Wachtlijsten; Het verhaal achter de cijfersDovnload 446.42 Kb.
Pagina1/9
Datum23.07.2016
Grootte446.42 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Wachtlijsten;

Het verhaal achter de cijfersWachtlijsten;

Het verhaal achter de cijfers
Een onderzoek naar de feiten en de beleving bij het (moeten) wachten op zorgJuni 2007

Enschede
Renate Haarman
Faculteit: Gedragswetenschappen / Psychologie

Richting: Veiligheid en Gezondheid

Begeleiders: M.Galetzka & Dr. M.E.Pieterse

Externe begeleiders: T.J.Hijkoop, G.J.Spijker

Voorwoord
Voor u ligt het rapport van het kwalitatieve onderzoek naar de feiten en de beleving bij het (moeten) wachten op zorg.
In mei 2006 vroeg het Zorgkantoor (Menzis) aan het Kennistransfer om het onderzoek naar de feiten en beleving bij het (moeten) wachten op zorg, specifiek voor personen met een indicatie Verblijf.
Bij de uitvoering van deze studie zijn een aantal personen nauw betrokken.

Ik wil deze personen graag speciaal te bedanken. Mede dankzij de goede samenwerking met hen is dit rapport tot stand gekomen.

Ik wil de gehele werkgroep bedanken met wie ik het afgelopen jaar heb samengewerkt. Ten eerste wil ik Dhr. T.Hijkoop bedanken. Hij heeft namens het Zorgkantoor zijn bijdrage geleverd, door respondenten te werven en informatie vanuit het Zorgkantoor te verstrekken. Ten tweede dank ik Mw. T.Spijker die namens het Kennistransfer van Saxion Hogescholen Enschede heeft meegedacht tijdens het onderzoeksproces en mij tevens heeft ondersteund in het schrijven van de publieksversie voor het Zorgkantoor.

In het bijzonder wil ik mijn eerste begeleider vanuit de Universiteit Twente Mw. M.Galetzka bedanken voor het enthousiast en nauwlettend volgen van mijn onderzoeksvorderingen en het geven van feedback.Tot slot mijn laatste dankwoord richting mijn tweede begeleider vanuit de Universiteit Twente Dhr. M.Pieterse voor de feedback op het concept eindrapport.
Dit rapport is mede mogelijk gemaakt door alle geïnterviewden. Ik wil hierbij tevens alle geïnterviewde respondenten bedanken voor de bereidheid mij te ontvangen en mij openhartig te woord te staan.


Enschede, 17 juni 2007

Renate Haarman

Inhoudsopgave

Abstract

Samenvatting

1. Inleiding………………..…………………….…………………………………………………………8

2.Indicatiestelling……….……………………………………………………...……………………...11

3. Theoretisch kader…………………………………..…………………………………………….…17
3.1 Kwaliteit van leven………………………...……………………………………………..…17
3.2 Wachtlijsten……………………………………………………………………………….…20
3.3 Draagkracht en draaglast; geïndiceerden en mantelzorg………………………………22
3.3.1. Geïndiceerden…………………………………………………………..……….22
3.3.2 Mantelzorg…………………………………………….………………………….23
3.4 Beeldvorming…………………………………………………………………………..……25
3.5 Coping (zelfredzaamheid) …………………………………………………………………26
3.6 Feitelijke en wenselijke zorgvraag en zorgbehoefte………………………………..…..27

4. Methode ………………………………..……………………………..………………………………29
4.1 Onderzoeksvragen…………………………………………………………….……………30
4.2 Procedure……………………………………………………………………………………31
4.2.1 Respondentengroep ……………………………………………….……………31
4.2.2 Meetinstrumenten…………………………………………………..……………32
4.2.2.1 Interview…………………………………………………………..……32
4.2.2.2 VAS……………………………………………………………………..33
4.2.2.3 EuroQol-5D………………………………………………………….…33
4.2.3 Ethische aspecten……………………………………………………………..34

5. Resultaten………………………………………………………………………………………….…35
5.1 Demografische gegevens……………………………………………………….…………35
5.2 Analyse gebruikte instrument EuroQol-5D…………………………………………….…36
5.3 Analyse gebruikte instrument VAS……………………………………………….……….37
5.4 Analyse van de interviews…………………………………………………………………39
5.4.1 Thema indicatiestelling/wachtlijsten..………………………………………….39
5.4.2 Thema kwaliteit van leven………………………………………………………41
5.4.3 Thema draagkracht en draaglast………………………………………………43
5.4.4 Thema beeldvorming………………………………………………………….…44


5.4.5 Thema coping……………………………………………………………….……46
5.4.6 Thema feitelijke en wenselijke zorgvraag en zorgbehoefte…………………47

5.4.7 Overige citaten…………………………………………………………….....… 48
6. Conclusies….…………………………………………………………………………………...….....49

7. Discussie….………………………………………………………………………………..……….…54

8. Aanbevelingen……………………………………………………………………….……………….63

Referenties……………………………………………………………………………...………………..66

Bijlagen

Abstract


This qualitative study was started in May 2006. The title of this study is: ‘Waiting lists; the story behind the figures’. It is a study into the facts and perceptions when people are having to wait for care. The most important question of this research which rises is the question whether there is cohesion between the quality of life and the actual question and need for care. The second question of this research is; In what way do the researched figures which are already known match with the researched data of quality? How are indications actually drawn up and what can be improved in this area? What are the actual wishes, needs and questions regarding care, of people on waiting lists who are indicated with ‘residence’? What is meant by waiting lists and do they really exist, or are these waiting lists just alledgedly there. How do people on these waiting lists perceive the actual waiting?
Aim of this study was to clarify the facts and the experiences of being on a waiting list for care; in this study, residence-care. The purpose of this study was to examine the relationship between waiting list experiences and quality of life.
A qualitative research with a sample of voluntary clients of Menzis (N = 17, waiting list duration more than 6 months), completed the Dutch versions of the Euroqol5D in combination with in-depth interviews. In some cases these clients are assisted by informal care. The interviews were analyzed with regard to perceptions of waiting and the effects on the clients’ quality of life.
The most unexpected outcome of the in-depth interviews is that the respondents do not experience a feeling of waiting, since they do not wait at this moment. They are on these waiting lists for reasons like a sense of security and feelings of safety.

Another remarkable outcome is the fact that the elderly people (17 persons) give a high score on their own quality of life, measured with the VAS-score (mean score 8,1). Contrary to them, the informal care-givers (5 persons), report a relative low score (mean score 4,8).


There is no demonstrable connection found between the quality of life and the experience of waiting for care. Most of the respondents do not experience a sense of waiting.

Based on this research, it can be concluded that the statement mentioned at the beginning of this report is completely right. Behind the scores, which can easily lead of their own, there is another truth. That truth is that we need to adjust the current process for indication, in order to purchase care adequately, so that it will suit the client. Care should not be solely based on bare scores. This would produce an incorrect situation.


The conclusion is that the process of indication at this moment is too dependent on the person who draws up this indication. Not enough attention is placed on the actual need for care. That is why there does not arise an overall view of the wishes and needs of the people who are waiting.
Summarized, the unexpected results appear to be caused by:

  • The high level of independence that the interviewees are showing.

  • The underestimated role that volunteer aid plays.

  • The improvement in the respondent’s condition during indication, which happens in many cases.

Nevertheless, supporting quantitative study is needed to confirm the researched statements about waiting list problems. In this manner, we can get an overall view of the amount of people actually waiting.
Keywords: Quality of life, waiting-list, indication, coping, informal care

Samenvatting
Dit kwalitatieve onderzoek is van start gegaan in mei 2006. De titel van het onderzoek is: ‘Wachtlijsten; Het verhaal achter de cijfers’. Dit is een onderzoek naar de feiten en de beleving bij het (moeten) wachten op zorg. De belangrijkste onderzoeksvraag die aan bod zal komen is de vraag of er samenhang is tussen kwaliteit van leven en de feitelijke zorgvraag en de zorgbehoefte? De tweede onderzoeksvraag luidt; Op welke wijze komen de reeds bekende onderzochte cijfers overeen met de onderzochte kwalitatieve gegevens?

Hoe gaat een indicatiestelling daadwerkelijk te werk, wat kan hierin verbeterd worden? Wat zijn de daadwerkelijke wensen, behoeften en zorgvragen (feitelijke zorgvraag) van mensen die op een wachtlijst staan, met de indicatie Verblijf?

Wat wordt er verstaan onder wachtlijsten en zijn er wel echt wachtlijsten, of zijn dit vermeende wachtlijsten? Wat is de beleving van het daadwerkelijk ‘wachten’?
Het onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek waarin literatuuronderzoek is uitgevoerd en er zijn diepte-interviews afgenomen. Tijdens deze interviews zijn er tevens twee meetinstrumenten toegepast, namelijk de VAS-schaal en een afname van de EuroQol-5D.
Er is literatuuronderzoek uitgevoerd om een overzicht te geven van de literatuur die al beschikbaar is op het gebied van determinanten zoals, kwaliteit van leven, wachtlijsten, draagkracht en draaglast, coping, beeldvorming en de feitelijke en wenselijke zorgvraag en zorgbehoefte. Na grondig literatuuronderzoek bleek dat er nog amper onderzoek is gedaan naar de samenhang van kwaliteit van leven en de wachtlijstervaringen (feitelijke zorgvraag en de zorgbehoefte).
Er is in onderhavig onderzoek geen aantoonbare negatieve samenhang gevonden tussen kwaliteit van leven en de wachtbeleving ten gevolge van de feitelijke zorgvraag en zorgbehoefte. Dit kan gesteld worden doordat bij het merendeel van de respondenten geen échte wachtbeleving werd ervaren. Er is echter wel een positieve samenhang gevonden, namelijk dat de wachtlijsten de kwaliteit van leven kunnen verhogen omdat deze een gevoel van zekerheid en rust met zich meebrengen.
Op basis van dit onderzoek kan voorzichtig geconcludeerd worden dat achter de cijfers, die heel gemakkelijk een eigen leven gaan leiden, inderdaad een andere werkelijkheid schuil gaat. Om zorg adequaat te kunnen inkopen, die qua vorm en plaats aansluit bij de voorkeur van de cliënt, dienen er zeker aanpassingen te komen in het huidige proces van indicatiestelling. Het is niet wenselijk dat de zorginkoop van het zorgkantoor gebaseerd wordt op ‘kale’ cijfers. Dit zou een onjuist en vertekend beeld weergeven.
Concluderend kan gezegd worden dat de indicatiestelling momenteel te veel afhankelijk is van de betreffende indicatiesteller en waarbij nog te weinig gericht de werkelijke zorgbehoefte wordt vastgesteld, zodat er geen totaalbeeld ontstaat van de wensen en behoeften van de wachtenden. De resultaten uit dit onderzoek lijken te worden veroorzaakt door de hoge mate van zelfredzaamheid van de geïnterviewden, de onderschatte rol van de mantelzorg maar ook in veel gevallen verbetering van de toestand waarin de respondent verkeerde tijdens de indicatie. Tevens moet ook de rol van overbruggingszorg, de uiteenlopende definitie van wachtlijsten en de indicatiestelling zelf niet onderschat worden.
Er is echter ondersteunend kwantitatief onderzoek nodig om de gedane bevindingen te bevestigen naar deze wachtlijstproblematiek. Hiermee kan vervolgens een totaaloverzicht worden verkregen van de daadwerkelijke aantallen/percentages écht wachtenden.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina