Vrijwilligerscontract De ondergetekendenDovnload 18.13 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte18.13 Kb.
Vrijwilligerscontract

De ondergetekenden:
1. , gevestigd te
, aan , hierna te noemen: "werkgever", ten deze vertegenwoordigd door ,
2. , geboren op te
, wonende te ,
, hierna te noemen: "vrijwilliger",

verklaren een vrijwilligersovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden:Artikel 1


De vrijwilliger stelt zich uit persoonlijke motieven en onverplicht beschikbaar om vrijwilligerswerk te verrichten om de organisatie te ondersteunen bij het verwezenlijken van haar doelstelling zonder aanspraak op een geldelijke vergoeding. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van partijen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan.
Artikel 2

De werknemer treedt als vrijwilliger in dienst met ingang van in de functie van .Artikel 3


De werkzaamheden van de vrijwilliger zijn omschreven in de taakomschrijving die bij deze overeenkomst is gevoegd. In overleg kan daarvan worden afgeweken.

Het vrijwilligerswerk wordt onbetaald verricht. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de taken die hij / zij op zich genomen heeft. (Optie: de vrijwilliger ontvangt een onkostenvergoeding van € … per maand / jaar). Tijdens perioden waarin de vrijwilliger niet beschikbaar is (wegens ziekte, vakantie of om andere redenen) of door de organisatie niet wordt ingezet wordt geen onkostenvergoeding betaald.

Het is wenselijk dat er continuïteit is in de werkzaamheden van de vrijwilliger. De vrijwilliger handelt gedurende het verrichten van werkzaamheden voor volgens het beleid van de .

Artikel 4


De vrijwilliger is bereid met ingang van de werkzaamheden zoals vermeld in de taakomschrijving op zich te nemen. De overeenkomst wordt beëindigd door opzegging door één van beide partijen waarbij een redelijke opzegtermijn in acht dient te worden genomen in verband met het overdragen van de betreffende werkzaamheden.
Jaarlijks vindt er een evaluatiegesprek plaats.

Artikel 5


De van het dienstverband gelden als proeftijd om van beide kanten te zien hoe de samenwerking bevalt.


Artikel 6


De vrijwilliger ontvangt alle informatie die nodig is om de werkzaamheden goed te kunnen verrichten. De vrijwilliger wordt betrokken bij het overleg betrekking hebben op de werkzaamheden als
Artikel 7

Werkgever vergoedt de door de vrijwilliger werkelijk gemaakte onkosten voor:  • Reiskosten (openbaar vervoer 2e klas of autokilometers voor maximaal €…… per kilometer.

  • Vergoeding van aan te schaffen………..


Artikel 8

Werkgever heeft ten behoeve van de vrijwilliger een aansprakelijkheidsverzekering voor schade aan derden alsmede een ongevallenverzekering afgesloten.Artikel 9


Vervanging van de vrijwilliger bij ziekte of vakantie wordt geregeld door de werkgever in overleg met de vrijwilliger.

In andere gevallen wordt vervanging geregeld door de benoemde vrijwilliger in overleg met de organisatie.Artikel 10


In geval van onduidelijkheden, klachten of conflicten is de heer/mevrouw_________________ het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilliger.

Artikel 11


Door het sluiten van deze overeenkomst komen alle andere in dit verband schriftelijke of mondelinge aan de vrijwilliger gedane toezeggingen te vervallen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,,
,
Handtekening: Handtekening:

Vrijwilligerscontract 01-06-2016

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina