Van de algemene vergadering van de besloten vennootschap naar Nederlands recht1 [naam vennootschap], kvk-nummer, hierna te noemen: “de vennootschap”, statutair gevestigd te [plaats], gehouden te [plaats] op [datum]Dovnload 12.47 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte12.47 Kb.

12 mei 2011

10060553/11-00258668eti

Concept-notulen “flexbv”


Notulen

van de algemene vergadering van de besloten vennootschap naar Nederlands recht1 [naam vennootschap], kvk-nummer ***, hierna te noemen: “de vennootschap”, statutair gevestigd te [plaats], gehouden te [plaats] op [datum].
Aanwezig zijn:

  • de heer/mevrouw [A], als statutair directeur van de Vennootschap alsmede namens [A-bv], aandeelhoudster van de Vennootschap;

  • de heer/mevrouw [B], als statutair directeur van de Vennootschap alsmede namens [B-bv], aandeelhoudster van de Vennootschap;

  • de heer/mevrouw [C], als statutair directeur van de Vennootschap.

Als voorzitter van de algemene vergadering (hierna te noemen: “de Vergadering”) treedt [A] op. De notulen van de Vergadering worden gehouden door [B]2. De voorzitter opent de Vergadering en constateert dat alle vergadergerechtigden ter Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, te weten:
  • het gehele geplaatste aandelenkapitaal;

  • de statutaire directie;

en dat er geen sprake is van andere vergadergerechtigden aangezien er geen sprake is van certificaten van aandelen met vergaderrecht en er noch vruchtgebruik, noch pandrecht op één of meer aandelen is gevestigd3.

De voorzitter constateert dat de vergadergerechtigden er mee instemmen dat in deze Vergadering besluiten worden genomen, ook al zouden de voorschriften voor het oproepen en het houden van de Vergadering niet in acht zijn genomen.
Inleidende opmerkingen

De onderhavige Vergadering is de wettelijk voorgeschreven jaarlijkse vergadering waarin de jaarrekening van de Vennootschap wordt behandeld. Voorafgaand aan deze Vergadering is de jaarrekening 20***, zoals opgemaakt door de directie van de Vennootschap, aan de aanwezigen uitgereikt en is het directieverslag 20*** aan de aanwezigen ter beschikking gesteld.


Voorgestelde besluiten

De voorzitter stelt de Vergadering voor de navolgende besluiten te nemen:

1. De jaarrekening 20*** vast te stellen.

2. Het directieverslag 20*** goed te keuren.

3. Decharge te verlenen aan de directie ter zake van het door de directie gevoerde bestuur inzake het jaar 20***.

4. De winst als blijkt uit de jaarrekening 20*** toe te voegen aan de overige reserves.

5. Te besluiten tot het doen van de navolgende uitkering[en]:4


  • uitkering van dividend aan de aandeelhouders van de Vennootschap ten laste van de overige reserves, een en ander zoals voorgesteld op pagina *** van de jaarrekening;

  • uitkering van dividend aan de aandeelhouders van de Vennootschap, ten laste van de overige reserves, ter grootte van in totaal € ***, dat wil zeggen € *** per aandeel;

  • uitkering van agio aan de aandeelhouders van de Vennootschap ter grootte van in totaal € ***, dat wil zeggen € *** per aandeel;

  • terugbetaling van gestort kapitaal aan de aandeelhouders van de Vennootschap ter grootte van in totaal € ***, dat wil zeggen € *** per aandeel.

Toelichting

Ter toelichting op agendapunt 5. verklaart de directie de omvang van het eigen vermogen en de statutaire reserves van de Vennootschap de uitkering toelaat5 en voorts dat dat zij van oordeel is dat er geen sprake van is dat de Vennootschap na het doen van de voorgestelde uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden en dat dit ook niet is te voorzien. Voorts verklaart de directie dat zij de op grond van artikel 2:216 lid 2 Burgerlijk Wetboek vereiste goedkeuring verleent.
Raadgevende stem6

De directie is in de gelegenheid gesteld om een raadgevende stem als bedoeld in artikel 2:227 lid 7 Burgerlijk Wetboek en heeft daarvan gebruik gemaakt.


Besluitvorming en slotopmerkingen

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter de voorstellen in stemming. De Vergadering besluit met algemene stemmen voormelde voorstellen aan te nemen. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de Vergadering.


Aldus getekend te [plaats] op [datum].
[A] [B]


1 Naar Nederlands recht, omdat er ook in het buitenland besloten vennootschappen bestaan.

2 Let op de statutaire bepalingen inzake voorzitter en secretaris. De wet schrijft slechts voor dat de directie aantekening houdt van de door de algemene vergadering genomen besluiten (artikel 230 lid 4).

3 De tekst vanaf “en dat er geen sprake …” is ten overvloede, aangezien al wordt opgesomd wie er vergaderrecht hebben. Let op: vruchtgebruik of pandrecht betekent niet altijd dat er ook stemrecht is bij de vruchtgebruiker/pandhouder.

4 Hierna volgen verschillende varianten.

5 Of, als er geen statutaire reserves zijn “de omvang van het eigen vermogen van de Vennootschap de uitkering toelaten”.

6 Let op: als er een raad van commissarissen is, geldt dit ook voor hen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina