Voor u ligt het tweede gedeelte van de schoolgids van onze school voor het cursusjaar 2015 2016Dovnload 311.1 Kb.
Pagina1/3
Datum25.08.2016
Grootte311.1 Kb.
  1   2   3

Voor u ligt het tweede gedeelte van de schoolgids van onze school voor het cursusjaar 2015 - 2016.


Dit jaar hebben wij de schoolgids weer in tweeën verdeeld.

Een informatief deel met vooral de visie en doelstellingen van onze school en een praktisch deel, dat nu voor u ligt.


In dit tweede gedeelte vindt u roosters en contactpersonen, vakanties, vrije- en bijzondere dagen en de kalender met activiteiten. Handig voor uw eigen agenda! De complete schoolgids is ook te lezen op onze site.
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u altijd bij ons terecht.
Vriendelijk groetend,
Ada Spek - Compagne
CBS’t Prisma
Willy Brandtplein 4

7007 LA Doetinchem

 0314 – 365388

e-mailadres: directie@t-prisma.nl

website: www.t-prisma.nl
Schoolleiding:

Onderwijskundig leider: Cluster directeur Doetinchem:

Ada Spek - Compagne Bert Woolschot

Geert Grootestraat 53 Davisweg 3

7009 MH Doetinchem 7021 LR Zelhem

 0314 – 343966  0314 – 335864


Evaluatie cursusjaar 2014 - 2015

Het proces van schoolontwikkeling is een continu proces. Op basis van beleidsuitgangspunten wordt een verbetertraject uitgezet. Dit traject beschrijven we in het algemeen in het schoolplan. Een schoolplan is voor de periode van vier jaar en wordt bij de inspectie voor het onderwijs ingeleverd.Ieder jaar schrijven wij een jaarplan, waarin we het voorgaande jaar evalueren en waarin staat wat we het komende schooljaar gaan aanpakken. Hierbij wordt het schoolplan natuurlijk als leidraad genomen.
In het afgelopen jaar hebben we o.a. gewerkt aan de volgende punten:

in het belang van leerlingen
:

 • Dit schooljaar zijn we gestart met ons nieuwe onderwijsconcept; onderwijs 3.0, waarbij we werken in 3 units.
  Unit 1: leerjaar 1,2 en 3
  Unit 2: leerjaar 4,5 en 6
  Unit 3: leerjaar 7 en 8

 • Kinderen mogen binnen bepaalde kaders zelf hun werk inplannen.

 • Kinderen komen zelf naar het tijdstip van de instructie.

 • Leerlingen van leerjaar 6 hebben dit jaar een typecursus gevolgd van Typetuin.

 • Alle kinderen werken zelfstandig op hun eigen niveau in de rekenmethode “De wereld in getallen” Ze krijgen regelmatig uitleg op een strategie in een klein groepje van maximaal 8 leerlingen.

 • Alle leerlingen maken gebruik van de BOS = Bibliotheek Op School

 • Leerjaar 4 heeft AMV lessen (Algemene Muzikale Vorming) lessen gevolgd.

 • Er bestaat voor leerlingen de mogelijkheid om gebruik te maken van de Plusklas van GelderVeste. Deze Plusklas is gevestigd op basisschool de Mate. Veel kinderen geven aan voldoende uitdaging te vinden in het nieuwe onderwijsconcept bij ons op school.

 • Dit jaar hebben we voor het eerst het 5 gelijke dagen model gehanteerd. De kinderen gaan dagelijks naar school van 8.25 – 14.05 uur.

 • Bij ons onderwijs staan de kernconcepten centraal. Dit jaar hebben we vier kernconcepten behandeld: binding, macht, tijd en ruimte en groei en leven.

 • Techniekonderwijs: In de gemeente Doetinchem is een technieklokaal, waar de leerjaaren 7 en 8 vier keer geweest zijn, als aanvulling om de kerndoelen te behalen.

 • ICT is steeds meer onderdeel geworden van ons onderwijs en waar we bij vrijwel alle vakken gebruik van maken. We hebben een ict-plan. Hierin staat beschreven welke middelen wij in de toekomst op school willen inzetten voor ons onderwijs.

 • GelderVeste heeft dit schooljaar voor het eerst gewerkt met een bovenschools expertise centrum, waarin ib’ers, AB’ers (specialisten van cluster 3 en 4 scholen) en een orthopedagoog zitting hebben. Zij hebben de leerkrachten/leerlingen begeleid met extra zorg.

 • Een onderwijsassistent heeft dit jaar leerlingen met extra zorg begeleid.

 • Woordenschat onderwijs heeft nu standaard een plek in ons taalonderwijs gekregen.

 • De eindtoets hebben we gemaakt d.m.v. de IEP-toets.

 • De SVT (schoolvaardigheidstoetsen) vervangen het Cito leerlingvolgsysteem.

 • In unit 3 hebben de leerlingen gebruik gemaakt van Smart rekenen. Een interactief rekenprogramma, waarbij leerlingen op een steeds hoger niveau leren rekenen.

 • Er is een ouderenquête gehouden waarin we gehoord hebben hoe ouders over ons onderwijs denken.


In het belang van ouders:

 • Van elke unit zitten er enkele ouders in de klankbordgroep. Deze ouders denken mee over allerlei ontwikkelingen binnen onderwijs 3.0

 • Dit jaar hebben leerkrachten een kindgesprek gehouden in de week voorafgaand aan de oudergesprekken. Deze gesprekken zijn van belang voor het functioneren van kinderen in de klas. Leerlingen kunnen goed aangeven wat ze nodig hebben voor hun leerproces.

 • Voordat kinderen bij ons op school komen, vindt er een startgesprek plaats met de ouders. Tijdens deze gesprekken staat de ontwikkeling van het kind centraal.

 • Eén keer in de maand is er een koffie/thee-uurtje geweest, waarbij ouders de mogelijkheid hebben om in gesprek te gaan met de onderwijskundig schoolleider.

 • We maken gebruik van het communicatiesysteem digiduif.

 • We hebben de website actueel gehouden en zijn actief in social media.

 • Er zijn dit jaar viercontact momenten met ouders geweest. Twee keer mondeling en twee keer schriftelijk.


In het belang van school/leerkrachten:

 • We hebben 7 studiedagen gehad, waarin we samen spraken over ons onderwijs.

 • Eén keer hebben de leerkrachten een studiedag aangeboden gekregen van GelderVeste over onderwijs 3.0. Het accent lag op de manier van kijken naar kinderen.

 • Leerkrachten hebben 7 keer gebruik kunnen maken van het aanbod van Nivoz voor verschillende lezingen.

 • Leerkrachten hebben de cursus ‘Meesters in de Kunst’ gevolgd, waarbij ze lessen hebben ontwikkeld op het gebied van dans, drama, Multi media en expressie.

 • Contact gehad met het voortgezet onderwijs, om een doorgaande leerlijn te ontwikkelen van verschillende vakken ten behoeve van het nieuwe onderwijsconcept.

 • Dit jaar hebben wij verschillende studenten mogen begeleiden. Zowel studenten van de hogeschool Iselinge als studenten van het Graafschapcollege.


Plannen voor het nieuwe cursusjaar 2015 - 2016

In het nieuwe schooljaar gaan wij door!


In het belang van leerlingen:

 • Verder ontwikkelen van opbrengst gericht werken. Hoe krijgen we de kinderen op het voor hun hoogst haalbare niveau?

 • Vier keer in het jaar worden alle leerlingen besproken met de onderwijskundig schoolleider. Tijdens deze gesprekken wordt het welbevinden van de leerlingen besproken en de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen.

 • We gaan dit schooljaar 8 kernconcepten uitwerken, waardoor de leerlingen begrijpen hoe iets werkt en waar de verbanden liggen.

 • We gaan verder met de ontwikkeling van de leerlijn tweetalig onderwijs voor unit 3.

 • We gaan kijken of er een mogelijkheid bestaat om Duits te gaan geven in unit 3.

 • We gaan het schoolplein aanpakken, zodat het past bij ons nieuwe onderwijssysteem.

 • Leerjaar 6 krijgt wederom de mogelijkheid om typeles te nemen via Typetuin.

 • Kinderen van leerjaar 4 krijgen AMV-lessen.

 • Leerlingen van leerjaar 7 en 8 gaan vier keer naar het technieklokaal. Ze krijgen daar les over techniek en duurzaamheid.

 • Een onderwijsassistent blijft ondersteuning geven aan leerlingen met extra zorg.

 • Iedere woensdag krijgen de kinderen de gelegenheid om naar de bibliotheek te gaan.

 • Kinderen van unit 2 kunnen gebruik maken van de Plusklas van GelderVeste.


In het belang van de ouders:

 • De klankbordgroep blijft komend schooljaar bestaan

 • Eén keer in de maand is er een koffie/thee uurtje

 • Communicatie met digiduif blijft bestaan

 • We houden de website actueel en blijven actief in social media

 • Er zullen vier contactmomenten met de ouders blijven: twee keer schriftelijk en twee keer mondeling. (Deze gesprekken zullen ongeveer een half uur duren)

 • De school maakt dankbaar gebruik van de Ouderraad.


In het belang van de school/leerkrachten:

 • Voor dit onderwijsconcept worden er 7 studiedagen verspreid over het jaar gehouden voor de leerkrachten.

 • De leerkrachten krijgen scholing op het gebied van aanvankelijk technisch lezen binnen ons onderwijsconcept.

 • Komend schooljaar zullen we weer veel studenten mogen ontvangen van hogeschool Iselinge en het Graafschapcollege.

 • De groeps- en leerlingbesprekingen worden met de leerkrachten van de unit gehouden. De onderwijskundig schoolleider zit daar vier keer in het jaar bij om op de hoogte te blijven

 • Leerkrachten krijgen de mogelijkheid om zeven keer in het jaar naar een lezing te gaan georganiseerd door het NIVOZ.

 • Leerkrachten krijgen een studiedag aangeboden door GelderVeste met als thema: “pedagogisch takt”.
Leerkrachten verdeling over de verschillende units


Leerkrachten

Unit 1

Ans ter Beest Carlijn ten Vaarwerk, 3e jaars werkplekstudent van de PABO, komt het hele jaar op dinsdag en woensdag

Bianca Breukelaar Karin Jansen, 3e jaars werkplekstudent van de academische PABO, komt het hele jaar op maandag en dinsdag

Carin Bruntink Stephanie Wenting, 3e jaars onderwijsassistente van het Graafschapcollege, komt de eerste 10 weken volledig

Gerdiena Bos
Margreet van den Bert
Unit 2

Helen Brinkhuis Sybren Knoef, 4e jaars lio-stage van de PABO, komt van september tot half januari in totaal 65 dagen


Jurgen Hulst

Margreet van den Berg

Matty Haspels
Gerdiena Bos
Unit 3

Esther Bos Kayleigh Noordzij , student Engels aan de universiteit Nijmegen, komt één dag in de week.

Margreet van den Berg Lichelle Schennink, 4e jaars lio-stage van de PABO, komt vanaf november op woensdag en donderdag

Lilian Weenk

Christien van Gelderen
Ada Spek - Compagne
Mandy Looman: rugzakbegeleiding

Hans v.d. Zwart: ict-deskundige

Bert Woolschot Cluster – directeur
Jolanda van Erkel ondersteuningscoach


Schoolfotograaf

Ieder jaar komt de schoolfotograaf op school voor de unit foto’s. Om het jaar wordt er ook een portretfoto van uw kind gemaakt. De kinderen van één gezin mogen dan ook samen op de foto.

Dit schooljaar worden er alleen unit foto’s gemaakt.


Gymnastiek:
Alle leerlingen krijgen een blokuur gym (een uur en een kwartier) op maandag. De leerlingen van unit 3 krijgen gym in de Bongerd. Zij moeten op maandag hun fiets meenemen naar school.

Voor het gymmen in de gymzaal is het dragen van sportkleding verplicht. Ook moeten de kinderen gymschoenen dragen. Wij douchen niet.


Uitstroomgegevens

In het afgelopen jaar zijn 24 leerlingen uit leerjaar 8 doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs. Hieronder volgt het advies dat aan de leerlingen is gegeven bij het verlaten van de school in de afgelopen drie jaar.2013

2014

2015

VMBO basis
1

1

VMBO kader

2

2

3

VMBO gemengde leerweg1

VMBO theoretische leerweg

4

7

5

HAVO

12

10

6

HAVO/VWO1

VWO

9

5

7

Gemiddelde eindscore Cito /IEP - toets

540,5

535,1

83,54

Gemiddelde eindscore Cito

De inspecteur beoordeelt een school mede n.a.v. de resultaten van de eindtoets. De gemiddelde score die je moet halen, is afhankelijk van het aantal ‘gewogen’ leerlingen op school. (Of een leerling een ‘gewogen’ leerling is, is o.a. afhankelijk van de opleiding van de ouders.)

Onze school heeft de laatste jaren altijd boven de score gezeten die de inspecteur van het onderwijs als minimale score voor onze school hanteerde. Afgelopen jaar hebben wij voor het eerst meegedaan aan de IEP-toets. Wij scoorden boven het landelijk gemiddelde dat op 81 stond.
ADRESSENLIJST

Leden medezeggenschapsraad

MR@t-prisma.nl
namens de ouders:
Robert Forkink
Gerbert Wolters

namens het personeel:
Esther Tempels - Bos
Helen Brinkhuis - Straatman
Gerdiena Bos
Leden ouderraad

Elise Vreeman penningmeesterelisevreeman@gmail.com
Arjan Meijerman voorzitter

arjanmeijerman@gmail.com
Anke van der Beek secretaris

maikelenanke@chello.nl
Tamara van der Veen

tammie_veen@hotmail.com
Nadine Schimmel

nadineschimmel@hotmail.com
Rachel Jansen

racheljansen1@hotmail.com
Heidi Reparon

heidireparon@gmail.com
Karin Stapelbroek
kbstapelbroek@gmail.com
Nieke Meerdink

niekemeerdink@gmail.com
Patrick Ruesink
Richard van Londen

Leden sleutelteam

Ada Spek – Compagne onderwijskundig leider

Inge Slotman Ouderraad
Robert Forkink MR-ouder

Instanties
Inspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800-0851 (gratis)


Medische schooldiensten

GGD Gelre IJssel

Postbus 51

7300 AB Apeldoorn

 088 – 4433000

ggd@ggdgelre-ijssel.nl
Adressen i.v.m. de klachtenregeling

Interne contactpersonen:

Jurgen Hulst Matty Haspels – de Jongj.hulst@gelderveste.nl m.haspels@gelderveste.nl
Extern vertrouwenspersoon: Landelijke Klachtencommissie

Mevrouw Chiene Hulst Kringen. rechtspraak

Tel: 06 – 45434266 Postbus 82324

Email: chienehulst@innermatch.nl 7208 EH Den Haag

 070 - 386697

info@kringenrechtspraak.nlPersoneelsleden

Ans ter Beest – Kwerreveld regisseur Unit 1a.terbeest@gelderveste.nl
Margreet v.d. Berg – Spaan

m.vandenberg@gelderveste.nl
Gerdiena Bos

g.bos@gelderveste.nl
Bianca Breukelaar

b.breukelaar@gelderveste.nl
Helen Brinkhuis – Straatman meerbegaafden specialist

h.brinkhuis@gelderveste.nl
Carin Bruntink – Kuijvenhoven ARBO-coördinator

c.bruntink@gelderveste.nl
Christien van Gelderen – te Sligte

c.vangelderen@gelderveste.nl
Matty Haspels – de Jong vertrouwenspersoon

m.haspels@gelderveste.nl
Jurgen Hulst vertrouwenspersoon

j.hulst@gelderveste.nl leescoördinator

gedragsspecialist
regisseur Unit 2

Mandy Looman ondersteuningsbegeleider


m.looman@gelderveste.nl
Ada Spek – Compagne onderwijskundig schoolleider

Geert Grootestraat 53 ondersteuningstaken

7009 MH Doetinchem

 0314 - 343966


Esther Tempels – Bos sport-coördinator

e.tempels@gelderveste.nl gedragsspecialist
Lilian Weenk – Goossens ict-coördinator

l.weenk@gelderveste.nl gedragsspecialist

techniekcoördinator
regisseur Unit 3
C

augustus 2015
BS ’t Prisma

Willy Brandtplein 4          


7007 LA Doetinchem        
tel. 0314-365388    

WEEK 31 32 33 34 35

MAANDAG3

zomervakantie10

zomervakantie17

zomervakantie24

Start schooljaar


2015 - 2016

DINSDAG4

zomervakantie11

zomervakantie18

zomervakantie25

Hoofdluiscontrole


WOENSDAG5

zomervakantie12

zomervakantie19

zomervakantie26

DONDERDAG
6

zomervakantie13

zomervakantie20

zomervakantie27

VRIJDAG7

zomervakantie14

zomervakantie21

zomervakantie28

ZATERDAG

1

8

15

22

29

ZONDAG

2

9

16

23

30

Cseptember 2015
BS ’t Prisma

Willy Brandtplein 4          


7007 LA Doetinchem        
tel. 0314-365388    

WEEK 36 37 38 39 40

MAANDAG
31

7

14

Deze week komt een schilder uit Nicaragua een muurschildering maken samen met de kinderen21

28

Koffie/thee uurtje


DINSDAG
1

8

15

Prinsjesdag


MR-vergadering

22

29

WOENSDAG
2

9

16 8.30 – 9.30 u. schoolverpleegkundige

23

Start verkoop kinderpostzegels30

DONDERDAG

3

10

17

24

Studiedag

VRIJDAG
4

11

18

13.30 u. onthulling muurschildering25
ZATERDAG

5

12

19

26
ZONDAG

6

13

20

27
C  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina