Visual Basic 2005 Coach


Een eerste applicatie bouwenDovnload 477.64 Kb.
Pagina5/13
Datum20.08.2016
Grootte477.64 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

5.2. Een eerste applicatie bouwen

Elke introductie tot een nieuwe technologie vereist een eenvoudig “Hello World” voorbeeldje om van start te gaan. Laten we deze traditie niet breken en een dergelijk rudimentair programma ontwikkelen met behulp van Visual Basic 2005 Express Edition. Volg hiertoe volgende stappen:
 1. Start Visual Basic 2005 Express Edition.

 2. Ga naar File, New Project en kies voor Console Application. Geef de applicatie de naam HelloWorld en klik op OK om door te gaan.

 3. Uw eerste project is nu gemaakt en bevat een bestand Module1.vb met volgende code:

  Module Module1

  Sub Main()

  End Sub


  End Module 4. Vul de code aan tot het volgende:

  Module Module1

  Sub Main()
  Console.Write("Geef uw naam: ")
  Dim naam As String
  naam = Console.ReadLine()
  Console.WriteLine("Welkom bij Visual Basic 2005, {0}!", naam)
  End Sub

  End Module

 5. Ga naar het menu Build en kies Build HelloWorld. De toepassing wordt nu gecompileerd. 6. Voer de applicatie tenslotte uit met een druk op F5 of via het menu Debug, Start Debugging of via de overeenkomstige knop op de werkbalk. 7. Proficiat, u hebt zopas uw eerste .NET applicatie ontwikkeld met Visual Basic 2005!

In de volgende paragrafen zullen we dit kleine projectje verder onder de loep nemen en gaan kijken naar wat zich zoal heeft afgespeeld achter de schermen. U zult er van versteld staan wat allemaal komt te kijken bij het compileren en uitvoeren van deze triviale applicatie. Hebt u eerder lage interesse in deze techniciteiten, dan kan u deze paragrafen gerust overslaan.6. Het .NET Framework nader bekeken

Onze eerste applicatie die we hierboven hebben gebouwd is zoals eerder vermeld een “managed code applicatie” wat betekent dat ze uitgevoerd wordt onder de controle van de almachtige Common Language Runtime of kortweg CLR. In deze paragraaf concentreren we ons op de weg die onze code afgelegd heeft van bij het schrijven tot aan de uiteindelijke uitvoering ervan.


Vooraleer verder te gaan met deze paragraaf sluit u Visual Basic 2005 Express af en slaat u het project op onder een map naar uw keuze.

We zullen in wat volgt naar deze map refereren via . In mijn geval (zie screenshot) is dit dus C:\Documents and Settings\bartds\My Documents\Visual Studio 2005\Projects\HelloWorld.
Ga alvast eens naar deze map via Windows Verkenner en neem een kijkje welke bestanden zoal opgeslagen werden door Visual Basic 2005 Express Edition:

Deze hoofdmap noemen we de “Solution Folder”. De submap “HelloWorld” bevat het project. Een “solution” kan dus bestaanden uit meerdere projecten.

6.1. Compilatie

Compilatie is het proces dat van broncode een stuk instructiecode maakt dat door het systeem kan uitgevoerd worden. Let goed op de naamkeuze in de voorgaande zin. We hebben het hier niet over het genereren van machinecode (wél over instructiecode) noch over het uitvoeren van de code op de processor (wél op “het systeem”). Deze nuance is in de wereld van .NET van uitermate groot belang. Zo wordt de broncode van onze applicatie niet rechtstreeks omgezet in machineinstructies die door de processor (bijvoorbeeld een x86-architectuur) begrepen worden maar wel in de zogenaamde Intermediate Language of IL-code.


Noot: In oude versies van Visual Basic (pre .NET) werd code omgezet in zogenaamde P-code of native code. Hierop gaan we echter niet verder in.
We verlaten nu even onze vertrouwde wereld van de comfortabele tools en maken even onze handen vuil aan de commandoprompt om het compilatieproces nader te bekijken. Wees gerust, dit is de eerste en meteen ook de laatste maal dat we dergelijke zaken zullen verrichten in deze “Visual Basic 2005 Coach”.

6.1.1. VoorbereidingNoot: Indien u een professionele versie van Visual Studio 2005 of de .NET Framework SDK hebt geïnstalleerd, kunt u stappen 1 en 2 in wat volgt vervangen door de “Visual Studio 2005 Command Prompt” of de “SDK Command Prompt” te starten via het startmenu. U vindt deze snelkoppelingen resp. terug onder “Microsoft Visual Studio 2005”  “Visual Studio Tools” en “Microsoft .NET Framework SDK v2.0”.


 1. Open een commandoprompt (Start, Uitvoeren, cmd, OK). 2. Om toegang te krijgen tot de .NET Framework SDK tools die we hier gaan gebruiken dient u het zoekpad naar deze tools in te stellen. Dit doet u als volgt:

  C:\>SET PATH=%PATH%;%windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727

 3. Ga naar de map \HelloWorld met behulp van het cd-commando. Dit is dus de projectmap waarover we eerder spraken.

  Noot: In volgende commandolijnfragmenten zullen we het volledige pad naar deze map afkorten tot > aan het begin van elke commandolijn.6.1.2. Manuele compilatie

 1. In deze map vindt u ondermeer het bestand Module1.vb terug. Indien u dit bestand opent via notepad Module1.vb zult u merken dat het bestand werd opgeslagen als een puur tekstbestand. 2. We zullen eerst het codebestand manueel compileren met behulp van de commandolijn compiler van Visual Basic 2005, genaamd vbc.exe. Dit doet u als volgt:

  >vbc Module1.vb


  Microsoft (R) Visual Basic Compiler version 8.0.50727.42
  for Microsoft (R) .NET Framework version 2.0.50727.42
  Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

  Na een paar seconden is het compileren voltooid en vindt u in de projectmap een bestand Module1.exe terug. Vanzelfsprekend kan u het bestand gewoon uitvoeren via het commando Module1.exe:

 3. De manuele compilatie werd met succes voltooid. Voel je vrij om een kijkje te nemen in de syntaxinformatie voor de Visual Basic compiler via vbc.exe /? | more. 4. Verwijder het bestand Module1.exe.6.1.3. MSBuild

Sinds het .NET Framework 2.0 wordt het bouwproces van applicaties ondersteund door een extra tool genaamd MSBuild. Deze tool laat toe complexere bouwprocessen voor applicaties te definiëren, wat vooral van groot belang is bij het ontwikkelen van grote softwarepakketten waarin verschillende tools de dinest uitmaken van een dergelijk bouwproces. De Visual Basic compiler kan als één van deze opgeroepen tools fungeren in een dergelijk geval. Hoe complexer projecten en oplossingen worden, des te complexer het bouwproces wordt. MSBuild voorziet in alle vereiste functionaliteit en techniciteit om een vlot en correct bouwproces mogelijk te maken.


De invoer voor een MSBuild-uitvoering is een project-bestand. Laten we een kijkje nemen achter de schermen van dit alles:


 1. Open het projectbestand via notepad HelloWorld.vbproj. Zoals u kan zien is het projectbestand niks meer dan een complex XML-bestand dat u in principe ook zelf zou kunnen schrijven. 2. Loop even door het bestand om de diverse secties te vatten. Geen nood als u sommige (of de meeste) hiervan niet meteen snapt, de tools doen het werk voor u. Uiteindelijk zult u wel botsen op een vermelding naar Module1.vb, ons codebestand.

 3. Bij het bouwen (menu “Build”) van de applicatie roepen de Visual Studio tools in feite de MSBuild-motor op om vertrekkende van het projectbestand en alle codebestanden (eventueel aangevuld met andere bestanden) een applicatie (of een deel ervan) te genereren. Laten we dit nu eens manueel doen. Voer hiertoe gewoon msbuild.exe uit in de projectmap. 4. Dit keer zult u geen Module1.exe bestand terugvinden in de projectmap. U vindt de uitvoer van het MSBuild-proces echter terug in de map bin\Debug. 5. Opnieuw kunt u de applicatie uitvoeren en zoals te verwachten loopt alles terug van een leien dakje:

  >cd bin\Debug


  >HelloWorld.exeWe hebben gezien hoe de broncode vertaald werd naar een .exe-bestand dat we in de wereld van .NET een assembly noemen. Ook .dll-bestanden kunnen door de .NET-compilers gegenereerd worden indien een klassebibliotheek gebouwd wordt. Ook deze bestanden noemt men assemblies. Ook al hebben deze bestanden de extensies .exe en .dll, toch kunnen ze niet zonder de Common Language Runtime om uitgevoerd te worden, het zijn dus managed code bestanden. Deze hebben geen enkel verband met bijvoorbeeld COM .dll bestanden, zij het dan op een zelfde extensie na.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina