Wettelijke eisen aan 30km/uur-gebiedenDovnload 5.53 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte5.53 Kb.
Wettelijke eisen aan 30km/uur-gebieden
Aan 30km/uur-gebieden worden wettelijke eisen gesteld, ook in de sobere versie. Enkele citaten:

Uitvoeringsvoorschriften BABW:

Paragraaf 2.4.1: ‘De in te stellen maximumsnelheid dient in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter plaatse. Dit betekent dat waar nodig de omstandigheden op zodanige manier zijn aangepast dat de beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en de inrichting van de betrokken weg en zijn omgeving.’

Paragraaf 2.4.4.: ‘Bord A1 mag (voor 30 km/uur binnen de bebouwde kom, red.) op wegvakken slechts worden toegepast indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

1. iedere weg in het betrokken gebied heeft voornamelijk een verblijfsfunctie;

2. om te voorkomen dat de verblijfsfunctie wordt aangetast door een relatief hoge intensiteit van het gemotoriseerde verkeer, is de weg met zijn omgeving waar nodig aangepast;

3. met het oog op snelheidsbeperking en attentieverhoging is extra aandacht besteed aan potentieel gevaarlijke punten, zoals:

1. plaatsen waar voetgangers, in het bijzonder schoolkinderen en ouderen, plegen over te steken;

2. met een hoofdroute voor fietsers en eventueel bromfietsers;

3. kruispunten waar de voorrang door middel van borden is geregeld.’

Daarna volgen nog twee eisen.Handleiding Startprogramma Duurzaam Veilig, Deel II:

‘Met sober wordt bedoeld dat er volwaardige maatregelen worden getroffen, maar alleen op plaatsen waar deze werkelijk nodig zijn en waarbij moet worden voldaan aan de Uitvoeringsvoorschriften BABW. Die plaatsen zijn:

- de randen van het verblijfsgebied (de poorten);

- de plaatsen die als knelpunt zijn aan te merken.’


Fietsverkeer nummer 9, juni 2004, pag. 18.
: library -> repository -> bestanden
bestanden -> Vlaanderen gelooft in lokale campagnes Vlamingen de fiets op ‘sensibiliseren’
bestanden -> Fietsgebruik maakt het verschil In Nederland biedt het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (ovg) van het cbs informatie over de mobiliteit. In België is in 1999 een onderzoek uitgevoerd dat een enigszins vergelijkbare opzet had
bestanden -> Samenwerkingsproject Ruimte voor de fiets Modernisering fietsparkeervoorzieningen bij
bestanden -> Verslag van Netwerkdag voor docenten in het hoger onderwijs
bestanden -> Swov: rotonde zonder fietservoorrang veiliger voor fietser
bestanden -> Mondjesmaat handhaven in 30km/uur-zones
bestanden -> Flanders believes in local campaigns The Belgians get on their bikes through ‘sensitisation’
bestanden -> Uitgangspunten, knelpunten en oplossingen incl reactie op Fietsbalans 2008 Fietsbewegwijzering Bredelerweg Illebergerdiek
bestanden -> Fietsberaad factsheet 1 Importance of cycling in the Netherlands
bestanden -> Op de fiets door Laarbeek Beleidsplan Fietsverkeer
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina