Verslag Verkeerscommissie 27. 10. 2015 AanwezigDovnload 19.84 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte19.84 Kb.
Verslag Verkeerscommissie 27.10.2015

Aanwezig:

Greet De Roo – Burgemeester, Marc De Muynck – Schepen Openbare Werken , Sabine Craeymeersch – ambtenaar technische dienst/mobiliteit, Kurt Sabbe – hoofd technische dienst, Linda Orbie – stedenbouwkundig ambtenaar, Andy Denolf - Politie , Martine Van Wanseele – school Sancta Maria, Jean-Marc Derudder– Seniorenraad , Els Craeymeersch – Gezinsbond , Wouter Devolder – Unizo, Roland Huys – ACV, Vandecaveye Jens- Jeugdraad, Filip Verstuyft – RKD , Frederik Crul – Respect, Geert De Baene – Durven


Verontschuldigd:

Patrick Vervaeck – De Kiem1. Evaluatie verkeerssituatie n.a.v. werken Bruggestraat/Bruggesteenweg .

De werken zijn zo goed als afgerond. Wat is de visie over de verkeerscirculatie die tijdens deze werken geldig was, nl het ingevoerde éénrichtingsverkeer in de Schietspoelstraat, Pontstraat, Kruiswegestraat en begin Bruggestraat? • Bruggestraat : de commissie is positief over het éénrichtingsgedeelte tussen het wassalon en bakkerij Rutsaert. Ook de inwoners zijn ook over het algemeen positief alsook bakker Rutsaert; slagerij Benny ervaart dit als negatief. Nadeel is wel dat er meer verkeer in de Pensionaatstraat rijdt. Het tweerichtingsverkeer thv de parking aan de apotheek is ook positief.

 • Kruiswegestraat: door het sluipverkeer is deze straat éénrichtingsverkeer geworden. Bij opheffing van de wegomlegging zal het verkeer terug afnemen. De commissie is voorstander om hier opnieuw tweerichtingsverkeer in te voeren, ook naar de bewoners toe.

 • Pontstraat: Door het éénrichtingsverkeer is het kruispunt met de Tieltstraat veiliger geworden (geen afslaande bewegingen meer). Reacties van de bewoners hieromtrent zijn verdeeld. Eventueel zou er verkeer kunnen toegelaten worden van de Tieltstraat tot aan de Waterwalstraat, maar het kruisen met de vrachtwagens blijft moeilijk. De commissie is van oordeel om het éénrichtingsverkeer te behouden. Dit is ondertussen ook een gewenning voor de bewoners geworden.

Eénrichtingsverkeer is tevens gunstig voor het onderhoud van de wegen.

 • Schietspoelstraat: eventueel zou er enkel voor zwaar vervoer éénrichtingsverkeer kunnen gelden. Nadeel is dat het kruisen met een auto moeilijk blijft. Eigenlijk is het de bedoeling dat het zwaar vervoer via de Wantestraat en Gallatasstraat rijdt.

De circulatie verloopt goed. De commissie is voorstander om dit te behouden.

 • Bruggestraat: + 3,5ton verbod thv Oude Tieltstraat, voor vrachtwagens komende van Bruggesteenweg. De commissie vindt dit positief. Om visueel voor alle verkeer te benadrukken dat doorgaand verkeer de Oude Tieltstraat zou volgen, kan er in de bocht een witte middenlijn aangebracht worden. Ook zou er ter hoogte van het kruispunt een extra bord ‘doorgaand verkeer’ kunnen geplaatst worden, zodat het verkeer meer de Oude Tieltstraat neemt. Negatief is wel dat de Oude Tieltstraat niet ingericht is om als doorgangsweg te fungeren.

- Parkeerverbod Bruggestraat: de commissie is positief voor het behouden van de situatie zoals momenteel geldig. Er wordt wel vastgesteld dat de tijdelijke borden nu door de bewoners zelf verplaatst worden. Ook wordt er geparkeerd waar niet mag, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
Het parkeerverbod wordt best met borden aangeduid ipv gele lijnen (oogt beter).

- Parkeerverbod Huis Maria: de commissie is positief voor het behouden van dit parkeerverbod.Algemeen advies aan het college:

- Eénrichtingsverkeer zoals momenteel geldig in de Bruggestraat, Schietspoelstraat en Pontstraat wordt positief geadviseerd. Deze circulatie werkt goed. De inwoners zijn deze situatie nu gewoon en er komen nog weinig klachten. Wel wordt aangeraden om het vrachtwagenverkeer uit het centrum te weren. Voor de Kruiswegestraat is de commissie voorstander om opnieuw twee richtingsverkeer in te voeren. Daar de wegeniswerken uitgevoerd zijn, zal het verkeer nu afnemen. Voor de bewoners zal tweerichtingsverkeer gunstiger zijn.

- Het parkeerverbod zoals momenteel geldig in de Bruggestraat en aan Huis Maria wordt ook positief geadviseerd.


 • Dit algemeen advies is op 29/10 aan het schepencollege voorgelegd.

2. Aanvragen beperkt parkeren.

- Lingerie Petra, Bruggestraat 5, vraagt in een schrijven om een beperkt parkeren van 30 minuten toe te laten voor haar zaak, daar er veel buurtbewoners voor de winkel geparkeerd staan . Ook wassalon Jeli is vragende partij voor een parkeergelegenheid. De commissie is van oordeel dat er in de nabije buurt (Markt)voldoende parkeergelegenheid is.

- Lieven Hoste, Pensionaatstraat 4, vraagt tevens een 15minuten parking als laad-en loszone, daar de parkeerplaatsen in de Pensionaatstraat vaak ingenomen worden door bezoekers en personeel van het rusthuis. De commissie is van oordeel dat, als plaats voor leveranciers, meer dan 1 parkeerruimte nodig is. Tevens beschikt de aanvrager over een privéparking aan de overkant. • Advies commissie: ongunstig


3. Parkeerverbod in de Waterboordstraat t.o. weverij Bergez.

Het geasfalteerd gedeelte vóór de weverij van dhr Bergez is privé. Regelmatig wordt dit versperd door paletten e.d.. Dit zorgt ervoor dat er, indien er auto’s aan de andere kant van de straat geparkeerd staan , er geen verkeer meer door kan, zodat de politie dient opgevorderd te worden. Bovendien is dit ook nefast voor de hulpdiensten. De Burgemeester meldt dat Dhr Bergez reeds uitgenodigd is om dit te bespreken, maar hier niet op reageert.

Het probleem is dat visueel niet duidelijk is dat dit zijn eigendom betreft. Mocht dit wel het geval zijn, dan zouden geen voertuigen aan de overkant parkeren. Aanduiding zou kunnen door een lijn, of omheining.


 • Verder verloop: er wordt afgesproken dat de politie contact met hem opneemt.


4. Voorstelling wegenis- en rioleringswerken collector Doomkerke fase 2: Bruggesteenweg en Wingenesteenweg.
De mobiliteitsambtenaar stelt de plannen voor d.m.v. projectie.

De tweede fase van de werken omvat de Bruggesteenweg, van het kruispunt met de Abeelstraat tot aan de Klaphulle, en de Wingenesteenweg. De aanleg van het fietspad wordt gefinancierd door het fietsfonds (provincie). Daardoor moeten de normen van het fietsvadecum gevolgd worden, m.n. in zone 50 een aanliggend fietspad van bij voorkeur 1,75m breedte, buiten zone 50 een vrijliggend fietspad van 2,5m breedte. Plaatselijk kan dit wel aangepast worden, bv als de bebouwing de vooropgestelde breedte niet toelaat. Reeds bestaande grachten worden i.f.v. het fietspad verlegd, met onteigeningen als gevolg.

Na de Abeelstraat eindigt zone 50 (bebouwde kom). D.m.v. een verkeerspoort wordt de overgang naar 70km/u duidelijk gemaakt. Vanaf die plaats komt er een vrijliggend fietspad aan beide kanten. Net voor de bebouwing aan de Klaphulle (Bruggesteenweg 44) komt een nieuwe verkeerspoort, die de overgang van 70km/u naar 50km/u aangeeft. De vrijliggende fietspaden gaan over naar aanliggende.

In de Wingenesteenweg blijft de snelheidsbeperking van 50km/u en het aanliggend fietspad behouden tot na de lintbebouwing (na Wingenesteenweg nr 27). Via een verkeerspoort worden de fietsers naar het dubbelrichtingsfietspad aan de kant van de Brandstraat geleid. Het snelheidsregime wordt dan 70km/u.

Dit dubbelrichtingsfietspad wordt doorgetrokken tot aan de grens met Wingene, en zal in de toekomst ook op het grondgebied van Wingene verder doorlopen. De bushalte Westakker wordt een volwaardige halte, met schuilhuisje, op grondgebied Wingene.

Vragen:


 • Timing? Zoals het er nu naar uitziet, zal deze fase na het zomerbouwverlof van 2016 aanvangen, met een tijdsspanne van een kleine 2 jaar.

 • Verloop onteigeningen? Deze zijn zo goed als rond.


5. Voorstelling regiomasterplan openbare verlichting.
De mobiliteitsambtenaar stelt het plan voor d.m.v. projectie.

Het regiomasterplan is opgesteld in samenspraak met Eandis en nog 7 omliggende gemeenten/steden: Tielt, Wingene, Pittem, Meulebeke, Wielsbeke, Dentergem en Oostrozebeke. Achterliggende gedachte: hoe om te gaan in de toekomst met openbare verlichting, daar het verbruik een hele hap uit het gemeentelijk budget is. Bovendien is het burgemeestersconvenant ondertekend, waarbij tegen 2020 de co2 uitstoot met 20% moet gedaald zijn. Het plan kwam tot stand door aan de hand van parameters (laag energieverbruik, lage onderhoudskost, lichtkleur,…) duidelijk te maken wat voor welke deelruimte belangrijk was. Een deelruimte is een indeling van een straat naar zijn functie, bv landelijke weg, woonstraat centrum, … Vervolgens werd voor iedere deelruimte een technische fiche opgemaakt, met specificaties voor de verlichting (lichtsterkte, kleur licht, soort armatuur,…). Voor iedere gemeente werd het stratenplan ingekleurd volgens deelruimte.

Bij bepaalde deelruimten, kan de verlichting gedoofd of gedimd worden. Dimmen kan enkel bij nieuw aangelegde leidingen, zoals de Bruggestraat. Deelruimtes die gedoofd worden zijn landelijke weg, woonstraatcentrum, industrie, monumenten, sport en nachtgebied. Het gekozen brandprogramma is D23H5, dwz doven om 23u en herontsteken om 5u. Monumenten en sportgebied zijn nu vooropgesteld om regime D24 te volgen. Nachtgebied zijn straten waar er momenteel geen lichtpunten staan, of slechts 1of 2, en waar ook geen verlichting zal bijkomen, of bij defect niet meer zal vervangen worden.

Vragen/opmerkingen: • Industrie doven? En wat met inbraken?

Onderzoek wijst uit dat er net meer inbraken zijn als er verlichting is, of zelfs overdag. Inbrekers hebben nl ook licht nodig.

 • Monumenten en sport zal gewijzigd worden naar D23 ipv D24 daar ook de omliggende straten om 23u zullen gedoofd worden

 • Dit plan zal een gerichtere verlichting geven.


6. Varia.

- De scholen (De Kiem en Sancta Maria) zijn vragende partij om in samenwerking met de politie en het gemeentebestuur een werkgroep op te richten voor veiligheid aan de scholen.

- De vraag wordt gesteld om de gemeentelijke snelheidsmeter aan De Zande op te stellen, daar er te vlug gereden wordt. Antwoord: dit kan bekeken worden.

- Er wordt gemeld dat het kruispunt Brandstraat/Bruggesteenweg dikwijls bezaaid ligt met steentjes, wat gevaarlijk kan zijn voor weggebruikers.

- De overgang van de Bruggesteenweg naar de Bruggestraat oogt ‘snel’ daar de weg er even breed is. Men vreest voor snelheidsovertredingen. De burgemeester repliceert dat er mag geparkeerd worden op de rijweg. Dit zal de snelheid afremmen.

- de KLJ is vragende partij om tijdens hun ‘Kille Winternacht’, die jaarlijks in de sporthal doorgaat, éénrichtingsverkeer in de Groenestraat in te voeren, om buurtoverlast te verminderen. De politie nodigt hen uit om dit met hen te bespreken.- de politie is voorstander om de zone 30 uit te breiden tot regio Poekevoetweg. De burgemeester antwoordt dat dit vroeger reeds aan bod gekomen is, maar niet geaccepteerd werd.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina