Verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad HerpenDovnload 35.83 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte35.83 Kb.
Verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad Herpen

Datum : 12 januari 2010

Aanvang : 20.00 uur

Locatie : De Petjesbar te Overlangel
Leden Dorpsraad : :

dhr. Wim van Boxtel, dhr. Theo de Hosson (voorzitter), dhr. Wim van

Hout, dhr. Pieter Pelders (secreta­ris), dhr. Bert van der Linden, mw. Kelly

van Rooij – Koenen, mw. Karin de Veer - Barten.


Adviseurs :

wethouder Hendrik Hoeksema, dhr. Frank van Lent (wijkcoördinator),

dhr. Tonnie van Hooff gebiedsbeheerder)
Belangstellenden : :

Volgens de publiekslijst


Notulist gemeente Oss : :

Mw. M. Coldenhoff


Afwezig (m.k.) : :

Pascal de Groot (Mooiland Maasland) dhr. Peter van der Poort (Vivaan),

dhr. GertJan Koekkoek (Buurtcoördinator Politie), wethouder Jan van

Loon.


1. Opening

Voorzitter Theo de Hosson opent de vergadering en heet de aanwezig van harte welkom.

Hij wenst een ieder een heel gelukkig nieuwjaar toe.

Het jaar is gestart met een nieuwjaarsbijeenkomst van dorpsraad Herpen welke goed is verlopen. Voor het komende jaar zal opnieuw een schouwmoment gaan plaatsvinden bij diverse dorpen. Daarbij zal ook dit jaar de veiligheid centraal staan ten aanzien van overlast en verkeer. De bouwzaken zoals in Overlangel is een blijvend hot item. Eind dit jaar zal de nieuwe samenstelling van wijk- en dorpsraadsleden gaan plaatsvinden. Dit loopt gelijk met de verkiezingen van de gemeenteraad.


2. Agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.


3. Mededelingen

- Mw. K. de Veer (dorpsraadslid) geeft toelichting op de vraag van dhr. Ben Kersten met betrekking tot

een probleem van mest op landbouwgrond: Bij navraag bij dhr. A. Weerts (gemeente) is geantwoord

dat het nooit de bedoeling is geweest om bewoners van het kastje naar de muur te sturen. In verband

met de bevoegdheden moet mestmelding altijd bij de A.I.D. gemeld worden. Dhr. A. Weerts zal

contact opnemen met Publiekszaken zodat bewoners altijd correct worden doorverwezen.


-13 januari 2010 Bijeenkomst over Provinciale subsidies en gemeentelijke gebeuren betreffende

aankoop van woningen, locatie: Publiekshal bij de gemeente Oss.


4. Spreekrecht voor het publiek over niet-agendapunten

De heer Jac Levering, voorzitter T.I.C. (Toeristisch Informatie Centrum) is op deze vergadering gekomen om de evenementenkalender 2010 ter beschikking te stellen en bedankt dorpsraad Herpen voor de financiële bijdrage. Hij constateert dat het aantal aanmeldingen van het vorige jaar vanuit Herpen is toegenomen en hij hoopt dat er het volgend jaar meer zullen zijn.

Hij hoopt op een prettige samenwerking met dorpsraad Herpen.
Q Koorts

Tijdens deze avond heeft wethouder Hendrik Hoeksema op uitnodiging van de dorpsraad toelichting gegeven over de aanpak van de Q koorts tot nu toe en de rol die de gemeente Oss daarin heeft gespeeld.


Wethouder Hoeksema is aan het woord: Voor het juiste perspectief is het goed om even te schetsen wat de rol van de gemeente is geweest in de toen nog onbekende ziekte.

In aanvang is de mededeling gedaan dat er patiënten in de huisartsenpraktijk Herpen waren met verschijnselen van een longontsteking. De GGD werd ingeschakeld. Het was niet duidelijk dat het om een Q koorts ging, men dacht eerder aan mycoplasma ziekte. Het is goed erop te wijzen dat de gemeente de GGD inschakelt bij infectieziekten. Zowel voor de voorlichting als de wettelijke taken. De GGD is van de gemeente en wordt ook door ons betaald.

Tijdens de eerste maanden zijn door de GGD onderzoeken gedaan en inwoners hebben hierover brieven ontvangen. Naarmate de onderzoekingen vorderden, kwam men erachter dat het om een Q koorts ging. Met de GGD en de gemeente is dan ook nauw samengewerkt.

Op initiatief van GGD en huisartsen is een aantal bijeenkomsten georganiseerd en is het landelijke protocol in werking gesteld en het proces in gang gezet. Ook het afgelopen jaar heeft men hierover veel gehoord en gelezen. Wij hebben heel nadrukkelijk ook die samenwerking met de GGD gezocht. Daar zit de kennis en ervaring als het gaat om de Q koorts. Ik snap dat mensen dan niet zien dat de GGD ook van de gemeente is en wellicht daarnaast nog nadrukkelijk de gemeente in beeld willen hebben. Wij hebben er echter voor gekozen de voorlichting samen met de GGD te doen en hebben als gemeente wel degelijk een rol gespeeld én bijgedragen aan het organiseren van de bijeenkomsten.

Omdat bewoners op de hoogte gebracht wilden worden waar de bedreigde gebieden zich bevonden, is vanuit het ministerie een kaart ontwikkeld. De kaart zou tijdens een persconferentie worden gepresenteerd, maar dit is afgezegd. De GGD heeft zich afgevraagd op welke wijze de bewoners geïnformeerd zouden worden. De gemeente heeft zich laten informeren door communicatie-informanten en nadrukkelijk gekozen om via massamedia de bewoners te informeren. Binnenkort zullen 2 à 3 regionale bijeenkomsten worden georganiseerd. Voor dit besluit is bewust over nagedacht.
Vraag: In het begin hebben de dorpsraad en de huisarts het initiatief genomen om de bevolking te informeren, aangezien de bewoners met een grote bezorgdheid zaten. Op een later stadium heeft de gemeente de brief aan de bewoners verzonden. Er is rijkelijk laat actie ondernomen.

Antwoord: Wat wij op dat moment hebben gedaan is dat we naar best vermogen hebben gehandeld. Tijdens de informatiebijeenkomsten zijn er wel degelijk via huisartsen en GGD contacten geweest. Via Oss Actueel zijn de bewoners geïnformeerd aan de hand van de vragen die zijn gesteld. In het eerste half jaar was de gemeente ook zoekende en heeft zij gaandeweg het proces haar rol gevonden.
Vraag: Vraag is of de GGD bij uitstek een communicatiekanaal is. De gemeente had meer regie kunnen nemen.

Antwoord: Je kunt wel alles communiceren, maar als je hier meer paniek en onrust zaait, moet je weten wat je aan het doen bent. Ook hier heeft de gemeente geleerd, als je terugkijkt dat Herpen is geconfronteerd met een heel serieuze ziekte. De gemeente heeft daar sinds 2007 veel tijd en energie in geïnvesteerd.
Opmerking publiek: Ik onderschrijf dat de wethouder bijzonder bereid is, in die zin is veel communicatie geweest. Dilemma is niet of onvoldoende bekend. Je wilt wel onder de aandacht brengen, maar voor welk doel. Wat is het doel wat je hiermee wilt bereiken. De brief heeft eenieder recentelijk ontvangen, maar wat moet je hiermee. Het dilemma wil je onder de aandacht brengen en anderzijds wil je geen paniek zaaien.

Op sommige fronten had het beter gekund.


Antwoord: Ik ben blij dat je dit zegt, er zijn zoveel vragen: moet je evenementen wel/niet door laten gaan, wat ga je tegen de bewoners zeggen, enzovoorts.
Opmerking: Als je praat over goede communicatie, dat is in Herpen op een geweldige manier gegaan. De Q koorts is net gaande en in juni is het proces opgestart. In september 2007 zijn de eerste bewonersbijeenkomsten georganiseerd.
Dorpsraad Herpen wilde de bewoners goed informeren en de dokterspraktijk heeft alle betrokkenen ingeschakeld. De GGD is van meet af aan betrokken geweest. In mei 2009 is pas het balletje gaan rollen op andere terreinen. Wij zijn de gemeente een slag voor. Er ligt nu meststapels met 50 graden binnentemperatuur, en die mest gaat straks het land op. We hebben 2 jaar geroepen verbrandt de mest en ruimt het op. Je krijgt dezelfde situatie als voorheen. Straks zijn er geen 2200 mensen ziek maar 5000. Als ik gelijk heb, zou ik dit heel erg vinden.

Antwoord: Ik kan onmogelijk overzien wat er in alle bestuurlijk overleg is besproken. Als het gaat over vraagstukken van de mest, die zijn eind 2007/begin 2008 al vele malen bij het ministerie het onderwerp van gesprek geweest. We zijn afhankelijk van het advies zoals dit toen en nog steeds is gegeven rondom de mest.
Opmerking: In februari ligt de mest er nog. Reken er op dat bewoners zich afvragen hoe dit zich gaat ontwikkelen.

Opmerking: De mest lijkt een grote zorg en in dit specifieke geval had de gemeente hier iets aan kunnen doen. De mest ligt opgestapeld naast woonhuizen en stallen. Er moet worden gehandeld.
Voorzitter Theo de Hosson rond het gesprek af en bedankt wethouder Hoeksema voor zijn toelichting.
5. Vaststellen van het verslag van 24 november 2009

Dhr. Tonnie van Berkel verwijst naar blz. 2, met betrekking tot het subsidieverzoek van de TIR voor een evenementenkalender. Hij is van mening dat de kalender er magertjes uitziet, dit behoeft extra aanvulling.

Hierop antwoordt de voorzitter dat een aantal mededelingen té laat naar de TIR zijn verzonden. Er is afgesproken dat dit in het vervolg nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Blz. 4, "huppelhondjes" moet zijn "huppelbôntjes".

Het verslag is hierbij vastgesteld.
6. Nieuwe traject Gasunie Beuningen - Odiliapeel

Dhr. Lucas Lambers (projectmanager) stelt zichzelf en zijn medewerkers Martie Spronk (hoofdopzichter), Gerard Roefs (acquisiteur), aanspreekpunt voor de grondeigenaren en Nora Tijman (aanspreekpunt voor de bevoegde instanties voor dit tracé die vergunning hebben afgegeven).

Hij bedankt de dorpsraad voor de uitnodiging en start met de presentatie (bijlage).
Opmerking: Tracht zoveel mogelijk de kasten zodanig te plaatsen dat die voor de jeugd veilig staan. Ze staan langs de kant van de weg.

Antwoord: Er wordt rekenkundig bepaald waar de kasten geplaatst kunnen worden. Dit is niet zo makkelijk als een paaltje plaatsen.

Tonnie van Berkel heeft dit gemeld bij de Gasunie en geeft aan dat hij keurig is geholpen.
Vraag: Het compressor station is een groot terrein. Kan dit binnen het terrein worden gemaakt?

Antwoord: Als het kleiner had gekund, dan hadden we dit zeker dit gedaan.


Vraag: Ik zag bij het Herpense bos een flinke knik in de leiding?

Antwoord: wellicht is dit zo geplaatst om leidingen te volgen. Vanwege archeologische redenen behoort ook tot de mogelijkheden.


Vraag: Hoe lang duurt het project?

Antwoord: Aan de aannemer (Heijmans en PPS) is gevraagd om het project in 1,5 jaar uit te voeren. De kans is groot dat dit in 2010 wordt afgerond.


Vraag: Wat mag boven gasleidingen geplaatst worden, weg/fietspad?

Antwoord: De leidingen worden geïnspecteerd op bepaalde conditie.

Dit wordt onderzocht door apparaten door de leidingen te sturen en die meten de dikte verschillen en dan volgt de uitkomst op onvolkomenheden.
Vraag: Zijn de leidingen zo stevig dat er niets kan gebeuren?

Antwoord: Op de leidingen zit een dikke coating. Indien er leidingbeschadiging zit komt er roest op.

9 van de tien meldingen is er niets aan de hand.
Vraag: Hoe diep gaan de leidingen onder de Maas te liggen?

Antwoord: Wellicht 2 meter.


7. Stand van zaken en ontwikkelingen Natuur en veiligheidsproject Keent (Dienst Landelijk

Gebied)

Eind 2009 is de veredelingsmachine in de veredelingshaven langs de Maas nabij Keent aangekomen. Voor de Combinatie Keent is dit de volgende fase in het project Oude Maasarm Keent.


Voorgeschiedenis

Eind 2006 heeft Combinatie Keent (bestaande uit Van de Wetering Cultuurtechniek uit Heesch, Van der Horst uit Varik, Witteveen + Bos uit Deventer) het project Oude Maasarm Keent aangenomen. Als eerste werden in 2007 de zgn. kwelmaatregelen uitgevoerd in Overlangel. In dat jaar werd ook het explosieven onderzoek uitgevoerd. Van april 2008 t/m oktober 2008 is de brug tussen Overlangel en Keent aangelegd. Daarnaast werd het tweede deel van de Keentseweg een kleine meter opgehoogd. In 2009 zijn we bezig geweest met de veredelingshaven gereed te maken zodat de veredelings-installatie daar aan de slag kan. De bovengrond van de veredelingshaven is in depot gezet en wordt later weer teruggeplaatst in de veredelingshaven. Verder is er zand opgespoten rondom de veredelingshaven zodat er een startgat gereed is waar de veredelingsinstallatie voldoende ruimte heeft. In 2009 werd er ook regelmatig per schip klei afgevoerd naar steenfabrieken t.b.v. de keramische industrie.


Planning en werkwijze

In 2010 zal de veredelingsinstallatie zand gaan winnen uit de veredelingshaven. Het veredelingsproces zal starten zodra de vorstperiode voorbij is, want met temperaturen onder 0 kan de installatie niet draaien. De werkwijze is als volgt: een zuiger zal het zand opzuigen uit de veredelingshaven tot een diepte van ca. 12 meter. Dit zand zal op de veredelingsinstallatie worden gescheiden in fracties van verschillende korrelgrootte. Hiervoor zijn verschillende afnemers die per schip het zand bij de veredelingsinstallatie komen halen en afvoeren t.b.v. de beton- en/of cementindustrie. Het zand zal dus per schip worden afgevoerd.

Zoals het er nu naar uitziet zal de veredelingsinstallatie in 2011 verhuizen naar de zgn. tweede haven, die aan de oostkant van de eerste haven komt te liggen. Dit tweede deel van het project is ter sprake gekomen bij de vergadering van de dorpsraad in de zomer van 2009 te Keent. Momenteel zijn wij bezig de vergunningen geregeld te krijgen voor het tweede deel van het project. Dit betreft dan het ontgraven van moerassen in de oude Maasgeul ten oosten van Keent en een nevengeul tussen Keent en de Maas. De vrijkomende grond zal worden gebruikt om hoogwatervluchtplaatsen aan te leggen. De niet bruikbare grond zal na het veredelingsproces in de veredelingshavens worden geborgen. Vanaf 2011 zal ook de oude Maasgeul langs Overlangel worden ontgraven. De vrijkomende grond zal eveneens in de veredelingshavens worden geborgen, net zoals de grond die nu in depot is opgeslagen. Eind 2012 zal dan de Maasgeul zijn ontgraven, en de havens zullen weer tot het huidige maaiveld zijn aangevuld (behalve deel waar geul door de eerste veredelingshaven loopt).
Communicatie

Om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de werkzaamheden wordt de website momenteel weer geactualiseerd. Om de bereikbaarheid van de aannemer te verbeteren wordt er op de projectborden een emailadres voor vragen en opmerkingen toegevoegd.

Ten tijde van de bouw van de brug was er elke vrijdag een info-uurtje in de keet bij de brug. Dit zal ook weer plaats vinden zodra de vorstperiode achter de rug is. Elke vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur bij de heer en mevrouw De Kleijn aan de Zuijdenhoutstraat 4 te Keent. Hierbij zal in ieder geval iemand van de Combinatie Keent aanwezig zijn. Er zullen dan ook weer nieuwe factsheets beschikbaar zijn die ingaan op de diverse onderdelen van het project. Eenieder is van harte welkom een keer langs te komen op het info-uurtje. Voor vragen zijn wij ook bereikbaar via keent@wetering-heesch.nl.
8. Subsidieverzoeken

- Oranjecomité doet een subsidieverzoek voor activiteiten rond de Koninginnedag.

- Bestuur Jeugd Vakantie Werk doet een subsidieaanvraag voor de kerstboomverbranding 2010.

- Stichting Carnaval vraagt een financiële bijdrage voor het organiseren van een carnavalsparty voor

de leeftijdsgroep 12-16 jaar in de Brug.

Ingekomen stukken:

- TIR Evenementenkalender 2010.

- Jaarplan 2010 van de Werkgroep Cultuur Ravenstein.

- Burgerinitiatief Startervereniging. Men heeft circa 100 handtekeningen verzameld met het verzoek

om 25% te bouwen in eigen beheer. Het burgerinitiatief is afgewezen omdat het bestemmingsplan

Wilgendaal en dus het woningbouwprogramma al door de raad is goedgekeurd. Dit zal behandeld

worden als ingekomen stuk in de komende raadsvergadering van 11 februari en dan kan de raad het

alsnog verder in behandeling laten nemen.


Uitgaande stukken:

Geen.
9. Rondvraag

Dhr. Bé Kamps vraagt aan de gebiedsbeheerder naar de status van de afhandeling van een tweetal brieven. Eén van de Cliëntenraad Maasland omtrent de begaanbaarheid van trottoirs in Herpen en een brief van bewoners uit de Dr. Ruijsstraat in Overlangel aangaande een mogelijk eenzijdig parkeerverbod in die straat. Dhr. Tonnie van Hooff geeft aan hiermee bezig te zijn.

Tevens informeert dhr. Bé Kamps naar de status kunstwerk vliegveld te Keent.

Antwoord volgt nog.

Tot slot vraagt hij of de prijzen voor de gronden van plan Asboom ongewijzigd blijven?

Dit wordt nog uitgezocht.
Mw. D. v.d. Hatert, bewoonster van de Siroenenhof bedankt de gemeente voor het besluit om de doorgang vanaf de Kloosterstraat naar de Siroenenhof af te sluiten. Ze vraagt zich af wanneer dit precies gaat gebeuren. Dhr. Tonnie van Hooff zegt hier binnenkort mee te starten.
10. Sluiting

Voorzitter Theo de Hosson sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina