden wanneer:  • de echtgenoten of de personeelsleden die samenleven beiden onder de toepassing vallen van het koninklijk besluit van 26 november 1997 en in onderling akkoord beslist hebben dat het bij rubriek 1 vermelde personeelslid de begunstigde zal zijn van de haardtoelage;

  • de echtgeno(o)te of de persoon met wie het personeelslid samenleeft niet onder de toepassing valt van het koninklijk besluit van 26 november 1997 (in dit geval moeten enkel de rubrieken 10, 11, 12 en 13 worden ingevuld.)
Rubriek Echtgeno(o)t(e) of persoon met wie de aanvrager samenleeft.
10 Naam en voornamen:
11 Plaats en datum van geboorte:
12 Persoonlijk adres:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13 Werkgever:

14 Administratief adres:


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15 Graad/Functie:
16 Administratieve stand:
17 Stamboeknummer/Personeelsnummer:
18 Salaris (3°);
VAK C : Inlichtingen betreffende alleenstaande personeelsleden.

Dit vak moet enkel worden ingevuld indien de aanvrager alleenstaande is (ongehuwd, weduwe/weduwnaar, feitelijk of wettelijk gescheiden) en niet samenwoont.
Rubriek Kinderen.
19 Aantal kinderen die deel uitmaken van het gezin van de aanvrager en recht geven op kinderbijslag: ….verklaart op erewoord :

20 dat de bovenvermelde inlichtingen echt en juist zijn;


21 wanneer dit van toepassing is : dat de echtgenoten of de personeelsleden die samenwonen, in onderling akkoord beslist hebben dat het bij rubriek 1 vermelde personeelslid, de begunstigde zal zijn van de haardtoelage;

wanneer dit van toepassing is : dat de echtgeno(o)te of de persoon met wie de aanvrager samenleeft,


niet onder de toepassing valt van de regelgeving inzake haardtoelage (KB van 26/11/1997);
22 dat hij/zij elke wijziging aan de rubrieken 12, 13, 15, 18, 19 en 21 evenals iedere wijziging in de burgerlijke
staat, onmiddellijk zal meedelen aan de onderwijsadministratie door middel van een nieuwe verklaring
opgesteld volgens hetzelfde model.


Gedaan te………………………………………………………………………………………………………….., op…………………………………….

Handtekening van het personeelslid dat de aanvraag indient : ….
Iedere onjuiste of onvolledige verklaring is strafbaar met de straffen voorzien in het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen.

(1°) De aanvraag dient, via het secretariaat van uw onderwijsinstelling/centrum, verstuurd te worden naar uw werkstation.


(2°) Koninklijk Besluit van 26 november 1997 tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het Koninklijk Besluit van 30 januari 1967 houdende toekenning van een haardtoelage of een standplaatstoelage aan het personeel der ministeries (Belgisch Staatsblad van 11 december 1997), zoals het werd gewijzigd.
(3°) Onder salaris verstaat men het toegekende jaarbedrag (100%) dat voorkomt in de uitgewerkte salarisschaal zoals deze is vastgesteld voor volledige prestaties, dus zonder rekening te houden met toelagen en vergoedingen, noch met de indexkoppeling (zie salarisbrief).
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina