Verslag cna-breed > 3 juli 2014Dovnload 20.13 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte20.13 Kb.
VERSLAG CNA-BREED > 3 juli 2014

Huis van Puck, Arnhem


Aanwezig: Ria Oudega (Bibliotheek Arnhem, Voorzitter), Ans Meex (MSSA), Henk Dassen (Huis van Puck), Hans Eliens (Luxor Live), Hans Jongerius (Posttheater), Karin Terwisse (Sprookjesfestival), Henk Bitter (Focus Filmtheater), Nederlands Openluchtmuseum (Willem Bijleveld), Wim Koens (Jacobiberg), Kunstbedrijf (Otto Berg), Eve Hopkins (Generale Oost), Mirjam Geelink (Kunstcollectie Rijnstaete), Mirjam Zegers (AMP/ ArtEZ), Eveline van der Vliet (Park Open), Gertjan Kleinmeijer (Dapper), Robin Atema (Phonq), Peter Brands (Theater Het Hof), Paula Walta en Kitty Bouten (Telder), Caro Delsing (Buro Delsing, verslag)

Afwezig: Marieke van Kessel (mb RBT), George Wiegel (mb Gelders Orkest), Ruud van Meijel (mb Oostpool), July Ligtenberg (mb BK Platform), Laurien Timmermans (ArtEZ), Gijsje van Honk (mb interim-directeur MSSA), Albert Hoex (mb AKPO25), Museum Arnhem (mb Miriam Windhausen), Esther Ruiten (mb gemeente Arnhem), Thijs Groenewegen (mb), George Meuders (mb provincie Gelderland) Rein de Jong (mb Jazz in Arnhem), Peter de Thoars (mb ToART), Joke van Doorn (mb Galerie van Leuke Mensen), Conny van der Bijl (mb Meet my Street), Guus Tangelder (mb), Fred van Kan (mb Gelders Archief), Gabrielle Schleijpen (mb DAI), Mark Kuipers (mb TAPE), Willibrord Keesen (mb Keesen & Co), Jos van Ruyven (mb Coline).
1. Opening en mededelingen

 • Voorzitter Ria Oudega heet iedereen van harte welkom bij CNA-breed. Omdat er veel nieuwe gezichten zijn, volgt er een kort voorstelrondje.

 • De voorzitter vraagt of er naar aanleiding van de agenda aanvullen of mededelingen zijn voor dit moment. Deze zijn er niet.


2. Verslag CNA-breed 11 december 2013 (bijlage)

- Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.


3. Kort

Voortgang Cultuurprijs (bijlage)

 • Er is een bijlage meegestuurd. De inhoud is helder, er zijn geen vragen. De oproep stond vandaag ook in De Gelderlander. Nominaties zijn welkom en kunnen tot 6 juli gemaild worden naar cultuurprijs@uitinarnhem.com


Voortgang UITboulevard (bijlage)

 • Er is een bijlage meegestuurd over de voortgang. De inhoud is helder, er zijn geen vragen.


Korte terugblik op de CNA-avond van 21 mei in Luxor Live

 • De voorzitter vraagt hoe men de avond heeft ervaren.

 • Reacties aan tafel: men vond het een nuttige avond met een prima opkomst en een goede kans om kennis te maken. De pitches waren leuk, in Arnhem is veel te doen en dit was dan nog maar een topje van de ijsberg. Robin Atema geeft aan dat hij het antwoord van de wethouder teleurstellend vond op de vraag naar betaling van artiesten en kunstenaars. Mirjam Zeegers licht toe dat de wethouder naar aanleiding van haar opmerking die avond over dat artiesten vaak niet betaald worden (bijv. op festivals) reageerde met de opmerking dat artiesten en kunstenaars toch passie hebben, punt. Zij vindt het van belang dat CNA dit punt in de gaten houdt.

 • De voorzitter vertelt hierop dat in CNA-smal ook over de avond is gesproken. Men vindt het zinvol dit vaker te doen. Een in CNA-smal verder geopperd verbeterpunt, was de discussie meer richting te geven door te werken met stellingen. Over twee jaar kan de vraag zijn: hoe staan we er voor en werken we in de goede richting. Men vindt dit in CNA-breed een goed voornemen.

 • Hierop inhakend vertelt de voorzitter dat de wethouder naar aanleiding van de avond ook een gebaar wil maken: hij gaat op 16 september (19.30 uur, locatie n.n.b.) een presentatie geven over zijn voornemens voor de komende jaren. Op basis daarvan kan de discussie met elkaar gevoerd worden.


> Ingelast agendapunt

 • De voorzitter vertelt dat er een schrijven is binnengekomen van Ineke Hans, vergezeld van een concept pamflet (het pamflet wordt aan tafel uitgedeeld). Ineke Hans is een internationaal bekend ontwerper, bij ArtEZ opgeleid en betrokken bij de stad. N.a.v. de reacties die zij kreeg op het niet betalen van de rekening voor haar inzet bij MoBA - waarbij zij ook probeerde de wethouder tot andere gedachten te brengen - is er een spontane actie ontstaan die de zorg wil uitspreken m.b.t. kunst & cultuurbeleid in de stad. MoBA was de aanleiding, niet de reden van deze actie. Ineke Hans heeft het initiatief genomen tot een bijeenkomst later deze middag. Zij zoekt voor de actie een brede betrokkenheid, o.a. van CNA

 • Hans Eliens vertelt dat in het pamflet zeker een aantal goede dingen staat. Echter, het uitgangspunt is vrij negatief en de koers strategisch gezien niet handig. CNA-smal is van mening dat CNA dit als collectief netwerk niet op deze manier kan ondersteunen. Ten eerste omdat CNA een constructieve, kritische en goede relatie heeft opgebouwd als gesprekspartner van de gemeente. Ten tweede omdat de wethouder dus in september een presentatie gaat geven voor het brede veld over zijn visie en plannen voor de komende jaren. Op dat moment kan er ook een brede discussie starten.

 • Er is in CNA-smal afgesproken dat vanuit het dagelijks bestuur Henk Bitter de bijeenkomst van vanmiddag bijwoont. Verder is er maandag een gesprek van een afvaardiging van het DB met Ineke Hans om samen te spreken hoe verstandig te opereren.


4. Toekomst CNA: wat zijn de wensen vanuit CNA-breed?

 • De voorzitter vertelt dat CNA nu 3,5 jaar bestaat en destijds is voortgekomen uit de Schreeuw om Cultuur. Het is tijd voor evaluatie: wat was het vertrekpunt, wat de doelstellingen, wat de acties, wat de inrichting. Klopt dit nog? Om dit te toetsen is er een enquête onder de leden van CNA-smal afgenomen. Op basis van de uitkomsten heeft het dagelijks bestuur een voorstel gemaakt dat voorafgaand aan deze vergadering in CNA-smal is besproken. Graag wordt nu ook de input van CNA-breed gevraagd.

 • De voorzitter vat de richting die vanuit CNA-smal naar voren kwam samen. De doelstellingen blijven gehandhaafd en uitgebreid met dat CNA een deskundige gesprekspartner in het veld wil zijn voor de politiek en daarnaast gevraagd en ongevraagd advies geeft. Verder komen er voortaan twee CNA-smal en twee CNA-breed bijeenkomsten per jaar. Voor CNA-breed wordt zo breed mogelijk uitgenodigd. Van belang is dat alle partijen goed uit de verf komen. Ook wordt iedereen uitgenodigd om bespreekpunten aan te leveren en samen tot een goede agenda te komen. Daarnaast wordt gekeken of CNA-smal t.b.v. het draagvlak aangevuld kan worden met o.a. spilfiguren uit het veld. Ook het dagelijks bestuur wordt structureel aangevuld met vertegenwoordigers van kleinere initiatieven zoals platform Beeldende Kunst Arnhem en AKPO25. Verder wordt gekozen wordt voor een onafhankelijk extern voorzitter. Met betrekking tot de contributie van leden van CNA-smal wordt er overgegaan tot een gedifferentieerde contributie: klein, middel en groot. De financiering wordt mogelijk aangevuld met een ‘individueel’ lidmaatschap voor bijv. 50 euro per jaar op basis waarvan met extra informatie kan krijgen. Het dagelijks bestuur werkt de voorstellen verder uit. Verder bestaat de wens de website voor ook CNA-breed open te stellen.

 • De voorzitter vraagt naar suggesties en ideeën. De reactie is positief. Men vindt het van belang gezamenlijk een lichaam te hebben als spreekbuis. Ook is CNA-breed van waarde doordat men elkaar ziet en spreekt bij bijeenkomsten.


5. Rondvraag en sluiting

- De voorzitter sluit de vergadering met dank voor de inbreng,

- Alle aanwezigen worden uitgenodigd voor een borrel na de pitch van Telder.

PITCH: Beeldend danstheater Telder, Paula Walta.

Paula Walta geeft een mooie pitch die inhoudelijk inspireert en ook raakt.


Beeldend Dans Theater TELDER werd in 1996 opgericht door beeldend kunstenaar Pieter van de Pol en choreografe Paula Walta en bestaat uit een groep mensen die zich professioneel bezig houdt met beeldende kunst, dans, theater en muziek. De artistieke leiding is in handen van choreografe Paula Walta.

De wens van dat publiek TELDER op onverwachte plekken kan ontmoeten en meemaken. TELDER wil het publiek in een vorm raken waarbij dans, beeld en geluid elkaar versterken en aanvullen. TELDER richt zich op een breed publiek, dat vaak nog weinig kennis heeft gemaakt met moderne dans en/of moderne beeldende kunst. TELDER speelt spelen op interessante buitenlocaties, maar ook in bijzondere gebouwen en soms in het theater.


TELDER blijft op zoek naar nieuwe en verassende locaties of ontmoetingen.

Dans, gecreëerd in en om een beeld van een kunstenaar op locatie, is nog steeds een weinig voorkomende kunstvorm. Bij TELDER maakt het publiek onderdeel uit van het beeld en dus ook van de voorstelling. Deze symbiose versterkt beeld, publiek, locatie en dans en het vult elkaar aan. Het is moeilijk om dan nog onberoerd te blijven. En dat is ons doel; te beroeren en te ontroeren en even alles in een ander daglicht te bezien…


TELDER experimenteert met verschillende kunstdisciplines die in voortdurende wisselwerking worden ontwikkeld en elkaar versterken. Met de betrokken kunstenaars wordt vanuit één uitgangspunt gewerkt: naar aanleiding van het idee wordt gewerkt met bijvoorbeeld een componist, een tekstschrijver, een filmer, dansers, acteurs en muzikanten. Al naar gelang waar het idee om vraagt. Hierbij wordt altijd gestreefd naar een artistiek en inhoudelijk interessant en integer geheel. Zo is in de loop der jaren een kleine kern van artistieke medewerkers ontstaan, die elkaar inspireren, verstaan en steeds weer weten te verassen. Dans, beeldende kunst en muziek zijn de belangrijke elementen, maar ook de locatie (en de mensen die zich daar bevinden) vervult altijd een essentiële en unieke rol.
Voor veel toeschouwers vormen de projecten een eerste kennismaking met moderne beeldende kunst en moderne dans. Dat kan omdat de beelden en voorstellingen toegankelijk zijn. Ook laat TELDER al jaren het publiek zelf participeren in haar beelden bijvoorbeeld als

TELDER-dansers door het publiek spelen of als het publiek een beeld in beweging zet.TELDER biedt de toeschouwer soms de kans om zelf de ervaring op te doen van mee dansen, van samen beelden maken. Dat kan in onze educatieve projecten, maar ook in de projecten van Community arts.

TELDER werkt ook met bijzondere doelgroepen zoals ouderen. Paula laat hier een paar prachtige voorbeelden van zien. Tot slot nodigt zij iedereen uit voor HarstSchrift, op 5 en 6 juli tijdens het Immerloo Park Festival, in Arnhem. Hartschrift is een duet over twee dansers in bomen, twee geliefden die onbereikbaar zijn voor elkaar...NB: de bovenstaande tekst is vrijwel geheel afkomstig van: www.beeldenddanstheatertelder.nl. Bezoek de site voor meer informatie en contactgegevens!


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina