Veiligheidsinformatieblad hoofdstuk 1Dovnload 83.05 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte83.05 Kb.

Productnaam: MOBIL SUPER 3000 FORMULA R 5W-30

Herzieningsdatum: 02 december 2008

Bladzijde van


______________________________________________________________________________________________________________________


VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD


HOOFDSTUK 1

IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN DE ONDERNEMING

Dit Veiligheidsinformatieblad voldoet aan de regelgeving in België.PRODUCT

Productnaam: MOBIL SUPER 3000 FORMULA R 5W-30

Productbeschrijving: Basisolie met additieven

Productcode: 201510301038, 484998-60

Voorgenomen gebruik: Motorolie

IDENTIFICATIE VAN DE ONDERNEMING

Leverancier: ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, a division of ExxonMobil Petroleum & Chemical, BVBA (EMPC)

Polderdijkweg

B-2030 Antwerpen

België


24 uur Noodnummer

+31 76 529 2362

Antigifcentrum (24 uur)

+32 70 245 245

Vragen aangaande het VIB

+31 76 529 1925 (tijdens kantooruren)

Technische productinformatie

+31 76 529 1925 (tijdens kantooruren)

Leverancier: algemeen contact nummer

+31 76 529 1925 (tijdens kantooruren)

e-mail

sds-bnl@exxonmobil.com
HOOFDSTUK 2

IDENTIFICATIE VAN DE GEVARENDit product wordt niet als gevaarlijk beschouwd volgens de wettelijke bepalingen (zie hoofdstuk 15) .

GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID

Geringe mate van giftigheid. Overmatige blootstelling kan leiden tot irritatie van ogen, huid en ademhalingswegen. Hogedrukinspuiting onder de huid kan ernstige letsels veroorzaken.Opmerking: Dit product mag zonder advies van een deskundige niet aangewend worden voor andere doeleinden dan het in hoofdstuk 1 vermeld voorgenomen gebruik. Gezondheidsstudies hebben aangetoond dat chemische blootstelling mogelijke gezondheidsrisico's voor de mens kan opleveren, die kunnen verschillen van persoon tot persoon.


HOOFDSTUK 3

SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELENTe rapporteren gevaarlijke bestanddelen of complexe bestanddelen

Naam

CAS#

EINECS / ELINCS

Concentratie*

Symbolen / R-zinnen

Styreen koolwaterstof polymeer

Vertrouwelijk1 - 5%

R53* Alle concentraties worden in gewichtsprocent uitgedrukt tenzij het product een gas is. Gasconcentraties worden in volumeprocent uitgedrukt.


HOOFDSTUK 4

EERSTEHULPMAATREGELEN


INADEMING

Aan verdere blootstelling onttrekken. Personen die hulp bieden moeten vermijden dat ze zichzelf of anderen blootstellen. De geschikte ademhalingsbescherming gebruiken. In geval van irritatie van de ademhalingswegen, duizeligheid, misselijkheid of bewusteloosheid, onmiddellijk medische hulp vragen. Indien de ademhaling gestopt is, een beademingstoestel gebruiken of mond-op-mondbeademing toepassen.


CONTACT MET DE HUID

De plaatsen waar de stof de huid geraakt heeft met zeep en water wassen. Injectie van het product in of onder de huid of in een ander lichaamsdeel is een noodsituatie die onmiddellijk door een arts onderzocht moet worden, welke het uitzicht of de afmetingen van de wonde ook zijn. Zelfs als de eerste symptomen van de hogedrukinjectie verwaarloosbaar of afwezig zijn, kan een medische behandeling binnen de eerste uren na het voorval de uiteindelijke ernst van de verwonding sterk verminderen.


CONTACT MET DE OGEN

Met veel water spoelen. In geval van irritatie, medische hulp vragen.


INSLIKKEN

Eerstehulp is normaal niet vereist. Medische hulp vragen wanneer ongemak optreedt.
HOOFDSTUK 5

BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN


BLUSMIDDELEN

Geschikte blusmiddelen: Gebruik een waternevel, schuim, poeder of koolstofdioxide (CO2) om de vlammen te doven.
Ongeschikt blusmiddel: Rechtstreekse waterstralen
BRANDBESTRIJDING

Instructies betreffende brandbestrijding: De omgeving ontruimen. Beletten dat het bluswater in rivieren, riolen of drinkwatervoorraden terechtkomt. Brandweerlui moeten gebruikmaken van de standaard beschermingsuitrusting en in afgesloten ruimtes een autonoom ademhalingstoestel. Water sproeien om de aan het vuur blootgestelde oppervlakken af te koelen en mensen te beschermen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten: Rook, Dampen, Aldehyden, Zwaveloxiden, Onvolledige verbrandingsproducten, Koolstofoxydes
ONTVLAMBAARHEIDSEIGENSCHAPPEN

Vlampunt [Methode]: >200C (392F) [ ASTM D-93]

Ontvlambaarheidsgrenzen (Benaderend volume % in lucht): LEL: 0.9 UEL: 7.0

Zelfontstekingstemperatuur: NB


HOOFDSTUK 6

MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMENMELDINGSPROCEDURES

In geval van verontreiniging of accidentele lozing, de bevoegde autoriteiten informeren en alle van kracht zijnde reglementeringen naleven.
BEHEER VAN DE VERONTREINIGINGEN

Bodemverontreiniging: Het lek stoppen indien u geen gevaar loopt. Herwinnen door te pompen of met een geschikte absorberende stof.
Waterverontreiniging: Het lek stoppen indien u geen gevaar loopt. De verontreiniging onmiddellijk met drijvende olieschermen insluiten. De overige scheepvaart waarschuwen. Door skimming of met geschikte absorbens van de oppervlakte verwijderen. Een specialist raadplegen vooraleer dispergeermiddelen aan te wenden.
De aanbevelingen betreffende water- en bodemverontreiniging steunen op het meest waarschijnlijke verontreinigingsscenario voor dit product. Geografische kenmerken, wind, temperatuur en, in het geval van waterverontreiniging, de golven en de stroomrichting en -snelheid kunnen niettemin de juiste keuze van de te treffen maatregelen beïnvloeden. Daarom moeten plaatselijke deskundigen geraadpleegd worden. Nota: Plaatselijke reglementeringen kunnen bepaalde maatregelen voorschrijven of aan voorwaarden onderwerpen.
MILIEUBESCHERMENDE VOORZORGEN

Grote verontreiniging: op een grote afstand van het vloeistoflek indammen om de vloeistof op te kunnen vangen en af te voeren. Voorkom dat het product in waterwegen, riolen, kelders of besloten ruimtes kan geraken.

HOOFDSTUK 7

HANTERING EN OPSLAG


HANTERING

Contact met het gebruikte product vermijden. Voorkom kleine verontreinigingen en lekken om gevaar voor uitglijden te vermijden.


Statische accumulator: Dit product is een statische accumulator.
OPSLAG

Niet opslaan in open of niet ge-etiketteerde containers. Verwijderd houden van onverenigbare materialen.
HOOFDSTUK 8

BLOOTSTELLINGSBEHEERSING / PERSOONLIJKE BESCHERMINGBlootstellingsgrenzen/normen die kunnen gesteld worden bij de hantering van dit product Wanneer mist of nevels kunnen voorkomen, wordt het volgende aanbevolen: 5 mg/m³ (ACGIH TLV), 10 mg/m³ (ACGIH STEL).

Nota: Informatie over de aanbevolen meetprocedures kunnen verkregen worden bij de officiële instanties.

Belgisch Staadsblad

TECHNISCHE MAATREGELEN
De beschermingsgraad en de aard van de vereiste beschermingsmiddelen hangen af van de mogelijke blootstellingscondities. Te overwegen beschermingsmaatregelen:

Geen speciale vereisten voor gewone gebruiksomstandigheden indien de ventilatie doeltreffend is.


PERSOONLIJKE BESCHERMING

De persoonlijke beschermingsmiddelen worden gekozen op grond van de mogelijke blootstellingsomstandigheden zoals de toepassingen, de hanteringswijzen, de concentratie en ventilatie. De informatie over de keuze van beschermingsmiddelen die geschikt zijn voor gebruik bij dit product, zoals hieronder aangegeven, is gebaseerd op het normaal voorziene gebruik ervan.


Ademhalingsbescherming: Indien de ingezette voorzorgsmaatregelen ontoereikend zijn om de concentratie verontreinigingen in de lucht op een voor de gezondheid van de werknemers aanvaardbaar peil te houden, kan het nodig zijn een goedgekeurd ademhalingstoestel te gebruiken. Keuze, gebruik en onderhoud van het toestel moeten in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen, indien van toepassing. De soorten ademhalingstoestellen te overwegen voor dit product omvatten:

Geen speciale vereisten voor gewone gebruiksomstandigheden indien de ventilatie doeltreffend is.


In geval van hoge concentraties in de lucht, een goedgekeurd ademhalingstoestel met luchtaanvoer onder overdruk gebruiken. Ademhalingstoestellen met luchttoevoer en vluchtcilinder zijn aangewezen wanneer de zuurstofconcentratie ontoereikend is, de gas/damp waarschuwingsgegevens beperkt zijn, of wanneer de luchtfilter capaciteit/graad overschreden kan worden.


Handbescherming: Alle specifieke informatie over handschoenen is gebaseerd op gepubliceerde vakliteratuur en gegevens van de handschoenfabrikant. De geschiktheid van de handschoenen en de doorbraaktijd zullen verschillen naargelang de specifieke gebruiksomstandigheden. Contacteer de fabricant voor specifiek advies over de keuze van handschoen en doorbraaktijd voor uw gebruiksomstandigheden. Inspecteer en vervang versleten of beschadigde handschoenen. De soorten handschoenen te overwegen voor dit product omvatten:

In gewone gebruiksomstandigheden is normaliter geen bescherming vereist.


Oogbescherming: Indien contact mogelijk is, wordt een veiligheidsbril met zijkapjes aanbevolen.
Huid- en lichaamsbescherming: Alle specifieke informatie over de kledij werd geleverd door de fabrikanten of steunt op de gepubliceerde vakliteratuur. Voor dit product komen de volgende soorten kledij in aanmerking:

In gewone gebruiksomstandigheden is normaliter geen huidbescherming vereist. In overeenstemming met goede procedures inzake arbeidshygiëne moeten voorzorgen genomen worden om contact met de huid te voorkomen.


Specifieke hygiënemaatregelen: Ten allen tijde een goede persoonlijke hygiëne in acht nemen, zoals zich wassen na het omgaan met het product en voor het eten, drinken en/of roken. De werkkledij en de beschermingsmiddelen regelmatig wassen om de verontreinigingen te verwijderen. Werp verontreinigde kledij en schoeisel weg indien reiniging onmogelijk is. Beoefen schone werkpraktijken.


BEHEERSING VAN MILIEUBLOOTSTELLING

Zie hoofdstukken 6, 7, 12, 13.

HOOFDSTUK 9

FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN


Kenmerkende fysische en chemische eigenschappen worden hierna opgegeven. De leverancier (zie hoofdstuk 1) raadplegen voor bijkomende gegevens.
ALGEMENE INFORMATIE

Fysische toestand: Vloeistof

Kleur: oranje

Geur: Typerend

Geurdrempel: NB
BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU

Soortelijk gewicht (bij 15.6 C): 0.854

Vlampunt [Methode]: >200C (392F) [ ASTM D-93]

Ontvlambaarheidsgrenzen (Benaderend volume % in lucht): LEL: 0.9 UEL: 7.0

Zelfontstekingstemperatuur: NB

Kookpunt / Bereik: > 316C (600F)

Dampdichtheid (lucht = 1): NB

Dampdruk: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) bij 20ºC

Verdampingssnelheid (N-Butylacetaat = 1): NB

pH: NVT

Log Pow (n-octanol/water verdelingscoëfficiënt): > 3.5

Oplosbaarheid in water: Verwaarloosbaar

Viscositeit: 68 cSt (68 mm²/sec) bij 40ºC | 11.7 cSt (11.7 mm²/sec) bij 100C

Oxiderende eigenschappen: Zie hoofdstukken 3, 15 en 16.
OVERIGE INFORMATIE

Vriespunt: NB

Smeltpunt: NVT

Vloeipunt: -39ºC (-38°F)

DMSO Extract (alleen minerale olie), IP346: < 3 %gew


HOOFDSTUK 10

STABILITEIT EN REACTIVITEIT


Stabiliteit: In normale omstandigheden is het product stabiel.
Te vermijden omstandigheden: Overmatige warmte. Hoog energetische ontstekingsbronnen.
Te vermijden producten: Sterke oxydanten
Gevaarlijke ontledingsproducten: Product ontleedt niet bij kamertemperatuur.
Gevaarlijke polymerisatie: Zal niet gebeuren.


HOOFDSTUK 11

TOXICOLOGISCHE INFORMATIE


Acute giftigheid


Blootstellingswijze

Conclusie / Opmerkingen


INADEMING
Giftigheid (Rat): LC50 > 5000 mg/m³

Minimaal giftig. Gebaseerd op testgegevens van structureel vergelijkbare producten.

Irritatie: Geen gegevens van eindpunt.

Verwaarloosbaar gevaar indien de stof op een normale temperatuur behandeld wordt. Gebaseerd op een beoordeling van de bestanddelen.INSLIKKEN
Giftigheid (Rat): LD50 > 5000 mg/kg

Minimaal giftig. Gebaseerd op testgegevens van structureel vergelijkbare producten.HUID
Giftigheid (Konijn): LD50 > 5000 mg/kg

Minimaal giftig. Gebaseerd op testgegevens van structureel vergelijkbare producten.

Irritatie (Konijn): Gegevens beschikbaar.

Verwaarloosbare irritatie van de huid bij omgevingstemperatuur. Gebaseerd op testgegevens van structureel vergelijkbare producten.OOG
Irritatie (Konijn): Gegevens beschikbaar.

Kan een licht en kortdurend ongemak voor de ogen veroorzaken. Gebaseerd op testgegevens van structureel vergelijkbare producten.


CHRONISCHE EN ANDERE EFFECTEN

Voor het product zelf:

Dieselmotoroliën : Niet kankerverwekkend bij dierenproeven. Bij chronische huidstudies op muizen veroorzaakten gebruikte en ongebruikte dieselmotoroliën geen kankerverwekkende effecten. Olie die gebruikt werd in benzinemotoren kan hierdoor gevaarlijk worden met volgende kenmerken: Kankerverwekkend bij dierenproeven. Veroorzaakte mutaties bij in vitro onderzoek. Mogelijk allergeen en fotoallergeen. Bevat polycyclische aromatische verbindingen (PAC) die uit verbranding van benzine en/of thermische afbraak voortkomen.Bevat:

Basisolie sterk geraffineerd: Niet kankerverwekkend volgens experimenteel onderzoek op dieren. Representatief product voldoet aan de IP-346, Modified Ames-test en/of andere screeningtesten. Onderzoek wijst op minimale effecten bij inademing en contact met de huid; long niet-specifieke infiltratie van immune cellen, olieafzetting en minimale granulomatose. Geen sensibilisator volgens onderzoek op proefdieren.
Aanvullende informatie beschikbaar op verzoek.


HOOFDSTUK 12

MILIEU-INFORMATIE

De gegeven informatie steunt op beschikbare gegevens over het product, de bestanddelen van het product en gelijksoortige producten.


ECOTOXICITEIT

Product -- Wordt niet verwacht schadelijk te zijn voor in het water levende organismen.


MOBILITEIT

Basisolie bestanddeel -- Geringe oplosbaarheid, drijft op het water en wordt verwacht te migreren van het water naar het land. Wordt verwacht af te scheiden naar het bezinksel en de fractie vaste stoffen in het afvalwater.


PERSISTENTIE EN AFBREEKBAARHEID

Biologische afbraak:

Basisolie bestanddeel -- Wordt verwacht intrinsiek biologisch afbreekbaar te zijn.


BIOACCUMULATIEVERMOGEN

Basisolie bestanddeel -- Heeft het vermogen te bioaccumuleren, alhoewel de stofwisseling of de fysische eigenschappen de biocencentratie zouden kunnen verminderen of de biobeschikbaarheid beperken.

HOOFDSTUK 13

INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

De afvoeraanbevelingen gelden voor het product in de staat waarin het geleverd wordt. Bij het afvoeren moeten de van kracht zijnde wetten en reglementen nageleefd worden en rekening gehouden worden met de staat waarin het af te voeren product verkeert.


AANBEVELINGEN INZAKE VERWIJDERING

Dit product is geschikt als vervangbrandstof voor een ingesloten gestuurde brander. Het kan ook onder toezicht verbrand worden op zeer hoge temperatuur om vorming van ongewenste verbrandingsproducten te voorkomen.INFORMATIE OVER REGELGEVING INZAKE VERWIJDERING
Europese afvalstoffencode: 13 02 05
NOTA: Deze codes worden toegewezen op basis van de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief zijn voor de verontreinigingen die bij het effectieve gebruik van het product ontstaan. De producent van het afval moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afval codering toekennen.
Dit product wordt als gevaarlijk afval beschouwd overeenkomstig richtlijn 91/689/EEC inzake gevaarlijk afval, en onderworpen aan de bepalingen van die richtlijn tenzij artikel 1(5) van die richtlijn van toepassing is.
Waarschuwing voor lege verpakkingen Waarschuwing m.b.t. lege verpakkingen (indien van toepassing): Lege verpakkingen kunnen resten gevaarlijke stoffen bevatten en daarom gevaarlijk zijn. Probeer lege verpakkingen niet opnieuw te vullen of schoon te maken zonder duidelijke instructies. Lege vaten moeten helemaal leeg worden gemaakt en veilig worden opgeslagen, totdat ze op de juiste wijze geschikt zijn gemaakt voor hergebruik, of totdat ze worden afgevoerd. Lege verpakkingen moeten worden opgehaald voor hergebruik, terugwinning of verwijdering door een daartoe bevoegd bedrijf, in overeenstemming met de overheidsvoorschriften. VERPAKKING NIET ONDER DRUK ZETTEN, SNIJDEN, KNIPPEN, ZAGEN, LASSEN, SOLDEREN, BOREN, SLIJPEN, VERBRIJZELEN, OF BLOOTSTELLEN AAN WARMTE, VUUR, VONKEN, STATISCHE ELEKTRICITEIT, OF ANDERE ONTSTEKINGSBRONNEN. DIT KAN LEIDEN TOT EXPLOSIES MET LICHAMELIJK LETSEL OF DE DOOD ALS GEVOLG.


HOOFDSTUK 14

INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER


VERVOER OVER DE WEG (ADR/RID) : Niet gereglementeerd voor transport over de weg

BINNENVAART (ADNR) : Niet gereglementeerd voor de binnenvaart


ZEEVAART (IMDG) : Niet gereglementeerd voor de zeevaart overeenkomstig de IMDG-code


LUCHTVAART (IATA) : Niet gereglementeerd voor de luchtvaart


HOOFDSTUK 15

INFORMATIE MET BETREKKING TOT REGELGEVING


Dit product is niet gevaarlijk volgens de criteria van de Europese richtlijnen over gevaarlijke stoffen en preparaten.


EU ETIKETTERING: Niet gereguleerd volgens de EU richtlijnen...
REGLEMENTAIRE STATUS EN TOEPASSELIJKE WETTEN EN REGLEMENTEN
Voldoet aan de volgende nationale en regionale voorschriften inzake chemische inventarisering: AICS, IECSC, DSL, ENCS, KECI, PICCS, TSCA

Bijzondere gevallen:


Inventaris

Status

ELINCS

Beperkingen van toepassingHOOFDSTUK 16

OVERIGE INFORMATIE


NB = Niet bepaald, NVT = Niet van toepassing

OVERZICHT VAN DE RISICOCODES IN HOOFDSTUKKEN 2 EN 3 VAN DIT DOCUMENT (uitsluitend informatief):

R53; Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.


Dit Veiligheidsinformatieblad bevat de volgende herzieningen:

Er is geen informatie over herzieningen aanwezig.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De inlichtingen en aanbevelingen in dit document worden nauwkeurig en betrouwbaar geacht vanaf de datum van uitgifte. U kan contact opnemen met ExxonMobil om u ervan te verzekeren dat dit het meest actueel beschikbare document van ExxonMobil is. De inlichtingen en aanbevelingen worden aangeboden om door de gebruiker in overweging genomen en onderzocht te worden. Het is zijn verantwoordelijkheid er zich van te gewissen of het product geschikt is voor het voorgenomen gebruik. Indien de gebruiker dit product herverpakt, is het zijn verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de gepaste gezondheids-, veiligheids- en andere noodzakelijke informatie op de verpakking aangebracht wordt. Gepaste waarschuwingen en procedures tot veilig gebruik moeten verschaft worden aan verwerkers en gebruikers. Wijzigingen aanbrengen aan dit document is ten strengste verboden. Behalve indien bij wet vereist, is herpubliceren of herverzenden van dit document - geheel of gedeeltelijk - niet toegestaan. De naam "ExxonMobil" wordt gemakshalve gebruikt, en kan slaan op ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation of eender welk filiaal waarin zij - direct of indirect - enig belang hebben.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie uitsluitend voor intern gebruik


MHC: 0B, 0B, 0, 0, 0, 0

PPEC: A

DGN: 7091543XBE (1015412)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina