Vergadering Algemeen bestuurDovnload 15.48 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte15.48 Kb.

vergadering Algemeen bestuur24 september 2013


besluitenlijst

Agenda punt

Onderwerp

Besluit Algemene VergaderingUitwerking evaluatie Rekenkamercommissie Zuiderzeeland

1. Vanwege het nog af te ronden onderzoek van de Rekenkamercommissie (RKC), de zittingstermijn van de zittende externe RKC-leden met ingang van 22 september 2013 te verlengen tot en met 31 december 2013;
2. een commissie in te stellen onder voorzitterschap van de dijkgraaf, bestaande uit de vijf AV-leden die op 30 augustus met de RKC, het college en de organisatie hebben gesproken;

3. deze commissie verzoeken de aanbevelingen uit de gehouden evaluatie te gaan uitwerken in een visiedocument, waarin een nadere beschouwing wordt gegeven over de rol, positie en werkwijze van de RKC;

4. naar aanleiding van die beschouwing concrete voorstellen te doen aan de AV met betrekking tot het aanpassen van ondermeer de verordening het onderzoeksprotocol van de RKC en het (her)benoemingproces van de externe RKC-leden en het aftredende interne RKC-lid.

Kostentoedelingsverordening 2014

1. Kennisnemen van de zienswijzen van LTO Noord en van de provincie Flevoland en de Flevolandse gemeenten;

2. Instemmen met de voorgestelde reacties op de zienswijzen door het college van DenH;

3. De Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Zuiderzeeland 2014 vast te stellen.
Bestuursovereenkomst en definitief projectplan Havenkwartier Zeewolde

Het projectplan vaststellen en de bestuursovereenkomst Havenkwartier Zeewolde sluiten.
Ontwerp Visbeleid

1. Instemmen met het ontwerp visbeleid;

2. instemmen met de voorgestelde afweging voor het vispasseerbaar maken van interne kunstwerken en bijbehorende consequenties voor de begroting.

11.

Samenvoeging laboratoria Groot Salland en Regge en Dinkel

1. Samen met de besturen van de andere in het onderzoek betrokken waterschappen, een laboratoriumorganisatie op te richten per 1 januari 2014, deze de vorm te geven van een openbaar lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), deze om te vormen tot de bedrijfsvoeringsorganisatie als bedoeld in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen zodra deze in werking is getreden;

2. toestemming te verlenen aan het dagelijks bestuur om op grond van artikel 50, lid 2 Wgr, de gezamenlijke dagelijkse besturen maatregelen te laten treffen tot een gemeenschappelijke regeling en daarbij oprichten van het openbaar lichaam Waterschapslaboratorium Rijn Oost;

3. te besluiten tot het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking laboratoriumonderzoek tussen Waterschap Groot Salland, Waterschap Reest en Wieden, Waterschap Vallei & Eem, Waterschap Velt en Vecht, Waterschap Veluwe en Waterschap Zuiderzeeland, onderscheidenlijk het besluiten tot het opzeggen van de Overeenkomst samenwerking hydrobiologisch onderzoek tussen Waterschap Groot Salland, Waterschap Vallei & Eem, Waterschap Velt en Vecht, Waterschap Veluwe en Waterschap Zuiderzeeland;

4. de Gemeenschappelijke Regeling Waterschapslaboratorium Rijn Oost op grond van artikel 50i Wgr door het dagelijks bestuur van Groot Salland ter goedkeuring voor te laten leggen aan gedeputeerde staten van de provincie Overijssel;5. kennis te nemen van de “Evaluatie samenwerking op laboratoriumonderzoek en de jaarrekening 2012”.

registratienummer


178626
/
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina