Verslag Gebruikersgroep Bentwoud 15 mei 2014, Restaurant Roest, BentwoudDovnload 56.67 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte56.67 Kb.
Verslag Gebruikersgroep Bentwoud 15 mei 2014, Restaurant Roest, Bentwoud

Aanwezig: Marian de Beuze (IGH imker), Conny van Daalhoff, Rob van Daalhoff, Hans van Dam, Ad Exalto (ruitervoorziening), Ria van Diemen, Jacques Dorenbos, John van Eijk, Siep Eilander, Marco de Goede (gemeente Alphen a/d Rijn), Wijnand Goudzwaard, Cor Groenendijk, José Hilgersum, Ton Homburg, Jeroen Jansen (fietsers), Alex van Kalken (omwonende), Jelle de Kroon, Harm Maillé (platform gehandicapten W’veen), Jan van der Meer, Jan van der Mey, Peter van Osch (SBB), Karen Raap, Harry Ramler, Wouter Schouwstra (IGH imker), Wim Smits, Dick Stam, Marjan Sieben, Jeannet Strengers; .Rubi van Venetie (SBB).

Afwezig met Kennisgeving: Robert Hagendoorn, Klaas Kuit

1. Opening en Mededelingen


 • Vz opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom in Restaurant Roest met een speciaal welkom voor José Hilgersum, Harm Maillé, Marian de Beuze en Wouter Schouwstra.

 • Provincie Secretaris mevrouw José Hilgersum stelt zich voor en geeft in het kort weer wat haar werkzaamheden zijn binnen het provinciehuis. Het bijwonen van deze bijeenkomst is om meer te weten te komen hoe de gebruikersgroep functioneert.

 • Wouter den Breems wordt door Karen Raap afgemeld door ziekte.

Ingekomen stukken:

a. Heer Harm Maillé legt uit dat het van belang is dat er vanuit Waddinxveen op een veilige en toegankelijke manier het Bentwoud betreden kan gaan worden.

b. Over de baggerspectie: Door DLG en waterschap is via e-mail’s gereageerd op de verwerkte baggerspecie. Van vervuiling is geen spraken.

c. Door Karen is gereageerd op het verwijderen van de dam. Deze zal helaas niet meer terugkomen. Het verwijderen was achteraf niet nodig geweest maar omdat deze niet meer in de huidige inrichting was opgenomen weggehaald door grondverwerkingsbedrijf.

d. Overlast van crossen in Bentwoud blijven melden bij wijkagent.

e. Jan en Rudi brengen Bewegen in het Bentwoud weer onder de aandacht en zijn op zoek naar cofinanciering voor het aanleggen van de paden. Er wordt ook een schriftelijke procedure gestart om geld te genereren samen met AV47.

2. Verslag 13 maart 2014

Blz 2 punt 5.5 paden ondergrond wordt granulaat. Punt over aparte paden wordt nogmaals als noodzakelijk ervaren.

Blz 3 punt 8 afgehandeld.

Blz 4 punt 9 ontsluiting uit Waddinxveen is voor gehandicapten het niet handig om dit via een zit/trekveertje te doen.

Blz 4 punt 11 (6) er zijn ontwikkelingen omtrent kinderbomenbos en Avatarbos (op agenda van september actie Karen).

Actiepunten:

Er volgt nog een discussie over de losloopgebieden.

Verslag wordt vastgesteld.3. Activiteiten (terugblik/blik vooruit)

 • Marco de Goede doet verslag over de Bomenplant. Samen met 3 scholen zijn er bomen gepland op de Bomenplantdag die georganiseerd is door de gemeente Alphen aan den Rijn en SBB.

 • Lentewandeling was erg leuk en heel enthousiast begeleid door Cor. We zien uit naar de Nachtwandeling later dit jaar.

 • 17 april was er een bijeenkomst in het Bentwoud voor nieuwe wethouders, raadsleden, statenleden onder leiding van Han Weber. Tijdens deze bijeenkomst ook aandacht voor de wilde bij.

 • 1 juni Beleef een sprookje tussen de margrieten in het Bentwoud.

 • 6 juni BBQ voor de gebuikersgroepleden dit keer bij Robert.

 • 11 juli avondwandeling onder leiding van Cor. Op deze avond is het vollemaan en ook welkom familieleden van de gebruikersgroep.

 • Poëziewandeling in ergens in september.

 • Opening van de Driehoek.

 • Doggyday organiseren door SBB.

 • 2 wandelingen in ontwikkeling door SBB:

  • Hulpboswachter

  • Kleuter dierenvriendjes pad

4. Toelichting DLG op bestekken Bentwoud uitvoering 2014.

Wouter den Breems is ziek en kan geen toelichting geven.

Over de bomenkap aan de N209 wordt besproken. Er is een gesprek geweest met ambtenaren van de provincie en een aantal leden van de gebruikersgroep. Er zal zorgvuldig gekeken worden of het nodig is nog meer bomen te kappen. Er is ook beloofd dat er nieuwe bomen worden teruggeplaatst op een andere locatie in de buurt of in het Bentwoud.

Op de brief die verzonden is naar Ingrid de Bondt is tot op heden geen reactie ontvangen. Via de provincie secretaris vragen we hier aandacht voor.

Het voorstel van de toekomstige namen van de paden in het Bentwoud is ingediend bij de gemeente Alphen aan den Rijn en Waddinxveen.

5. Ruiterpaden in het Bentwoud

Karen deelt een kaart en memo uit over de ruiterpadenplan Bentwoud met de stand van zaken mei 2014. In het basismodel Bentwoud zijn geen voorzieningen voor ruiters opgenomen. Bij eventuele realisatie valt en staat het plan bij de bereidheid van de omliggende maneges om een bijdrage te leveren met name voor het beheer.6 Pauze

7. Bentwoud C?

Bij een aantal leden van de gebruikersgroep is er onvrede over de communicatie van DLG naar de gebruikersgroep over de inrichting. Het is wenselijk dat we in een vroeg stadium geïnformeerd worden over de inrichting zodat er nog invloed is op het ontwerp. Mogelijk dat de tochten die nu worden gegraven met bochten gemaakt kunnen worden (zie bijgevoegde foto van Ton). Mogelijk dat we meer gedetailleerde gegevens kunnen krijgen zodat bijvoorbeeld een dam die wordt weggehaald toch nog gebruikt kan worden voor een struinpad.

Karen geeft uitleg over de ontsluitingsweg in Waddinxveen en dat er atelieravonden zijn over de ontsluiting tracés Bentwoudlaan, ontsluiting noord Boskoop en Hazerswoude-dorp.

Bestekken worden nu gemaakt voor de nieuwe delen in het Bentwoud.

Er wordt een afspraak gemaakt met de imkers en SBB en er volgt een uitleg over de samenwerking in september (actie: agenda september).

8. Van belang zijnde procedures omliggende gemeenten, in te brengen zienswijzen

Er wordt een groep samengesteld om het stuk van Ben Fisser kritisch door te nemen. Harry, Siep, Jan….9. Rondvraag

Wim: Natuurwijzer gaat met meer klassen het Bentwoud in.

Harry vraagt aan Peter wat er gepland staat aan werkzaamheden door SBB in het Bentwoud.

Cor vraagt aan Karen wat de stand van zaken van de voetgangersbrug. Karen antwoord dat de aanleg meeloopt in de aanleg van de rotonde bij Benthuizen.

Conny denkt dat het een voordeel is als alle organisaties zoals SBB en Bijenverenging e.a. in de toekomst samen in een informatiegebouw te samen komen. Karen zegt dat dat ook de bedoeling is en dat er na 2016 een informatieconcentratiepunt komt.

Jeannet vraagt waarom de bomen voor het Bentwoud uit België komen en niet uit Boskoop. Hier wordt op gereageerd dat het goedkoper is uit België, het is immers gemeenschapsgeld.

Hans ziet graag inheemse fauna terug in het Bentwoud.

Jeroen geeft aan dat er een samenvatting moet komen wat er nu al in het Bentwoud gebeurd.Alex zegt dat de brug bij de Jos van Eijklaan niet terugkomt.

Rob geeft aan dat de komende jaren veel gaat gebeuren in het Bentwoud en vraagt of de frequentie van vergaderen kan worden geïntensiveerd. Hier wordt gehoor aan gegeven en de volgende vergadering is 26 juni a.s.

John vraagt wanneer de elektriciteitsmasten worden vernieuwd. Karen zegt dit niet te weten.

Harm doet een pleidooi voor de toegankelijkheid vanuit Waddinxveen.

José maakt een compliment naar de gebruikersgroep en vind deze bijeenkomst als een voorbeeld voor de participatie maatschappij.

10. Sluiting

VZ sluit om 22 uur de vergadering en de actiepuntenlijst wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Volgende extra ingelaste vergadering is op 26 juni 2014 in restaurant Roest in het Bentwoud.Actiepunten:

Datum vergadering

Actiepunt

Wie

Streefdatum

2012 09 13 #2

Aanvraag nieuwe loopbrug uit financiering Groenagenda (is Henk Jan druk mee bezig).

Henk Jan

Loopt nu

2012 09 13 #9

Hekken voetbalvelden wegwerken?

Nee. Overweging: als bomen en struiken zijn opgegroeid is er al veel minder van de velden te zienJacques

Gaat niet gebeuren.

2012 11 08 #1

2014 03 13 # 6Paden en wegen, voortgang historische namen. Zie voorstel GG. Dat wordt nu aangepast n.a.v. de behandeling en ter vaststelling naar bevoegde gemeenten Alphen ad Rijn en Waddinxveen gestuurd.

Cor, Robert

Eind maart naar gemeenten

2013 01 24 #7

SBB kijkt of er subsidie komt voor sport door Sportservice Z-H

Linda


Wordt aan gewerkt i.s.m. bedrijfsleven

2013 03 14 #11

Meldkamer is niet bekend waar Bentwoud is als het om handhaven gaat. Wacht op namen paden en vak indeling

Wijnand, DLG, SBB

Agendapunt voorstel naamgeving

2013 05 22 #12

Stichting Groene Hart benutten als communicatiemedium voor onze activiteiten.

Jan van der Meer wordt correspondent

Eerste inbreng wacht op reactie red

2013 09 12 #11

Gemeente Groot-Alphen overlegt met GG / Jacques over vuilnisbakken of blikvanger Driehoek

Heleen Schrier gem. AadR

Gemeente zal in 2014 niet beheren i.v.m. aanleg

2013 11 14 #10

Honden uitlaat kaart Driehoek en Bentwoud

Alexander Ditmer gem.A

Vergadering januari 2014

2013 11 14 # 8

Margrietenpicknick met kinderen 1 juni

Linda

Mei 2014

2014 01 09 # 4

BBQ leden GG bij Robert 6 juni Amerikaanse party

Robert maakt intekenlijstje

Mei 2014

2014 03 13 # 4

Datum Performancewandeling aug./sept.

Octave, Jan

Mei 2014

2013 11 14 # 8

Datum Poëziewandeling eind sept. 2014

Rob, Conny

Mei 2014

2013 11 14 # 8

Datum Nachtwandeling najaar 2014

Cor

Mei 2014

2014 01 09 # 5

Plaatsing Picknickbankjes i.o.m. GG en SBB

DLG Yvette

Januari / februari

2014 01 09 # 5

Voldoende parkeervoorzieningen honden uitlaatplaatsen

Karen

Bestekken 2014

Datum vergadering

Actiepunt

Wie

Streefdatum

2014 01 09 # 5

Bochten in paden i.v.m. hulpvoertuigen

DLG Yvette

Bestekken 2014

2014 01 09 # 7

Voorstel ontsluiting Bentwoud-Oost t.b.v. gemeenten / PZH uitwerken.

Voorstel indienen bij PZH / DLG / Gemeenten Alphen en WaddinxveenHarry, Jeannet, Jan, Octave – Gereed

Siep / MarjanIs opgeleverd en vastgesteld in vergadering maart. voor mei vergadering

2014 01 09 # 7

Wandelpad Bentwoud Oost / subsidie bewegen in groen betrekken

Alexander Ditmer / Karen

februari

2014 01 09 # 7

Baggerdump Bentwoud Oost. Heeft Robert aangekaart bij Hoogheemraadschap. Jeannet levert hen nadere info Blijkt met toestemming rentmeester DLG

DLG Yvette

Jeannet


Februari

Maart


2014 01 09 # 7

Broedseizoen Kievieten en werkzaamheden Bentwoud-Oost

DLG Yvette

februari

2014 01 09 # 10

Vervangen dode bomen Kinderbos

SBB Linda

maart

2014 03 13 # 5

Info aan BOA en Politie over crosser(s)

Robert

maart

2014 03 13 # 5

Gemeente Zoetermeer betrekken bij handhaving in het Bentwoud

??? SBB???

mei

2014 03 13 # 5

Scheiding paden fietsers, mtb’s, wandelaars, ruiters, zonering hondenuitlaat van de rest. Drempels in fietspaden t.b.v. snelheidsreductie

DLG / PZH

Agendapunt komende vergadering GGmei

2014 03 13 # 5

Bereikbaarheidsinfo BOA ’s gem. Alphen

Marco de Goede

mei

2014 03 13 # 9

er worden door PZH (met steun van DLG/SBB) tracés ingetekend voor wandelpaden, sportpaden (joggen), fietspaden, atb sporen en ruiterpaden, al of niet me fasering, los van de vraag of er al middelen zijn

Karen Raap / Wouter den Breems PZH / DLG

mei

2014 03 13 # 11

Ruiterpadenplan voor mei agenda

Ria , Robert

mei

2014 03 13 # 11

Waarom passen de ontwerpers hun plan niet een beetje aan, er staan al nauwelijks grote bomen en het duurt 25 jaar voor de nieuwe aanplant op die hoogte is. De GG vraagt DLG / PZH ons niet achteraf te confronteren met iets dat onherroepelijk is, maar de GG voortaan vooraf te betrekken

Karen Raap

Uitwerking verdere aanleg en bestek Bentwoud

2014 5 15

Voortgang inrichting Kinderbomenbos en Avatarbos

Karen Raap

Sept 2014


2014 5 15

Samenwerking SBB en Imkers

SBB

Sept 2014

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina