Verantwoording van bronnenDovnload 139.44 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte139.44 Kb.
Verantwoording van bronnen
Een * achter een titel duidt aan dat de tekst of zetting speciaal voor dit Dienstboek werd geschreven of bewerkt.

Van niet alle teksten kon de bron worden achterhaald; rechthebbenden wordt verzocht zich kenbaar te maken bij de uitgever.

Alle teksten die ontleend zijn aan het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie, Utrecht 1979, zijn overgenomen met toestemming van © Natio­nale Raad voor Liturgie te Zeist.Plaatsbepaling


1 Plaatsbepaling en uitgangspunten* - Samenwerkingswerkings­orgaan voor de Eredienst / Commissie Dienstboek

ZONDAG, FEEST- EN GEDENKDAGENTijdeigen

11-150; 357-520

evangelisch-luthers dienstboek:

- introitus / gebed van de zondag / lezingen, graduale, halleluja, lied van de (zon)dag: Dienstboek der Evangelisch-Lutherse Kerk; Woerden, Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel, 1992gemeenschappelijk leesrooster

- gebed van de (zon)dag (jaar A-B-C) - W.R. van der Zee, Zondags­woorden; Zoetermeer, Boekencentrum,1995

- lezingen, antwoordpsalm: Oud-Katholiek Lectionarium, bew.* Com­missie Dienstboek

- gebed van de zondag*, slotgebed* - Henk Jongerius, in samenwer­king met Nico Vlaming

117 ‘Op deze avond’*: The Alternative Service Book 1980; London-Cam­bridge-Oxford, Clowes etc., 1980 (vert. en bew. Ko Joosse)

118 ‘Ja, gezegend zijt Gij’*: The Alternative Service Book 1980 (vert. en bew. Ko Joosse)

119 ‘God van liefde’* - Ko Joosse

121 ‘Almachtige en barmhartige Vader’: Dienstboek der Evangelisch-Lutherse Kerk

121 ‘Gedenk, o God van genade’ - W.R. van der Zee, Zondagswoorden

122 ‘Verborgen God’ - Henk Jongerius, Naar woorden zoeken; Hilver­sum, Gooi en Sticht, 1980

123 Voorbede* - Hans Uytenbogaardt (naar Kerkboek Oud-Katholieke Kerk; Baarn, Gooi en Sticht, 1993)

127 ‘’t En zijn de Joden niet’ - Jacob Revius, Over-ysselsche sangen en dichten; Amsterdam, 1930

128 Beklag Gods - Tom Naastepad, De Adem van het Jaar; Amster­dam, Prof. Dr G. van der Leeuw-stichting, 1975

131 ‘Heilige Onsterfelijke’ - Henk Jongerius, Naar woorden zoeken

133 ‘Eeuwige God, Schepper’ - Die Feier der Eucharistie im Katholischer Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland; Bonn, Gebr. Brem­berger Verlagsgesellschaft, 1995 (vert. en bew. Werkgroep Triduum Sectie Eredienst Raad van Kerken)

134 De lof van het licht ‘Laat juichen’: Altaarmissaal voor de Neder-landse Kerkprovincie; Utrecht, Nationale Raad voor Liturgie, 1979136 ‘Heer God, wonderbaarlijk’*: Kerkboek Oud-Katholieke Kerk (bew. Hans Uytenbogaardt)

137 ‘God die uw verbond’*: Lent, Holy Week, Easter; London-Cambrid­ge, Church Publishing House, 1984 (vert. en bew. Ko Joosse)

137 ‘God, onze Verlosser’*: Lent, Holy Week, Easter (vert. en bew. Ko Joosse)

137 ‘Barmhartige God’*: Kerkboek Oud-Katholieke Kerk (bew. Hans Uytenbogaardt)

138 ‘Machtige God’*: The Book of Alternative Services of The Angli­can Church of Canada; Toronto, Anglican Book Center, 1985 (vert. en bew. Ko Joosse)

138 ‘Eeuwige God’*: Book of Common Worship for the Presbyterian Church (U.S.A.); Louisville, Westminster/John Knox Press, 1993 (vert. en bew. Ko Joosse)

139 ‘Trouwe God’*: Kerkboek Oud-Katholieke Kerk (bew. Hans Uy­ten­bogaardt)

139 Doop en doopgedachtenis - Commissie Dienstboek, Doop en be­lijdenis; Zoetermeer, Boekencentrum, 1993

144 ‘Sterke God’* - Ko Joosse

145 ‘Heer, laat over ons uw Geest’: Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie

145 ‘Gij, Schepper’ - Henk Jongerius, Naar woorden zoeken

149 zie 144

150 zie 145

Orden van dienst


152 ‘Gij, die God zijt’* - Nico Vlaming

152 ‘U danken wij’* - Peter Hoogstrate

155 ‘Almachtige God, alle harten’*: Onze Hulp, Amsterdam, Prof. Dr G. van der Leeuw-stichting, 1978 (bew. Nico Vlaming)

159 De Tien Woorden* - vert. Ko Joosse

165 ‘God, die blijkens de kracht’: Kerkboek Oud-Katholieke Kerk

165 ‘Wie gedoopt is’: Doop en belijdenis

166 ‘Gezegend zijt Gij, God’*: Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie (bew. Nico Vlaming)

175 ‘Lerende’ orde voor de avondmaals­viering* - Ko Joosse, o.a. op basis van teksten uit Book of Common Worship of the Presbyterian Church (U.S.A.) en Book of Common Order of the Church of Scot­land; Edinburgh, Saint-Andrew Press, 1994.

185 zie 155

189 zie 159

194 zie 165

196 ‘Louter onze gaven’ - Tom Naastepad: Onze Hulp

204 ‘Wees hier aanwezig’ - Huub Oosterhuis

Tafelgebeden


1-10: ‘U komt onze dank toe’ - W.R.van der Zee, In het huis van de Levende; ’s-Gravenhage, Boekencentrum, 19892 (in een aantal teksten is in de geest en de stijl van de auteur een intercessie­gebed* ingevoegd tussen de epiclese en de doxologie):

208 1: ‘Een leven van liefde en lofzang’ (voor algemeen gebruik)

211 2: ‘Veelbelovend is uw Woord’ (Advent)

214 3: ‘Geboren is een nieuwe dag’ (Kerst en Epifanie)

217 4: ‘Door water en woestijn’ (Veertigdagentijd)

220 5: ‘De zee hebt Gij bedwongen’ (Paastijd)223 6: ‘Als kracht van omhoog’ (Zomertijd)

226 7: ‘Omdat Gij liefde zijt’ (Herfsttijd I)

229 8: ‘Hoe zullen wij U danken’ (Herfsttijd II)

232 9: ‘Mensen met honger en dorst’ (Gerechtigheid en vrede)

235 10: ‘Tot eenheid geroepen’ (Eenheid)

11-18: ‘Met heel uw gemeente’* - Niek Schuman:

238 11: ‘Met heel uw gemeente’ (Advent)

241 12: ‘Met heel uw gemeente’ (Kerst)

244 13: ‘Met heel uw gemeente’ (Epifanie)

247 14: ‘Met heel uw gemeente’ (Veertigdagentijd)

250 15: ‘Met heel uw gemeente’ (Paastijd)

253 16: ‘Met heel uw gemeente’ (Zomertijd)

256 17: ‘Met heel uw gemeente’ (Herfsttijd)

259 18: ‘Met heel uw gemeente’ (‘groene’ zondagen)

262 19: ‘Gezegend zij uw Naam’ - Niek Schuman

263 20: ‘Kom ons bevrijden’ - Niek Schuman

266 21: ‘O Heer God, heilige Vader’, Beurtspraak, lofprijzing en tafelge­bed in de lijn van de Romeinse ritus (met 15 prefaties) - Willem Barnard, Huis, tuin en keuken; Haarlem-Antwerpen, Holland-Pat­mos, 1966 en Uit ademnood; Voorburg, Publivorm, 1988

278 22: ‘Wij zegenen U, o Koning Zebaôth’ - Tom Naastepad: Onze Hulp

281 23: ‘Wij danken U, God’* - Hippolytus van Rome: De apostolische traditie, Eucharistische gebeden uit de traditie; Bonheiden, Abdij Bethlehem, 1984 (vert. Frans Vromen o.s.b.; met enkele kleine aanpassingen door de Commissie Dienstboek)

283 24: ‘Heer van hemel en aarde’, Tafelgebed I (met 7 prefaties): Dienstboek der Evangelisch-Lutherse Kerk

287 25: ‘Geloofd zijt Gij’, Tafelgebed III (voor de ‘groene’ zondagen): Dienstboek der Evangelisch-Lutherse Kerk (tekst: Joop Boenderma­ker/Nico Vlaming)

289 26: ‘Machtige God’ - Jan Duin, Wiens brood men breekt; Hilver­sum, Gooi en Sticht, 1973

293 27: ‘Wij danken U, heilige Vader’ - Huub Oosterhuis, Gebeden en psalmen; Baarn, Ambo, 1984 en Gezongen Liedboek; Kam­pen-Kapellen, Kok Agora-Pelckmans, 1993

297 28: ‘Gij, louter licht’, Tafelgebed bij het Johannes-evangelie - Sytze de Vries, Amsterdamse Katernen, deel 10; Amsterdam, Stichting Cantoraat Oude Kerk, 1992

299 29: ‘Kom tot ons, hier in ons midden’, Groot gebed van dankbaar gedenken - Jelle van Nijen

301 30: ‘Gezegend is uw Naam’ , Tafelgebed met kinderen*: Erneuerte Agende, Vorentwurf; Hannover-Bielefeld, Lutherisches Verlags­haus-Luther Verlag, 1990 (vert. en bew. Nico Vlaming)

304 31: ‘Van alle dagen deze morgen’*, Tafelgebed voor voorganger, kinderkoor en gemeente - Bart Robbers

307 32: ‘Naar U zijn wij op weg’*: Erneuerte Agende (vert. en bew. Ko Joosse)

309 33: ‘Vreugde om onze redding’*: A New Zealand Prayer Book; Auck­land-London, Harper Collins Publishers, 1989 (vert. Ko Joosse; bew. Commissie Dienstboek)314 34: ‘Zo lief hebt Gij de wereld gehad’*: Eglise Réfor­mée de France, Arc en ciel, Un recueil de chants au service de toutes les églises; Valence, 1989, (vert. Peter Hoog­strate)

35-39: ‘Eeuwige Wijsheid’* - Janet Morley, All desires known; London, SPCK, 1992 (vert. en bew. Ko Joosse):

317 35: ‘Eeuwige Wijsheid’ (voor algemeen gebruik)

319 36: ‘Eeuwige Wijsheid’ (Kerstnacht)

321 37: ‘Eeuwige Wijsheid’ (Passietijd)

323 38: ‘Eeuwige Wijsheid’ (Pasen)

325 39: ‘Eeuwige Wijsheid’ (Pinksteren)

327 40: ‘Wij zegenen U, Vader’, Zegeningstekst uit de Didachè: H.R. Blanke­steijn, Het spel en de regels, Kampen, Kok, 1992 (vert. K.H. Kroon, W.G. Overbosch en H.R. Blankesteijn; bew. J.H. van Beu­sekom)

329 41: ‘Wij zegenen uw Naam’, Kort avondmaalsgebed - Willem Bar­nard, Uit adem­nood

331 42: ‘Ja, gezegend Hij die komt’, Tafelgebed (met 9 prefaties) - Tom Naastepad: Onze Hulp en archief van Naaste­pad

337 43: Orde voor de bediening van het heilig Avondmaal I (volgens de Nederlandse gereformeerde traditie): Dienstboek voor de Ne­der­landse Hervormde Kerk [in ontwerp]; ’s-Gravenhage, Boekencen­trum, 1955 (met toevoeging van alternatieve retentie: versie Har­melen-1977)

347 44: Orde voor de bediening van het heilig Avondmaal II (met ge­bruikmaking van het avondmaalsformulier van Calvijn, 1542)*: I. Pahl, Coena Domini; Fribourg, 1983 (vert. en bew. Joop Boen­dermaker)

354 ‘Over het Avondmaal’* - H. Berkhof, Christelijk geloof, Nijkerk, Callenbach, 1985 (bew. Jelle van Nijen)LITURGISCHE GEZANGEN

524 1: Ordinarium 1 - Willem Barnard / Frits Mehrtens (Kyrie - Gloria - Acclamatie na de lezingen - Credo - Sanctus en Benedictus - Ag­nus Dei): Onze Hulp

533 2: Ordinarium 2 - Willem Barnard / Ignace de Sutter (Kyrie - Glo­ria - Acclamatie na de lezingen - Credo - Sanctus en Benedictus - Agnus Dei): Zingt Jubilate; Brugge, De Garve, z.j. (1995)

542 3: Ordinarium 3 (Markusmis) - Floris van der Putt (Kyrie - Gloria - Credo - Sanctus en Benedictus - Agnus Dei): Gezangen voor Litur­gie; Baarn, Gooi en Sticht, 1996

548 4: Ordinarium 4 (U alle eer) - Sytze de Vries / Willem Vogel (Kyrie - Gloria - Sanctus en Benedictus - Agnus Dei): Amsterdamse Kater­nen, deel 1; Amsterdam, Stichting Cantoraat Oude Kerk, 1990

552 5: Ordinarium 5 (Mis in E) - Kees van Eersel (Kyrie - Gloria - Credo - Sanctus en Benedictus - Agnus Dei); Hummelo, Musica pro Deo

560 6: Ordinarium 6 (Missa St. Walburga) - Bert Matter (Kyrie - Gloria - Credo - Sanctus en Benedictus - Agnus Dei); Hummelo, Musica pro Deo

565 7: Ordinarium 7* - Cor de Jong (Gebed van toenadering - Kyrie 1 - Kyrie 2 (smeekgebed) - Gloria - Credo - Sanctus en Benedictus - Agnus Dei)576 8: Ordinarium 8 (Liedmis A) (Kyrie [oudkerkelijk 1537] - Gloria [Gezang 254] - Credo [Gezang 331] - Sanctus [Gezang 24] - Agnus Dei [Gezang 188]): Katern Evangelisch-Lutherse Kerk; ’s-Gravenha­ge-Woerden, Boekencentrum-Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel, 1988

578 9: Ordinarium 9 (Liedmis B) (Kyrie a (‘O God en Heer almachtig’; Willem Barnard / Straatsburg 1539 / 1551) - Kyrie b (Gezang 280) - Kyrie c (Advent: Gezang 149) - Gloria a (Gezang 20) - Gloria b (Gezang 431) - Gloria c (Advent: Gezang 67) - Gloria d (Herfst: Ge­zang 301) - Credo a (Gezang 94) - Credo b (Gezang 343) - Sanctus en Benedictus a (Gezang 399:1) - Sanctus en Benedictus b (Gezang 288) - Agnus Dei a (Gezang 110) - Agnus Dei b (Gezang 346:5,6 en 7) - Dismissio a (Gezang 408) - Dismissio b (‘Geef ons genadig’; Wonno Bleij / ‘Verleih uns Frieden’): Katern Evangelisch-Lutherse Kerk

581 10: ‘Jezus Christus is het licht van God’* - Nico Vlaming

582 11: ‘In de naam’ - Floris van der Putt: Altaarmissaal voor de Ne­derlandse Kerkprovincie

582 12: ‘Onze hulp’ - Sytze de Vries / Willem Vogel: Orde van dienst Oude Kerk; Amsterdam, Ned.Herv.Gemeente

583 13: ‘Eeuwige, onze God’*- Gert Landman

585 14: ‘Ere zij de Vader’: Katern Evangelisch-Lutherse Kerk

585 15: ‘Wees hier aanwezig’ - Huub Oosterhuis / John Goss: The New Cathedral Psalter 1909

586 16: ‘Heer, ontferm U’ - Ignace de Sutter: Gezangen voor Liturgie

587 17: ‘Kyrie eleison’: (slavisch-)orthodox; Ateliers et Presses de Taizé, 1996

587 18: ‘Kyrie eleison’: orthodox (Oekraïne): Erneuerte Agende e.a.

588 19: ‘Kyrie eleison’ - Jacques Berthier; Ateliers et Presses de Taizé

588 20: ‘Kyrie eleison’ - Joseph Gelineau; Ateliers et Presses de Taizé

589 21: Kyrie-litanie - Huub Oosterhuis / Bernard Huijbers: Gezangen voor Liturgie

590 22: ‘Vanwege alle pijn’* - Nico Vlaming

591 23: ‘Heer, ontferm U’ - Nico Verrips; Hummelo, Musica pro Deo

591 24: Kyrie en Gloria: Katern Evangelisch-Lutherse Kerk

594 25: ‘Gloria’ (canon) - Jacques Berthier; Ateliers et Presses de Taizé

595 26: ‘Gloria’ (canon) - Jacques Berthier; Ateliers et Presses de Taizé

595 27: ‘Eer aan God’ - Marcel Zagers / Wim Ruessink: Om aanwezig­heid; Baarn, Gooi en Sticht, 1996

596 28: ‘Verlos ons’* - Ko Joosse / Remco de Graas

596 29: ‘U roepen wij aan’* - Ko Joosse / Gert Landman

597 30: ‘Zie naar ons om’* - Ko Joosse / Christiaan Winter

597 31: ‘Geprezen zijt Gij’* - Ko Joosse / Remco de Graas

598 32: ‘Eer aan U’* - Ko Joosse / Christiaan Winter

598 33: ‘Wij loven en wij danken U’* - Ko Joosse / Remco de Graas

598 34: ‘Allen die leven’* - Ko Joosse / Gert Landman

599 35: ‘Wij geloven met hart en ziel’* - Nico Vlaming / Christiaan Winter

601 36: ‘Amen. Zo zal het zijn’* - Ko Joosse / Christiaan Winter

602 37: ‘Met uw woord in ons hart’* - Nico Vlaming / Remco de Graas

604 38: ‘Dit is mijn woord’ - Tom Naastepad / Willem Vogel: Schouw­spelers van God; Amsterdam, Prof. Dr G. van der Leeuw-stichting, 1972

606 39: ‘Tien levensregels gaf de Heer’* - Joke Ribbers / naar Maarten Luther / Evangelisches Kirchengesangbuch609 40: ‘Wij kiezen voor de vrijheid’ - Wim van der Zee / Remco de Graas: Geroepen om te zingen; Gorinchem, Narratio, 1990

610 41: ‘De Heer zal bij u zijn’

611 42: ‘Halleluja’* - gregoriaans - tweede toon

611 43: ‘Halleluja’* - gregoriaans - achtste toon

611 44: ‘Halleluja’* - gregoriaans - tweede toon

612 45: ‘Halleluja’* - gregoriaans - vijfde toon

612 46: ‘Halleluja’ - Heinrich Rohr - eerste toon: Gotteslob; Trier, Pauli­nus-Verlag

612 47: ‘Halleluja’ - Lucien Deiss - achtste toon: Dimanche, Manuel pa­rochial; Paris 1988

612 48: ‘Halleluja’ - Decha

613 49: ‘Halleluja’ - Joseph Gelineau - zevende toon: Dimanche, Manuel parochial

613 50: ‘Halleluja’ - Lucien Deiss - eerste toon: Dimanche, Manuel pa­rochial

613 51: ‘Halleluja’ (canon): L’Assemblée; Paris 1995

613 52: ‘Halleluja’ - Jacques Berthier; Ateliers et Presses de Tai­zé

614 53: ‘Halleluja’ - orthodox: Erneuerte Agende

614 54: ‘Halleluja’ (canon): mondelinge overlevering

615 55: ‘Halleluja’ - Abraham D. Maraire: Evangelisches Kirchenge­sangbuch

616 56: Halleluja met vers vóór het Evangelie: Dienstboek der Evange­lisch-Lutherse Kerk

616 57: ‘Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven’: Katern Evangelisch-Lutherse Kerk

617 58: ‘U komt de lof toe’* - Willem Barnard / Jan D. van Laar

617 59: ‘Gij zijt het licht der wereld’ - Klaus von Loeffelholz: Erneuerte Agende

618 60: ‘Heer, tot wie zullen wij gaan’ - Iona Community: Thuma Mina; Glasgow (vert. W.R. van der Zee)

618 61: ‘Heerlijkheid en sterkte’ (tekst ontleend aan ‘Kettinglied van zeven schakels’) - Wim Pendrecht / Nico Verrips; Hu­mmelo, Musi­ca pro Deo

619 62: ‘Wij geloven in één God’, proeve van een nieuwe vertaling - Raad van Kerken in Ne­derland / Maurice Pirenne; Amersfoort, 1997

623 63: ‘Ik geloof in God de Vader’, naar Credo III - Paul Chr. van Weste­ring; Goes, Ars Nova, z.j.

625 64: ‘Ik geloof in God, de almachtige Vader’ - Ignace de Sutter

628 65: ‘Ik geloof in de levende God’ - Huub Oosterhuis / Jaap Ge­raedts: Katern Evangelisch-Lutherse Kerk

632 66: ‘Groter dan ons hart’ - Huub Oosterhuis / Antoine Oomen: Gezangen voor Liturgie

637 67: ‘Laat ons bidden uit gemis’ - Joke Ribbers / Willem Vogel: Zingend Geloven 3; Nijkerk, Callenbach, 1987

639 68: ‘Alle denkbare en ondenkbare’ - Huub Oosterhuis / Antoine Oomen: Gezangen voor Liturgie

643 69: ‘Kom, Heer’* - Wim Kloppenburg

643 70: ‘Licht der wereld’* - Jan D. van Laar

643 71: Doe lichten over ons’* - Wim Kloppenburg

644 72: ‘Verschijn ons, Heer’* - Remco de Graas

644 73: ‘Schep in ons’* - Remco de Graas644 74: ‘Onderricht ons, Heer’* - Jan D. van Laar

644 75: ‘Houd ons in leven’* - Wim Kloppenburg

645 76: ‘Gij die de dood bedwingt’* - Remco de Graas

645 77: ‘Adem van God’* - Jan D. van Laar

645 78: ‘Heilig uw naam’* - Jan D. van Laar

645 79: ‘Heer, ontferm U’ - Floris van der Putt: Oud-Katholiek Gezang­boek; Baarn, Gooi en Sticht, 1990

646 80: ‘Heer, ontferm U’ - Richard Farrant: Oud-Katholiek Gezang­boek

646 81: ‘Heer, ontferm U’ - orthodox: Oud-Katholiek Gezangboek

647 82: ‘Kyrie/Halleluja’ - Jan Pasveer; Oecumenische Werkplaats Zaandam

647 83: ‘Heer, ontferm U’ - Hussitische kerk: Oud-Katholiek Gezang­boek

647 84: ‘Heer, onze God’* - Nico Verrips; Hummelo, Musica pro Deo

648 85: ‘Luister Heer’ - Jan Duin / Jan Valkestijn: Bavo Liedboek; Amsterdam, Annie Bank, 1979

648 86: ‘Gij die onze gedachten raadt’ - Marcel Zagers / Johan Sie­mensma

649 87: Beurtspraak en prefatie: Katern Evangelisch-Lutherse Kerk

650 88: ‘Kom ons bevrijden’ (Tafelgebed 20) - Niek Schuman / Jan Pasveer; Amsterdam, Annie Bank

659 89: ‘Gij louter licht’ (Tafelgebed 28) - Sytze de Vries / Willem Vo­gel: Amsterdamse Katernen, deel 10

663 90: ‘Gezegend is uw Naam’* (Tafelgebed 30) - Nico Vlaming / Aart de Kort; Hummelo, Musica pro Deo

669 91: ‘Van alle dagen deze morgen’* (Tafelgebed 31) - Bart Robbers / Paul Schollaert; Hummelo, Musica pro Deo

677 92: ‘Wij zegenen U, Vader’, Didachè (Tafelgebed 40) - K.H. Kroon etc. / Willem Vogel: H.R. Blankesteijn, Het spel en de regels

682 93: ‘Gij die weet wat in mensen omgaat’ - Huub Oosterhuis / Bernard Huijbers: Wat in mensen omgaat. Dertien gezangen voor de liturgie; Hilversum, Gooi en Sticht, 1988

688 94: ‘Heilig’* - Jan D. van Laar

689 95: ‘Heilig’ - Iona Community: Worshipping Ecumenically (P. Har­ling, ed.); Geneva, World Council of Churches, 1995 (vert. en bew. Wim Pendrecht)

691 96: ‘Sanctus’ (canon) - Jacques Berthier: Thuma Mina

691 97: ‘Heilig’ - Ignace de Sutter: Gezangen voor Liturgie

692 98: ‘Heilig’ - Huub Oosterhuis / Bernard Huijbers: Gezangen voor Liturgie

693 99: ‘Benedictus’ (canon) - Jacques Berthier; Ateliers et Presses de Taizé

693 100: ‘Heilig’* - Kees van Eersel

694 101: ‘Christus gestorven’* - Kees van Eersel

694 102: ‘Amen’* - Kees van Eersel

695 103: ‘Heilig’* - Kees van Eersel

695 104: ‘Heilig’* - Kees van Eersel

696 105: ‘Christus’ dood gedenken wij’* - Kees van Eersel

696 106: ‘Dit is het geheim van het geloof’ - Nico Verrips; Hummelo, Musica pro Deo

697 107: ‘Een geheim des geloofs’: Oud-Katholiek Gezangboek

698 108: ‘Zijn dood gedenken wij’* - Nico Vlaming


698 109: ‘In uw dood’* - Nico Vlaming

699 110: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood’ - Floris van der Putt: Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie

699 111: ‘Heer Jezus, wij verkondigen uw dood’* - Nico Vlaming

699 112: ‘Als wij dan eten van dit brood’ - Huub Oosterhuis / Bernard Huijbers: Gezangen voor Liturgie

700 113: ‘Als wij dan eten van dit brood’ - Huub Oosterhuis / Willem Vogel

701 114: ‘Christus is gekomen’* - Jan D. van Laar

701 115: ‘Onze Vader’ - gregoriaans/Fred Keesen: Gezangen voor Litur­gie

703 116: ‘Onze Vader’ - luthers / gregoriaans: Katern Evangelisch-Lutherse Kerk

704 117: ‘Onze Vader’* - Gert Landman

705 118: ‘Onze Vader’ - orthodox (Huissen: slavisch-byzantijnse litur­gie)

708 119: ‘Lam Gods, dat wegneemt’ - Ignace de Sutter: Gezangen voor Liturgie

709 120: ‘Lam Gods’ - Huub Oosterhuis / Bernard Huijbers: Gezangen voor Liturgie

709 121: ‘Zie, het Lam van God’ - Rolf Schweizer: Evangelisches Kir­chengesangbuch

710 122: ‘Zegene u de almachtige God’ - Nico Verrips; Hummelo, Musi­ca pro Deo

711 123: ‘Amen’ - Joseph Gelineau; Ateliers et Presses de Taizé

711 124: ‘Amen’: orthodox (Huissen: slavisch-byzantijnse liturgie)

712 125: ‘Amen’: Katern Evangelisch-Lutherse Kerk

712 126: ‘Amen’: bron onbekend

713 127: Intredezang ‘Wij roemen in ’t kruis’*- Ignace de Sutter: Ge­zangen voor Liturgie, aanvulling Koenraad Ouwens

714 128: ‘Ubi caritas’* - Nico Vlaming / gregoriaans: Liber usualis; Solemnes

716 129: ‘Ubi caritas’ - Jacques Berthier; Ateliers et Presses de Taizé

717 130: ‘Ubi caritas’ - Joseph Gelineau; Ateliers et Presses de Taizé

718 131: Het Beklag Gods - Maria de Groot / Harry Schram* (bew. Redactie Dienstboek)

721 132: Het Beklag Gods - Huub Oosterhuis / Bernard Huij­bers: Gezangen voor Liturgie

723 133: ‘Heilige Here God’ (Gezang 272, refrein): Liedboek voor de Kerken; ’s-Gravenhage, Boekencentrum, 1973

724 134: ‘Laat juichen heel het hemelkoor’* / Exsultet (Paasjubelzang): Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie (met enkele aan­passingen door de Commissie Dienstboek)

731 135: ‘Met uw engelen’* - Nico Vlaming / gregoriaans

734 136: ‘Met Abel en Henoch’* - Niek Schuman / gregoriaans

738 137: ‘Halleluja’ (Gezang 211, slot): Liedboek voor de Kerken

738 138: ‘Gaat heen in de vrede van de Heer’ (met aansluitend Psalm 150): bron onbekend

739 139: ‘Halleluja’ / Psalm 150 - Muus Jacobse / Henk in ’t Veld: Gezangen voor Liturgie

741 140: ‘O licht, vrolijk licht’ - Willem Barnard / Willem Vogel: Zin­gend Geloven 1&2; Zoetermeer, Boekencentrum, 1997741 141: ‘Geloofd zij de Heer’ / Benedictus, naar Wittenberg 1533: Dienstboek der Evangelisch-Lutherse Kerk

743 142: ‘Christus, onze Heiland’ / Magnificat, Soest 1532: Dienstboek der Evangelisch-Lutherse Kerk

745 143: ‘Onze Vader’ (toonzetting voor de getijden): bron onbekend

746 144: ‘Laat mijn gebed mogen stijgen’: orthodox (Huissen: slavisch-byzantijnse liturgie)

748 145: ‘Laat mijn gebed mogen stijgen’* - Christiaan Winter; Hummelo, Musica pro Deo

749 146: ‘Heer, blijf bij ons’ - Wilhelm Löhe / Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek

751 147: ‘Heer, blijf bij ons’* - Wilhelm Löhe / Nico Vlaming

753 148: ‘O God wij loven U’ / Te Deum - Willem Barnard / oudkerke­lijk, Geystliche Lieder, Leipzig 1545: Een plaats ontzegd; Baarn, Bosch & Keuning, 1983

756 149: ‘Tui amoris ignem’ - Jacques Berthier; Ateliers et Presses de Taizé

757 150: ‘O viens, Esprit Créateur - Hartmut Bietz, Iona Community / Communauté de Grandchamp

758 151: ‘Confitemini Domino’ - Jacques Berthier; Ateliers et Presses de Taizé

759 152: ‘Bij God ben ik geborgen’* - Nico Vlaming/ Jacques Berthier; Ateliers et Presses de Taizé

760 153: ‘Ik zal verhogen U, mijn Koning’ - Iona Community / John Bell: Worshipping Ecumenically

ZONDAG, FEEST- EN GEDENKDAGEN (vervolg)
Gebeden

762 1: Nico Vlaming*; 2: Contemporary Parish Prayers, London, Hod­der & Stoughton; 3: Nico Vlaming*

763 4: naar Psalm 43:3-4; 5: Psalm 143:8; 6: Aad Eerland*; 7: Nico Vla­ming*

764 8: Sjoerd Zwaan; 9: Maarten Luther: Kanselboek, N.H. Kring Ere­dienst

765 10: Maarten Luther: Kanselboek, N.H. Kring Eredienst

766 11: Peter Hoogstrate*; 12: Nico Vlaming*; 13: Nico Vlaming*

767 14: Nico Vlaming*; 15: H.J. Jaanus (bew.* Peter Hoogstrate)

768 16: Nico Vlaming*; 17: Aad Eerland*; 18: Book of Common Order of the Church of Scotland

769 19: Kanselboek, N.H. Kring Eredienst

770 20: De Eerste Dag; Zoetermeer, Boekencentrum; 21: Nico Vlaming*

771 22: Onze Hulp; 23: W. Barnard: Onze Hulp; 24: Maarten Luther, Gebeden; Baarn, Ten Have, 1979

772 25: Nico Vlaming*; 26: Book of Common Prayer; Oxford, University Press; 27: Huub Oosterhuis, Bid om vrede; Utrecht, Ambo, 1966

773 28: Liturgische Kring: Onze hulp; 29: Kerkboek Oud-Katholieke Kerk

774 30: naar Confiteor; 31: Dienstboek der Evangelisch-Lutherse Kerk; 32: Nico Vlaming*

775 33: Aad Eerland*; 34: bron onbekend; 35: Nico Vlaming*

776 36: Joke Ribbers*; 37: Gert Landman*; 38: NBG-vertaling 1951778 39-40: Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie; 41: Dienstboek der Evangelisch Lutherse Kerk

779 42-43: Sytze de Vries, Zolang wij adem halen; Zoetermeer, Meine­ma, 1992

780 44: Nico Vlaming*

781 45: Karel Deurloo; 46: Sjoerd Zwaan

782 47: Liturgie Johannes Chrysostomus; 48: Dienstboek der Evange­lisch-Lutherse Kerk; 49: Nico Vlaming*

783 50: Kerkboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland; ’s-Gra­venhage, Boekencentrum, 1968; 51: Marcusliturgie; 52: Henk J. Huyser, in: Kerk en Israël (1997)

784 53: Nico Vlaming*; 54: Nico Vlaming*

785 55: Aad Eerland*

786 56: Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk (in ontwerp); 57: Lieske Keuning*

787 58: Lieske Keuning*

788 59: Kerkboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland; 60: Nico Vlaming*

789 61: Clemens van Rome; 62: Dienstboek der Evangelisch-Lutherse Kerk

791 63: Arc en ciel, vert.* Peter Hoogstrate

792 64: Getijdenboek. Gebeden voor elke dag; Brussel-Zeist, Interdio­cesane Commissie voor Liturgische Zielzorg - Nationale Raad voor Liturgie, 1990 (blz. 906, 913 en 914) (bew.* Commissie Dienst­boek)

793 65: gebed van een jongere

794 66: Joke Brugman, Prettige zondag; Baarn, Gooi en Sticht; 67: acclamaties: diverse bronnen

797 68: Wim van der Zee, In het huis van de Levende

798 69: Wim van der Zee, Vlam van de Geest; Kampen, Kok, 1991

799 70: Erneuerte Agende, vert.* Nico Vlaming

799 71: ZIJsporen, Liturgie in het spoor van vrouwen; Gorinchem, Nar­ratio, 1997; 72: Book of Common Order of the Church of Scotland, vert.* Peter Hoogstrate

800 73: Wim van der Zee, In het huis van de Levende

802 74: Book of Common Worship for the Presbyterian Church (U.S.A.), vert.* Ko Joosse; 75: Wim van der Zee, in: Kerkinformatie, mei 1995

805 76: Ko Joosse*

806 77: Ko Joosse*; 78: Book of Common Order of the Church of Scot­land, vert.* Ko Joosse; 79: Book of Common Worship for the Pres­byterian Church (U.S.A.), vert.* Ko Joosse

807 80-82: Ko Joosse*; 83: Jelle van Nijen*, naar Onze Hulp; 84: Com­missie Dienstboek*, naar Katern Gereformeerde Kerken in Neder­land; Leusden, 1973; 85: Joop Boenderma­ker/Joke Ribbers*

808 86: Joop Boendermaker*

809 87: 1 Kron. 29:11-14; 88: Dienstboek der Evangelisch-Lutherse Kerk; 89: Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie

810 90: Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie (bew.* Com­missie Dienstboek); 91: Tom Naas­tepad; 92: Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie (bew.* Nico Vlaming); 93: W. Barnard, Stem van een roepende; Haarlem, Holland, 1969811 94: Aad Eerland*; 95: Nico Vlaming*; 96: Missaal voor zon- en feestdagen, Brussel 1975 (bew.* Commissie Dienstboek)

812 97-99: Henk Jongerius, Naar woorden zoeken; 100: Kerkboek Oud-Katholieke Kerk

813 101: Missaal voor zon- en feestdagen, Brussel 1975 (bew.* Com­missie Dienstboek) 102-103: Henk Jongerius, Naar woorden zoe­ken

814 104-105: Henk Jongerius, Naar woorden zoeken; 106: Kerkboek Oud-Katholieke Kerk; 107: Henk Jongerius, Naar woorden zoeken

815 108: Nico Vlaming*; 109: Kerkboek Oud-Katholieke Kerk; 110: Ko Joosse*

816 111: Ko Joosse*; 112: Nico Vlaming*; 113: Missaal voor zon- en feestdagen, Brussel 1975 (bew.* Commissie Dienstboek); 114: Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie (bew.* Commis­sie Dienstboek)

817 115: Henk Jongerius, Naar woorden zoeken; 116: Kerkboek Oud-Katholieke Kerk; 117: Henk Jongerius, Naar woorden zoeken; 118: Missaal voor zon- en feestdagen, Brussel 1975 (bew.* Commissie Dienstboek)

818 119: Henk Jongerius, Naar woorden zoeken; 120: Kerkboek Oud-Katholieke Kerk; 121: bron onbekend

819 122: Nico Vlaming/Ko Joosse*; 123: Henk Jongerius, Naar woor­den zoeken; 124: Kerkboek Oud-Katholieke Kerk

820 125: Kerkboek Oud-Katholieke Kerk; 126: Henk Jongerius, Naar woorden zoeken; 127-128: Kerkboek Oud-Katholieke Kerk

821 129: Dienstboek der Evangelisch-Lutherse Kerk; 130: Katern Ge­reformeerde Kerken in Nederland

822 131: Dienstboek der Evangelisch-Lutherse Kerk; 132: Erneuerte Agende, vert.* Nico Vlaming; 133: Kerkboek Oud-Katholieke Kerk; 134: Huub Oosterhuis, Bid om vrede

823 135: Huub Oosterhuis, Bid om vrede; 136: Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie; 137: The Christian Year; London, Church House Publishing, 1997 (vert.* Ko Joosse)

824 138: Arc en ciel, vert.* Ko Joosse; 139-140: Kerkboek Oud-Katho­lieke Kerk; 141: Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie (bew.* Commissie Dienstboek); 142: Missaal voor zon- en feestda­gen, Brussel 1975

825 143: The Book of Alternative Services of the Church of Canada, vert.* Ko Joosse; 144: Commissie Dienstboek*; 145: The Chris­tian Year, vert.* Ko Joosse

826 146: Kerkboek Oud-Katholieke Kerk; 147: Commissie Dienst­boek*; 148: Ko Joosse*

827 149: Nico Vlaming*; 150: Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerk­provincie; 151: Kerkboek Oud-Katholieke Kerk

828 152: Kerkboek Oud-Katholieke Kerk; 153: Ko Joosse*; 154: Joke Brugman, Prettige zondag

829 155: The Promise of His Glory; London, Church House Publish­ing (vert. en bew.* Ko Joosse); 156: Missaal voor zon- en feestdagen, Brussel 1975; 157: Jan D. van Laar*

830 158: J.L. Klink; 159: naar Maarten Micron: Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk (in ontwerp)

831 160: V.J.Walgrave, Eensgezind volharden in gebed; Turnhout, Bre­pols, 1988


832 161-164: Nico Vla­ming*

833 165: Nico Vla­ming*

834 166 I, II: Lieske Keuning*; 167: Book of Common Order of the Church of Scotland, vert.* Peter Hoogstrate

835 168: Arc en ciel, vert.* Peter Hoogstrate; 169: Erneuerte Agende, vert.* Nico VlamingDe Tien Woorden


838 1: NBG vertaling-1951

839 2: NBG-vertaling-1951

840 3: vert.* Ko Joosse

841 4: NBG vertaling-1951

842 5: vert.* Gert Landman

844 6: parafrase* Nico Vlaming

845 7: parafrase* Ko Joosse

846 8: parafrase* Nico VlamingToelichting

847 Toelichting bij de orden van dienst voor de zondag, feest- en ge­denkdagen* - Commissie Dienstboek (concept Hans Uytenbo­gaardt)


HET DAGELIJKS GEBED: GETIJDEN EN HUISDIENSTEN


Leeswijzer

953 Leeswijzer* - Commissie Dienstboek (concept: Henk Haandrikman)Orden van dienst


972 ‘Vriendelijk Licht’ - Phoos hilaron / Ignace de Sutter: Zingt Jubila­te

978 ‘Gezegend zijt Gij, God’* - Sytze de Vries

979 ‘Mijn hart herhaalt’* - Sytze de Vries

980 ‘Gezegend zijt Gij, die troont’* - Sytze de Vries

981 ‘Heilig mij’* - Sytze de Vries

982 ‘Gezegend zijt Gij ... om het licht’* - Sytze de Vries

983 ‘Gestreden heb ik levenslang met U’ - Ida G.M. Gerhardt, Verza­melde gedichten; Amsterdam, Athenaeum-Polak & van Gennep, 1985

984 ‘Gezegend zijt Gij ... die de vlam’* - Sytze de Vries

986 ‘God, bescherm mij’ - bron onbekend

987 ‘Toon mij de weg’ (Psalm 119:33vv) - vert. Ad Bronkhorst, in: Getij­den­boek. Gebeden voor elke dag, Brussel/Zeist 1990

988 ‘God, wij willen U vragen’: bron onbekend

989 ‘Here God, Gij die het licht’: bron onbekend

990 ‘Met U, mijn God’ - P. Boendermaker / Seth Calvisius

991 ‘Laten wij bidden voor de Kerk’: bron onbekendKeuzeteksten


994 1: Psalm 19; 2: Psalm 25:1; 3: Psalm 25; 4: Psalm 31:2,3; 5: Psalm 62:2; 6: Psalm 63:2a,4; 7: Psalm 63:2; 8: Psalm 65:2-3: nrs. 2,4 en 7: vert. Ad.W. Bronkhorst, in: Getijdenboek. Gebeden voor elke dag, Brussel/Zeist 1990

995 9: Psalm 80; 10: Psalm 84:9-10; 11: Psalm 88:2-3; 12: Psalm 103; 13: Psalm 124:8; 14: Psalm 143:1: nrs. 10 en13: vert. Ad.W. Bronkhorst, in: Getijdenboek. Gebeden voor elke dag, Brus­sel/Zeist 1990

996 ‘Die de morgen ontbood’ - Sytze de Vries / Willem Vogel

999 1: bron onbekend; 2: Abdijboek, Male

1000 3-4: bron onbekend

1001 5: naar Confiteor, Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkpovincie (bew.* Commissie Dienstboek); 6: Onze Hulp

1003 6: Argentijns; tekst en melodie: Anders Ruuth; vert. Alex van Lig­ten, Hoop van alle volken, Leusden 19892Psalmen en cantica


1006 Rooster van psalmen* - Henk Haandrikman

1008 Psalmtonen: Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie, Het Boek der Psalmen; Boxtel, Katholieke Bijbelstichting, 1975

1009 Psalmen en cantica - Ad.W. Bronkhorst, in: Getijdenboek. Gebe­den voor elke dag, Brussel/Zeist 1990

Antifonen: vertaling* en toonzetting*: Henk Haandrikman, Jaco van Leeuwen, Jan Vansteenwegen, Jos Wilderbeek en Chris­tiaan WinterGebeden


1092 Begroeting van de zondag - Lieske Keuning, bew.* Redactie Dienstboek

1094 1-7: ‘Morgengebeden voor elke weekdag’* - Sytze de Vries

1100 8-14: ‘Gebeden aan de hand van de zeven hoofdzonden’* - Joke Ribbers

1104 15-21: ‘Gebeden geordend naar de dagen van de schepping’* - Frans Wiersma

1107 22-28: ‘Zeven gebeden voor stad en land’* - Wim Pendrecht

1109 29-35: ‘Gebeden om gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping’ - Wim van der Zee, Zondagswoorden

1112 36-44: Eensgezind volharden in gebed: 36: Sacramentarium Gelasi­anum; 37: Morgengebed van de Orthodoxe Kerk

1113 38: Oost-Syrische liturgie; 39: Ethiopië; 40: Maarten Luther

1114 41: Anoniem; 42: Sören Kierkegaard

1115 43: Gebed van jongeren; 44: Huub Oosterhuis

1116 45: W.R. van der Zee, In het huis van de levende; 46: Kerkboek van de Gereformeerde Kerken in Nederland; Leeuwar­den, Jong­bloed, z.j. en Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk (in ontwerp)

1117 47-50: Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk (in ont­werp); 47: Basilius de Grote; 48: Gebeden voor de huisge­meente; ’s-Gravenhage, z.j.

1118 49: Gebeden voor de huisgemeente; 50: Nederlandse liturgie, 16e eeuw

1119 51: Hanna Lam, Alles wordt nieuw II; Nijkerk, Callenbach, 1968

1120 52: Käti van Bergen, Op de drempel; Den Haag, Boekencentrum, 1986

1121 53-55: Dominicaanse gemeenschap Huissen; 56: Augustinus: J. van Oort, Bij God lééft ons goed. Bid­den met Augustinus;

1122 57: W. Barnard (vrij naar William Wordsworth): Zingend Geloven 1&2

1124 58: Luthers: Liedboek voor de Kerken; 59: Niek Schuman, Een verschil van dag en nacht; Delft, Meinema, 199231125 60-61: Dietrich Bonhoeffer, Verzet en overgave; Baarn, Ten Have, 1974

1126 62: Huub Oosterhuis, Dan zal ik leven; Baarn, Ambo, 1976; 63: Ida G.M. Gerhardt, Verzamelde gedichten; 64: Armeens Apostoli­sche Kerk Libanon

1127 65: bron onbekend; 66: Johannes Calvijn: Dienstboek voor de Ne­derlandse Hervormde Kerk (in ontwerp); 67: Gebeden voor de huis­gemeente

1128 68-69: Afrika bidt; Den Haag, Boekencentrum, 1968

1129 70: J.L. Klink, Niet in de wind, niet in het vuur; Baarn, Ambo, 19744; 71: Erneuerte Agende, vert.* Commissie Dienstboek

1130 72: Catechesecentrum Maaseik, Avondgebeden; 73: Gebeden uit de Nikola-kommuniteit, Hart onder woorden; Utrecht

1131 74: Anton Lam / Wim ter Burg: ZIJsporen, Liturgie in het spoor van vrouwen; 75: Aelred van Rievaulx: Eensgezind volharden in gebed

1132 76-77: J.L. Klink, Niet in de wind, niet in het vuur; 78: Maarten Luther, Kleine Catechismus

1134 79: Catechesecentrum Maaseik, Avondgebeden; 80: Gebeden uit de Nikola-kommuniteit, Hart onder woorden

1135 81: Gebeden uit de Nikola-kommuniteit, Hart onder woorden; 82: Psalm 4:7-9; 83: Psalm 63:6-8; 84: Psalm 31:6

1136 85: Psalm 145:15-16; 86: M. Luther: Kleine Catechismus; 87: Psalm 106:1, 136:25a, 147:9-11; 89-91: Dien­stboek voor de Neder­landse Hervormde Kerk (in ontwerp): 89: Psalm 106:1; 90: naar joodse tafelgebeden; 91: Nederlandse liturgie, 16e eeuw

1137 92: Muus Jacobse, Het bescheiden deel; gedichten; Nijkerk, Cal­lenbach, 19482; 93: Gebeden uit de Nikola-kommuniteit, Hart onder woorden

1138 94: Käti van Bergen, Op de drempel; 95: Christiaan Winter

1139 96-97: bron onbekend; 98: Afrika bidt

1140 99: mondelinge overlevering; 100: Ad den Besten / Willem Vogel: Liedboek voor de Kerken, Gezang 350

1142 101: Gebeden uit de Nikola-kommuniteit, Hart onder woorden; 102: Anselmus van Canterbury: Eensgezind volharden in gebed

1143 103: Wim van der Zee, In het huis van de Levende; 104: Jo­hannes Calvijn: Dienstboek voor de Nederlandse Hervormde Kerk (in ont­werp)

1144 105: Dominicaanse gemeenschap HuissenInkeer en verstilling


1145 Oefeningen voor inkeer en verstilling* - Commissie Dienstboek (concept: Henk Haandrikman)

Uitgangspunten en toelichting


1151 Uitgangspunten en toelichting: Het dagelijks gebed* - Commissie Dienstboek (concept: Marcel Barnard)


OVERZICHTEN

1189 Leesrooster van de Evangelisch-Lutherse Kerk: ontleend aan de zondagsgegevens in het Dienstboek der Evangelisch-Lutherse Kerk1199 Gemeenschappelijk Leesrooster: samengesteld op basis van het (Revised) Common Lectionary (een tweede herziening van de Ordo Lectionum Missae) in een bewerking door de Bisschoppelijke Com­missie voor de Liturgie van de Oud-Katholieke Kerk. Deze bewer­king werd op haar beurt herzien door de werk­groep Lec­tionarium van de Commissie voor het Dienstboek, vooral met het oog op lezingen uit het Oude Testament, en aangevuld met de antwoord­psalmen. In deze vorm is het rooster aanvaard door de Raad van Kerken in Nederland en aan de participerende kerken ten gebruike aanbevolen. Het vormt ook de basis onder de uitgave De Eerste Dag van de Sectie Ere­dienst van de Raad van Kerken

1209 Aanvullend Leesrooster* - Werkgroep Lectionarium van de Commissie voor het Dienstboek, naar een concept van Herman Wegman

1215 Thora-leesrooster*, met psalmen: naar een reconstructie door Dirk Monshouwer, Markus en de Torah; Kampen, Kok, 1987, mede gebaseerd op gegevens van Rochus Zuurmond, ‘De drie-jaarlijkse cyclus van Thora-lezingen’, in: Eredienst 8 (1974) 91-128

1221 Rooster van lezingen bij het dagelijks gebed: Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk, met kleine wijzigingen door de Werkgroep GetijdenLiturgische kalender


1249 Feest- en gedenkdagen met vaste datum: naar gegevens in het Dienstboek der Evangelisch-Lutherse Kerk

1250 Veranderlijke feesten van het liturgisch jaar*: naar gegevens in diverse dienstboeken bewerkt en in tabellen uitgewerkt door Gerrit WarninkVerantwoording van bronnen


1261 Redactie Dienstboek*Lijst van medewerkers

Dit dienstboek - een proeve werd voorbereid door de volgende werkgroepen van de Commissie voor het Dienstboek: Werk­groep Zondagmorgendienst, Werkgroep Lectionarium, Werk­groep Getijden en Werkgroep Liturgische Gezangen.
Overzicht van medewerkers:

Titus Aris, Marcel Barnard, Marianne van Biert-Westerhoud, Joop Boendermaker, Loek Boer, Wim van den Dool, Aad Eerland, Kees van Eersel, Reinoud G. Egberts, Remco de Graas, Henk Haandrikman, Jan Hallebeek, Peter Hoogstra­te, Henk Jongerius, Ko Joosse, Lieske Keuning, Wim Klop­pen­burg, Hans Kronenburg, Jaap van der Laan, Jan D. van Laar, Gert Landman, Jaco van Leeuwen, Dirk Mons­houwer, Jelle van Nijen, Pieter Oussoren, Koenraad Ouwens, Wim Pendrecht, Anja van der Pers, Mattijs Ploeger, Joke Ribbers, Bart Rob­bers, Willy Rull­mann, Niek Schuman, Hans Uyten­bogaardt, Jan Vansteenwegen, Anton Vernooij, Nico Vla­ming, Jan de Vries, Sytze de Vries, Gerrit Warnink, Henk van Waveren, Herman Wegman, Frans Wiersma, Jos Wilder­beek, Christiaan Winter, Anna Zeg­waard, Sjoerd Zwaan, Kees G. Zwart.


Eindredactie Zondag, feest- en gedenkdagen:

Aad Eerland, Ko Joosse, Gert Landman, Hans Uytenbo­gaardt, Nico Vlaming, Gerrit Warnink.

Eindredactie Liturgische Gezangen:

Remco de Graas, Jan D. van Laar, Hans Uytenbo­gaardt, Nico Vlaming, Christiaan Winter, Kees G. Zwart.

Eindredactie Het Dagelijks Gebed:

Marcel Barnard, Henk Haandrikman, Ko Joosse, Hans Uytenbo­gaardt, Gerrit Warnink.


Typografie: Gerrit Warnink.

Muziekgravure: Ruurdje van Laar-van der Heide.

Verantwoording van bronnen

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina