Waarschuwingsbrief: Niet melden na hersteldverklaring / opschorten van loonDovnload 9.51 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte9.51 Kb.

Waarschuwingsbrief: Niet melden na hersteldverklaring / opschorten van loonAantekenen

Naam


Adres

Postcode + woonplaats
Betreft: Niet melden na hersteldverklaring/opschorten van loon


Geachte ,
Sinds bent u arbeidsongeschikt. Van de bedrijfsarts van de arbodienst kregen wij de mededeling dat hij van oordeel is dat u in staat bent uw eigen werkzaamheden volledig te hervatten met ingang van . De bedrijfarts heeft dat schriftelijk aan u bevestigd. U bent op die dag niet op uw werk verschenen en u heeft hiervoor geen gegronde reden opgegeven.
Uit nader contact met de bedrijfsarts is ons gebleken dat hij geen aanleiding ziet zijn standpunt, dat u arbeidsgeschikt bent, te herzien. Wij schorten daarom de loonbetaling op met ingang van .
Mocht u desondanks van mening blijven dat u nog arbeidsongeschikt bent, dan verzoeken wij u op zeer korte termijn een afspraak te maken met het UWV voor een deskundigenonderzoek. De arts van het UWV zal u dan onderzoeken en een deskundigenoordeel (second opinion) geven of u al dan niet nog arbeidsongeschikt bent.
In dat geval verzoeken wij u ofwel ondergetekende ofwel de bedrijfsarts te informeren over dag en tijdstip van de afspraak voor het deskundigenonderzoek.
Als uit dit onderzoek blijkt dat UWV van oordeel is dat u nog arbeidsongeschikt bent, zullen wij de loonbetaling hervatten en nader overleg plegen met de arbodienst over een datum van werkhervatting. We zullen dan de kosten van het deskundigen-onderzoek, die het UVW u in rekening brengt, aan u vergoeden. Blijkt echter uit het deskundigenonderzoek dat u niet arbeidsongeschikt wordt geacht, dan zullen wij u geen loon betalen met ingang van tot het moment waarop u uw werkzaamheden hervat.
Samengevat sommeren wij u ofwel uw werkzaamheden op te hervatten, ofwel ons te informeren over dag en tijdstip van het deskundigenonderzoek. Mocht u in het geheel niet reageren op deze brief, dan zullen wij verdergaande stappen moeten overwegen (bijvoorbeeld stopzetting van loon/ontslag). Wij hopen echter dat dat niet nodig zal zijn.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of bepaalde zaken willen bespreken, dan kunt u telefonisch contact opnemen met , telefoonnr. ...........
Een afschrift van deze brief zenden wij u per gewone post.
Hoogachtend,

Toelichting

Reageert uw werknemer niet op deze brief dan wordt de opschorting van de loonbetaling omgezet in een stopzetting van het loon. Er kan dan een ontslagprocedure worden opgestart. Wij adviseren om uw werknemer daarvan eerst in kennis te stellen, en kort daarna – als een reactie van zijn kant uitblijft – een ontslagprocedure op te starten. Let er op dat het niet hervatten van de werkzaamheden geen reden is voor een ontslag op staande voet.Vraagt uw werknemer een deskundigenoordeel bij het UWV aan, en vindt de deskundige hem nog arbeidsongeschikt dan moet het loon met terugwerkende kracht alsnog worden uitgekeerd. Stelt de deskundige u in het gelijk dan kunt u de opschorting van het loon omzetten in een stopzetting van het loon tot het moment dat uw werk-nemer de werkzaamheden hervat.

NB Dit is een modelbrief. De feiten kunnen anders liggen, waardoor aanpassing van de brief noodzakelijk is. Uiteraard kunnen de juristen van INretail je helpen met schrijven van brieven, en je verder van advies voorzien bij het opstarten van een eventuele ontslagprocedure.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina