Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw


Strategische doelstelling 2: overlegmomenten beleid en verenigingenDovnload 0.52 Mb.
Pagina2/5
Datum20.08.2016
Grootte0.52 Mb.
1   2   3   4   5

Strategische doelstelling 2: overlegmomenten beleid en verenigingen
Operationele doelstelling 1: stimuleren tot bijhouden beleidsvoorstellen en –evaluatie

 • Beleidsdossiers
 • Onderwijs

Rond het thema onderwijs werkten we rond een dossier LOPparticipatie door verenigingen en door mensen in armoede. Dit resulteerde in een verslag van de LOPtrefdag.
Bijlage:

-41-060504-verslagboek 2de LOPtrefdag
 • Integrale Jeugdhulp

  Het Vlaams Netwerk organiseerde op 30 mei 2006 een forumvergadering rond integrale jeugdhulp. Dit gebeurde in samenwerking met de regionale teams integrale jeugdhulp. Er was heel wat medewerking van verschillende medewerkers uit de sectoren die betrokken zijn bij integrale jeugdhulp. De medewerkers van de regionale teams integrale jeugdhulp sloten de dag af met wat zij meenamen voor hun verdere praktijk. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het forumboek.
 • Wonen

Het standpunt van de werkgroep wonen inzake het ontwerp van decreet van de Vlaamse Wooncode werd op 6 juni 2006 tijdens een hoorzitting in de commissie wonen gebracht. Dit is hetzelfde standpunt dat het vorige werkjaar tijdens een verticaal overleg naar voor werd gebracht, echter zonder resultaat.
Bijlage:

-42-060606-hoorzittingVWC


Daarnaast werd het Vlaams Netwerk door het VOB (Vlaams Overleg Bewonersbelangen) uitgenodigd op 28 september 2006 om een toelichting te geven bij de opmerkingen die mensen in armoede in het VAP maakten rond de huurdersbonden. Een verslag van deze ontmoeting is er nog niet, wel de voorbereidende nota vanuit het Vlaams Netwerk.
Bijlage:

-43-060928-huurdersbonden
 • Werk

Binnen het informele verticale overleg werd tot een advies gekomen op het voorontwerp van het decreet betreffende de lokale diensteneconomie. Dit advies werd zowel aan de SERV als aan minister Van Brempt bezorgd. Het informeel verticaal overleg volgt dit verder op (uitvoeringsbesluiten, overleg met buurt- en nabijheidsdiensten). Dit is verder beschreven binnen KRG1-SD1-OD2. (zie pagina 3)
Bijlage:

-6-060516-advieslokalediensteneconomie.
 • Huurwaarborgfonds

De werkgroep huurwaarborgfonds kwam vorig jaar reeds tot een dossier. Momenteel wordt dit dus als basis gebruikt voor het lobbywerk op vlaams en federaal niveau (zie KRG1-SD1-OD2 op pagina 3). • Schulden

  Op 13 mei 2006 ging het Vlaams Netwerk in debat rond schulden op een studiedag van Spirit. Dit op basis van de ervaringen en voorstellen die door een aantal verenigingen in het verleden reeds

  werden aangehaald.

 • Gerechtsdeurwaarders

Op 14 juni 2006 was het Vlaams Netwerk uitgenodigd door kamerlid Magda De Meyer om op een studiedag een toelichting te geven rond ervaringen van mensen in armoede en gerechtsdeurwaarders. Naast een aantal ervaringen deed het Vlaams Netwerk daar ook enkele beleidssuggesties.
Begin mei werd het Vlaams Netwerk ook al uitgenodigd om een eerste reactie op de wetsvoorstellen van Magda De Meyer rond gerechtsdeurwaarders en beslagrecht te geven. Deze bijeenkomst vond plaats 4 mei 2006, met aanwezigheid van iemand van het Vlaams Netwerk.
Bijlage:

-44-060614-gerechtsdeurwaarders.
 • Werkgroepen/overleggroepen

Via werkgroepen van het Vlaams Netwerk kunnen verenigingen hun krachten bundelen rond verschillende thema’s. De gegevens vanuit de groepen worden besproken om vanuit gemeenschappelijke visieteksten naar buiten te kunnen treden.


Als aanzet naar de uitvoering van het volgende Meerjarenplan 2007-2009 zijn we sinds september overgeschakeld van sommige werkgroepen naar overleggroepen. Dit betekent dat we in deze overleggroepen het echt willen hebben over de themawerkingen en beleidsdossiers van verenigingen. De focus op de ervaringen van mensen in armoede moet binnen de verenigingen zelf liggen, want daar gaan ze met die ervaringen aan de slag om tot een beleidsdossier te komen. Dit moet dus niet overgedaan worden in de overleggroep. Dit is een duidelijke keuze in de richting van het nieuwe meerjarenplan, 2007-2009.

Deze overgang verklaart de dubbele naamgeving werkgroep/overleggroep die je terug vindt in onderstaande tekst. Deze overgang maakten we enkel bij deze thema’s die we pro-actief willen opvolgen in het volgende Meerjarenplan 2007-2009. Meer in het bijzonder zijn dit de thema’s Wonen, Werk en Onderwijs. De andere thema’s zullen we in de toekomst re-actief opvolgen en deze blijven voorlopig verder functioneren onder de benaming van werkgroep.
 • Overleggroep Werk

Een overleggroep Werk bestond tot voor kort niet in het Vlaams Netwerk. Bijeenkomsten tussen verenigingen op dit vlak gebeurden voor of na vergaderingen binnen het verticale overleg (VDAB-overleg, informeel verticaal overleg,…). Toch werd de noodzaak ervaren om apart samen te komen. Een eerste overleg (als startvergadering) vond plaats op 14 september 2006.
Verslag:

-45-060914-overleggroep werk
 • Werkgroep cultuur

8 september 2006: centraal thema: bespreking van het thema “sport”
Steeds terugkerende agendapunten op elke werkgroep cultuur zijn:
- de ervaringsuitwisseling tussen de verenigingen: cultuurnieuws en cultuurervaringen
- de terugkoppeling van informatie vanuit de overleggroep rond het Fonds Cultuurparticipatie
- beleidsevoluties

Bijlage:

-46-060908-verslag wg cultuur rond sport
 • Werkgroep/overleggroep Onderwijs

De LOPwerking is een vast onderdeel van de vergaderingen van de werkgroep/overleggroep onderwijs. De werkgroep/overleggroep ging door op 4 mei, 14 juni en 5 september 2006.
Bijlage:

-47-060514-verslagen werkgroep onderwijs


Vergaderingen van de regionale werkgroep West Vlaanderen

24 april 2006 : West-Vlaanderen : Brugge

26 juni 2006 : West Vlaanderen : Menen
Bijlage:

-48-060424-verslagen regiowerkgroep onderwijs
 • Werkgroep/overleggroep Wonen

De werkgroep/overleggroep wonen kwam op volgende momenten bijeen:

- 20 april 2006

- 11 mei 2006

- 28 september 2006


Verslagen:

-49-060420-werkgroepwonen

-50-060511-werkgroepwonen

Het verslag van 28 september zal toegevoegd worden bij het eindverslag.
 • Werkgroep huurwaarborgfonds Vlaams Netwerk i.s.m. APGA

Volgende activiteiten waren er van de Werkgroep Huurwaarborgfonds:

 • 16 mei 2006 : samenkomst werkgroep huurwaarborgfonds, stand van zaken na de presentatie van het dossier in de Senaat (23 maart 2006).

 • 8 mei 2006 : overleg Kabinet Minister Van den Bossche (samen met het Steunpunt Armoede), als voorbereiding op een ministerraad over armoedebestrijding.

 • 20 juni 2006 : eerste stuurgroepvergadering van een onderzoek i.v.m. een Centraal Huurwaarborgfonds, uitgevoerd door het Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid.

 • 27 juli 2006 : tweede stuurgroepvergadering, onderzoek Centraal Huurwaarborgfonds.

 • 12 september 2006 : terugkoppeling van de voorlopige eindtekst van het onderzoek Centraal Huurwaarborgfonds naar de verenigingen, lid van de werkgroep huurwaarbogfonds.

 • 18 september 2006 : derde stuurgroepvergadering, onderzoek Centraal Huurwaarborgfonds.


Bijlage:

-51-060516-werkgroep huurwaarborgfonds
 • Thematische subsidies

Voor dit werkjaar kregen 14 verenigingen waar armen het woord nemen een speciale themasubsidie. Hun dossier zal op 31 maart 2007 afgewerkt zijn. Van enkele verenigingen hieronder een tussentijds verslag of een tussentijds document:


 • Brussels Platform Armoede : Deze vereniging kwam reeds tot een eerste voorlopige tekst, waarop nu volop verdergewerkt wordt.

 • De Zuidpoort : Deze vereniging werkt rond onderwijs. Een tussentijds verslag zie bijlage.

 • T’ Hope : Deze vereniging werkt rond het thema wonen. Een tussentijds verslag zie bijlage.


Bijlage:

-52-060930-Brussels Platform Armoede

-53-060930-Zuidpoort

-54-060930-tHope


De totstandkoming van dossiers via deze themasusbsidies worden actief opgevolgd binnen de overleggroepen van het Vlaams Netwerk.


 • Ondersteuning project Armoede en Energie

 de verslaggeving van de zeswekelijkse samenkomsten van de werkgroep:

Op 21 april 2006 stonden de volgende punten op de agenda: • De vergaderingen op het kabinet van minister Vervotte over de werking van de LAC’s

 • De studiedag van VIVAS: een studiedag voor alle sociale huurders. De ontmoeting tussen mensen van Vlaanderen, Wallonië en Brussel rond de liberalisering van energie die men aan het voorbereiden is.

 • Informatie over het nieuwe akkoord voor leveranciers van minister Freya Van den Bossche. Dit akkoord moet ervoor zorgen dat de klanten beter beschermd zijn, de verandering van naam van GeDIS naar EANDIS en de korting voor aardgas van 44 euro.

 • Vormingspakket om informatie te geven over energie

 • Vragenlijst over beschermde klant en sociaal tarief

Op 12 mei 2006 stonden de volgende punten op de agenda: • Bespreken van vragenlijst over beschermde klant en sociaal tarief.

 • Informatie overhet nieuwe akkoord voor leveranciers van Min. Freya Van den Bossche

 • De werking van VIVAS (organisatie sociale huurders): hun congres en hun werking rond energie

Op 16 juni 2006 stonden de volgende punten op de agenda: • Informatie en stand van zaken over de ontmoetingsdag met de Walen en Brusselaars en het vervolg erop, de budgetmeter en noodkrediet, vuchtelingen en LAC en een uitleg door de Bond beter leefmilieu.

 • De bespreking van een vragenlijst: “hoe sporen we mensen met sociaal tarief en beschermde klanten op”.Op 14 juli 2006 stonden de volgende punten op de agenda:

 • Een kort verslag van de vergadering facturen, de vergadering van het Steunpunt Armoedebestrijding

 • De vergadering met BBL en de tekst van de brochure rond energie van minister Verwilghen

 • De voorbereiding van de actie voor een recht op energie op 22 september


Op 12 mei 2006 hebben we de ontmoetingsdag “Armoede en Energie. Ervaringsuitwisseling over de taalgrenzen heen” van 22 mei 2006 voorbereid.

 Op 22 mei 2006: ontmoetingsdag “Armoede en Energie. Ervaringsuitwisseling over de taalgrenzen heen”


Wat:
Ontmoeting voor mensen in armoede in Vlaanderen, Wallonië en Brussel

om ervaringen rond armoede en energie uit te wisselen. Sinds 1 juli 2003 is de energiemarkt (gas en elektriciteit) in Vlaanderen geliberaliseerd. In tegenstelling tot de beloofde voordelen (prijsdaling, betere service,…) merken we heel wat problemen met informatie en communicatie, facturatie en kosten, budgetmeters en stroombegrenzers(6 ampère) en problemen in verband met statuut “sociaal tarief”en “beschermde klant”.Doel:
Ervaringen uitwisselen over de problemen met de vrijmaking van energie (gas & elektriciteit),

- Leren van elkaars ervaringen door met elkaar te praten,

- Aandachtspunten formuleren voor de regionale (Brussel, Wallonië en Vlaanderen) en federale (België) regeringen.
 Op 22 augustus 2006 hebben we met enkele leden van het project ‘Armoede en Energie’ van de actie van 22 september 2006 voorbereid. Doel van de actie = onze vraag naar een federale ombudsdienst voor energie (die minister Verwilghen al enkele jaren belooft maar die er nog steeds niet is) nog eens in de verf te zetten 5) Op 9 september 2006 hebben we met de leden van het project ‘Armoede en Energie’ de voorontwerpen van decreet van minister Peeters rond de toegankelijkheid van de energiemarkt besproken om onze opmerkingen en aanbevelingen te formuleren.

 Op 22 september 2006 was de actie i.v.m. de eis naar een federale ombudsdienst voor energie. De actie vond plaats voor de deur van de infodoenst rond energie in de Vooruitgangstraat, Brussel. Alle deelnemers hadden vragen en problemen op papier. Deze vragen en problemen werden één voor één afgegeven met de vraag om hierop een antwoord te geven. Op dit moment is ereen enkele dienst die een antwoord kan bieden.Bijlagen:

-55-060421-Verslag project energie

-56-060512-Verslag project energie

-57-060522-uitnodiging ontmoetingsdag

-58-060616-Verslag project energie

-59-060714-Verslag project energie
 • Werkgroep Integrale Jeugdhulp

De werkgroep integrale jeugdhulp is niet samengekomen.


 • Database themawerking

De database van de staf omvat een overzicht van de thema’s waarrond de verenigingen sinds 2003 werken, ingedeeld per werkjaar en onderverdeeld in subthema’s. De database wordt systematisch up-to-date gehouden. Verenigingen, maar ook externen (op aanvraag) kunnen hiervan gebruik maken om na te gaan welke verenigingen ervaring hebben met een bepaald onderwerp, of om na te gaan waar er nog blinde vlekken in het systeem zitten.


Operationele doelstelling 2: participeren aan het lokale beleid


 • Onderwijs

Er werd een powerpointpresentatie opgemaakt van de aanpassingen aan het GOKdecreet. Deze aangepaste presentatie wordt verspreid via de website en voorstellingen in de Ronde Tafels evenals tijdens bezoeken aan verenigingen.

4 april 2006 : De Vrolijke Kring Ronse

8 mei 2006 : LOPs Boom – Willebroek

4 mei 2006 : LOPtrefdag Brussel

24 april 2006 : West-Vlaamse verenigingen Brugge

september 2006 : Aanpassingen aan de “Wegwijzer” & Vademecum voor LOPmandatarissen
Bijlage:

-60-010906-PowerpointGOKdecreet

-61-060901-de Wegwijzer

Regionale vergaderingen van de werkgroep onderwijs om de kleine en opstartende verenigingen bij de themawerking te betrekken. Hierdoor bieden we kansen om zich als vereniging verder uit te bouwen.

24 april 2006 : Brugge

26 juni 2006 : Menen


Verslag:

-48-060424-verslagen regiowerkgroep onderwijs

Ronde Tafels voor vertegenwoordigers van niet-onderwijsverstrekkers in de LOPs ten einde de handelingsbekwaamheid van deze mandatarissen in de LOPs te verhogen en de onderwijsverstrekkers te informeren en te sensibiliseren voor diversiteit en de thema’s van de andere partners in de LOPs.

Boom-Willebroek : 8 mei en 4 september 2006

LOPs Brussel : 9 mei 2006

Leopoldsburg : 12 april, 12 juni en 18 september 2006Bijlage:

-39-060508-verslag Ronde Tafel

-40-060412-verslag LAFs


 • Andere lokale participatie-initiatieven


Net als in het werkingsverslag 2005 blijft het onmogelijk een overzicht te bieden van alle lokale participatie-initiatieven. Het opzetten van lokale participatie-initiatieven is een opdracht van de verenigingen. Het Vlaams Netwerk ondersteunt dit. De huidige verslaggeving vanuit de verenigingen laat niet toe een overzicht op te stellen. 


: docs -> schv -> 2006-2007 -> VERVOTTE
schv -> Vlaams parlement ₪ schriftelijke vragen ingrid lieten
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
VERVOTTE -> Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> Vlaams parlement ₪ schriftelijke vragen kris peeters
2006-2007 -> kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoord
2006-2007 -> marino keulen vlaams minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering antwoord
2006-2007 -> Bijlage 2: Plaatsen geluidsschermen


1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina