Vergadering van 20 september 2006Dovnload 35.84 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte35.84 Kb.


Belgisch Netwerk van Stichtingenv

zw


VERSLAG WERKGROEP RECHT – FISCALITEIT - BOEKHOUDING

Vergadering van 20 september 2006


Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel
aanwezig

verontschuldigd/afwezig

Voorzitter

François Masquelin - Fondation Jeanne Matossian

x
Leden

Paul Jacquet de Haveskercke - Durabilis
x
Frans Alderweireldt - Stichting Geheim Leger
x
Philippe Belpaire - Fondation Roi Baudouin

xIsabelle Bloem - Fondation Charcot

xVincent Deckers - Fondation Demeures et Châteaux

xPascale Blaes - Fondation contre le Cancer

xJacqueline Cluysenaar - Fondation John Cluysenaar
x
Jean-Michel Gindt - Fortis Foundation Belgium

xNathalie Fallon - Child Focus

xFrédéric Gerard - Fondation John Cluysenaer
x
Aline Van den Broeck - OIVO
x
Guido Van Poucke - Fondation Armé secrète
x
Mijo Van Uffelen - Evens Foundation
x
Marc Vanrusselt - Publiekstheater, NTGent
x
Dominique Foubert - ATD Quart Monde

x
Coördinatrice

Béatrice Hanoulle - Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw

x
genodigde

Thierry Van Goubergen – Fondation Shan

x
De vergadering begint om12h30.


1. GOEDKEURING VAN DE VORIGE VERGADERING;
Het verslag van de vergadering van 15 mei 2006 wordt goedgekeurd.
2. ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN DE WETGEVING
a. Fiscaliteit.
- Het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2006 heeft een arrest van het Waalse Gewest gepubliceerd van 29 juni 2006, in verband met de gereduceerde tarieven van de successierechten en de rechten op giften, die de voorwaarden voor de akkoorden voor private stichtingen bepalen.
- Het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2006 heeft de programmawet van 20 juli 2006 gepubliceerd, die in bepaalde gevallen de verantwoordelijkheid van de bestuurders van ondernemingen en organisaties in de non-profit sector bepaalt, en dit in het geval van het niet-betalen van de bedrijfsvoorheffing of de BTW.
- De belastingsadministratie heeft op 11 mei 2006 een rondschrijven gepubliceerd die de nieuwe richtlijnen preciseert in verband met de goedkeuring van de instellingen die willen bevoegd zijn om ontvangstbewijzen af te leveren voor geldelijke giften. (Dit document is beschikbaar op de federale website van de dienst Financiën www.fisconet.be).
b. Vrijwilligers
De wet van 3 juli 2005 in verband met de rechten van de vrijwilligers, is in werking getreden op 1 augustus 2006. Deze wet werd in extremis gewijzigd door de wet van 19 juli 2006, gepubliceerd in het Staatsblad van 11 augustus 2006.

De Stichtingen moeten de vrijwilligers inlichten over de doelstellingen en de activiteiten die ze op het oog hebben, evenals de missie die ze aan de vrijwilligers opdragen.

De Stichting Shan heeft een document voor de vrijwilligers opgesteld dat ter informatieve titel ter beschikking zal worden gesteld aan de leden van de werkgroep.

De verantwoordelijkheid van de vrijwilligers of van de organisatie zal moeten gedekt worden door een verzekering en dit vanaf 1 januari 2007. De verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van het niet betalen van de bedrijfsvoorheffing of van de BTW is niet van toepassing op de private stichtingen noch op de stichtingen van openbaar nut.


c. Boekhouding.
De commissie van de boekhoudkundige normen heeft op 23 augustus 2006 een ontwerpdocument uitgegeven met de titel, Aanbevelingen in verband met de gelijkwaardigheden van boekhoud- en jaarrekeningregels opgelegd door sectorale regelgevingen met de gemeenrechtelijke boekhoud- en jaarrekeningregels voor vzw’s, ivzw’s en stichtingen. Deze reglementering zal bestudeerd worden door Mevr. N. Fallon en Mr. Ph. Belpaire. Op te volgen tijdens een volgende vergadering.
3. OPVOLGING VAN DE VRAAG DOOR de STICHTING SHAN GESTELD.
De discussie gaat over de mogelijkheid voor het Netwerk om de specifieke juridische problemen te bestuderen waarmee een private stichting te maken heeft in verband met het levenslang verzekeren van een ‘persoonlijke bijstand’ aan een gehandicapt kind. Dit zou gebeuren op basis van een lijst van problemen, opgesteld door mevr. Ilse Banmeyer (Stichting Shan).
Het zou de bedoeling zijn deze lijst voor te leggen aan andere stichtingen die hetzelfde doel nastreven, teneinde de lijst te vervolledigen en een poging te doen te zoeken om deze problemen op te lossen.

De coördinatrice van het netwerk zal contact opnemen met de stichtingen die hetzelfde doel beogen om hen te vragen of ze geïnteresseerd zijn deel te nemen aan een rondetafel over dit onderwerp. Op te volgen tijdens een volgende vergadering.


4. PRINCIPES VAN DEUGEDELIJK BESTUUR

Toegepast op de stichtigen – samenwerking met de Belgsiche Associatie van Bestuurders.


Er werd een vergadering georganiseerd op 19 mei 2006 met de directeur-generaal van de Belgische Associatie van Bestuurders.
Een samenwerking met deze vereniging zou kunnen worden opgevolgd in de volgende drie projecten:
- het opstellen van een charter voor de bestuurder van niet commerciële organisaties,

- een specifieke opleiding van bestuurders van niet commerciële organisaties,

- het opstellen van evaluatie regels van de werking van de Raad van Bestuur van een niet commerciële organisatie.
Tot op heden was er nog geen antwoord op het schrijven van 1 juni 2006 gericht aan de Associatie. François Masquelin zal terug contact opnemen met de directeur-generaal en dit vóór de volgende werkvergadering. Hij zal ook het “charter van de ondernemer”, opgemaakt door de associatie uitdelen aan de leden van de werkgroep.
5. VOLGENDE ACTIVITEITEN
Men zou een vormingsseminarie ten behoeve van de leden van het netwerk kunnen organiseren in de loop van het eerste semester van 2007.
Het onderwerp dat weerhouden werd zou ofwel de toepassing van de nieuwe wet op de vrijwilligers kunnen zijn, ofwel de huidige fiscale wetgeving op de stichtingen (samenvatting van de huidige regimes van de wetgeing op giften en succesierechten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, de verantwoordelijkheid van de bestuurders in het geval van fiscale schulden van de Stichting, nieuwe omzendbrief van 11 mei 2006, …). Op te volgen tijdens een volgende vergadering.
6. DATUM VOLGENDE VERGADERING
De volgende vergadering zal plaatsvinden op woensdag 6 december om 12.30u. in de kantoren van de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel. (Tel. : 02/549.02.11).

De vergadering wordt afgesloten om 14.00u.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina