Wijkvereniging essesteijnDovnload 28.49 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte28.49 Kb.


CONCEPT

WIJKVERENIGING ESSESTEIJN
Verslag Algemene Leden Vergadering d.d. 17-4-2014
Aanwezig: 30 leden

7 bestuursledenBericht van verhindering: 5 leden

1 Opening

Wim Borsboom opent , als vice-voorzitter de vergadering, hij memoreert het overlijden van de huidige voorzitter Wim Eijckelhof en vraagt de aanwezigen ter nagedachtenis te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen.

Vervolgens deelt hij mee dat overeenkomstig artikel 14 van de statuten door het bestuur besloten is Janny Ploeg de vergadering te laten leiden.

Janny stelt vervolgens de aanwezige leden van het bestuur voor aan vergadering ;Erwin Klatt kon niet aanwezig zijn.

Zij verzoekt de aanwezigen in geval van vragen t.b.v. de verslaglegging door de secretaris eerst zijn/haar naam te noemen.

2 Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken behalve een opmerking van de heer Bob Witlam dat de vergadering na het verslag van de kascommissie geen decharge verleent aan de penningmeester maar aan het bestuur.3 Goedkeuring verslag ALV 25 april 2013

Het verslag wordt zonder wijzigingen onder dankzegging aan de toenmalige secretaris Ben Blokdijk goedgekeurd.4 Goedkeuring jaarverslag 2013

Het verslag dat geschreven is door verschillende oud bestuursleden samen met de secretaris wordt zonder wijzigingen onder dankzegging goedgekeurd.5 Financieel verslag

Janny wijst er op dat in agendapunt 8 nog gesproken gaat worden over het budget 2014

Er zijn geen vragen over de resultatenrekening en de balans; de stukken worden goedgekeurd onder dankzegging aan de penningmeester en aan Peter Bijlevelt voor zijn aandeel in de jaarstukken en hem wordt gevraagd ons in de toekomst met raad en daad bij te blijven staan.

6 Verslag kascommissie en decharge bestuur.

De kascontrole commissie voor het jaar 2013 van de wijkvereniging Essesteijn bestaande uit de heren Pierre Cox en Piet Mieras hebben de boekhouding en de jaarstukken over 2013 aan een controle onderworpen. Er zijn geen onjuistheden bevonden.

De balans d.d. 31-12-2013 met een balanstotaal van €148.086,00 geeft een juist en volledig beeld van de financiële positie van de vereniging.

De exploitatierekening met een voordelig saldo van €18.808,00 over het jaar 2013 geeft duidelijk het financieel reilen en zeilen over 2013 weer.

De commissie stelt de ledenvergadering voor het verenigingsbestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over 2013 .

De kascommissie stelt het zeer op prijs dat de heer Wim Borsboom bereid was de boekhouding op adequate wijze te voeren.

Bij acclamatie wordt decharge verleent en wordt Wim nogmaals bedankt.

7 Projectplan Ontmoetingscentrum Florence

Janny licht toe hoe de afgelopen 3 jaar de subsidiekraan is dichtgedraaid van €51.000 tot nul volgend jaar.

Door een zuinig beleid heeft het voorgaande bestuur het eigen vermogen flink kunnen verhogen met als achtergronds gedachte dat we het dan wel een paar jaar uit konden zingen.

Het aftredende bestuur verdient hiervoor alle lof.

Janny geeft vervolgens een resumé van alle initiatieven die het huidige bestuur genomen heeft op basis van het plan van aanpak van de heren Verbeek en van de Berg.

Dit heeft er toe geleid dat Florence zijn uitbreiding van het aantal opvangplaatsen in de Mantel gaat huren in het wijkcentrum Essesteijn.

Tevens huren zij een kantoor ( de oude VSB zaal) ten behoeve van een 14 tal huisverpleegkundigen die daar 7 dagen in de week en 24 uur per dag gebruik van zullen maken.

De opvang en begeleiding van deze ouderen, die allen een beperking hebben , geschiedt door programma coördinatoren, activiteitenbegeleiders en sociaal cultureel werkers van Florence.

Er zal wel een beroep gedaan worden op vrijwilligers van de wijkvereniging om de activiteiten te ondersteunen.

De vrijwilligers krijgen een introductie training hoe om te gaan met deze ouderen.

Op een vraag van de heer Bijlevelt wat de consequenties zijn van de laatste aanpassingen in de rijksbegroting ten aanzien van de zorgverzekering spreekt zij de verwachting uit dat dit alleen maar positief is.

Vervolgens geeft Janny een overzicht van een aantal noodzakelijke verbouwingen die het wijkcentrum moet ondergaan.

Allereerst zal de VSB zaal geschikt gemaakt worden als kantoor voor Florence en zal de rookruimte omgebouwd worden tot de Aphrodite zaal die verhuurd kan worden aan diverse gebruikers.

Om te voorzien in een overdekte rookruimte hebben wij het plan opgevat om een serre te bouwen, zo mogelijk gefinancierd door Fonds 1818.

Janny vermeldt de grote inzet van Gert Esmeijer die al weken bezig is onze ideeën om te zetten in bouwtekeningen en bestek.

Guusje merkt op dat de klachten door de school over rokers mede veroorzaakt worden door hun eigen medewerkers en ouders die hun kinderen komen halen.

Pierre Cox vraagt of wij ook iets aan de huur doen.

Janny antwoordt dat wij dit onderwerp aangekaart hebben bij de wethouder en de fractie van het CDA; wij hebben e.e.a. schriftelijk aan de wethouder gemeld en hebben net een brief van de gemeente ontvangen dat er een adviesbureau is ingeschakeld om de huurwaarde opnieuw te beoordelen.8 Herziening begroting 2014

De begroting voor 2014 is reeds goedgekeurd in de jaarvergadering van 2013.

Er was toen geen kennis van de huidige feiten.

Er zal dit jaar onvoorzien geïnvesteerd moeten worden hetgeen zal leiden tot onvoorziene overschrijdingen van de exploitatielasten.

Het bestuur vraagt derhalve de vergadering toestemming om tot de noodzakelijke investeringen over te gaan.

De vergadering gaat akkoord met algemene stemmen.

Janny informeert de vergadering tevens dat de begroting voor 2015 begin 2015 aangeboden zal worden aan de algemene jaarvergadering zodra het resultaat 2014 bekend is . ( jan/feb)

9 Verkiezing bestuursleden

De heren Borsboom en Eijckelhof z.g. treden af .

Als opvolgers worden voorgesteld :

Janny Ploeg kandidaat voorzitter

Laurent Adriaanse kandidaat penningmeester

Er zijn geen tegenkandidaten.

Het bestuur stelt voor Rem Ploeg te benoemen tot bestuurslid verantwoordelijk voor P.R.

en Erwin Klatt tot bestuurslid verantwoordelijk voor coördinatie van activiteiten

De vergadering keurt alle voorstellen bij acclamatie goed.

Janny vraagt de aanwezigen mee te denken in de vervulling van een vacature beheerder.

Het moet iemand zijn die bouwtechnisch onderlegd is ; hij hoeft geen klusjes te doen maar wel de klusjes te organiseren desnoods met een werkgroep onderhoud gebouw waarin diverse taken verdeeld zijn.

Er is sprake van veel achterstallig onderhoud.

Tevens heeft het bestuur behoefte aan een meerjarenplanning onderhoud gebouw en inventaris.

Peter Bijlevelt suggereert Gert Esmeijer hiervoor te benaderen.

De samenstelling van het nieuwe bestuur :
Voorzitter Janny Ploeg

Vice voorzitter Peter Kaatee

Secretaris Peter Kaatee

Penningmeester Laurent Adriaanse

Coördinator activiteiten Erwin Klatt

Public Relations Rem Ploeg

Beheerder gebouw en inrichting vacature

Bestuurslid Kees van der Zalm

Bestuurslid Michael van der Linden

………………………………………………………………

Ondersteuning

Leden administratie Ryan Mieras

Financieel adviseur Peter Bijlevelt

Barbeheer Piet van Zaalen/ Rick Kruijt

Gastvrouw coördinatie Astrid Meyers

10 Benoeming ereleden

Het bestuur stelt aan de vergadering voor de volgende personen tot erelid te benoemen:

Wim Eijckelhof postuum voor zijn 14 jaar bestuursvoorzitterschap.

Janny informeert de vergadering dat Irene helaas niet aanwezig kan zijn maar haar gevraagd heeft iedereen die belangstelling en medeleven heeft getoond tijdens de ziekte en overlijden van Wim hiervoor te bedanken, het gaf steun.

Cees van der Meer die al 27 jaar actief is in verschillende bestuursfuncties.

Lied Schuiling die al sinds 1987 gastvrouw en gastvrouw coördinator is.


Wim Borsboom die ook al sinds 1978 actief was in een veelheid van functies en laatstelijk als penningmeester.

De vergadering gaat bij acclamatie akkoord.

Wim en Anneke nemen evenals Cees en Lied met cadeaubon en bloemen de dank van de voorzitter in ontvangst en bedanken de vergadering voor deze benoeming.

11 Benoeming kascommissie

Janny vraagt of Pierre en Piet weer in de kascommissie willen plaats nemen.

Pierre stelt voor een derde persoon in de commissie te doen plaats nemen teneinde tot een roulatie systeem te kunnen komen.

( note van de secretaris: hierover staat niets in onze statuten of HHR)

Ankie Magdelijns wordt bereid gevonden zich kandidaat de stellen.

De vergadering bekrachtigd bij acclamatie de benoeming van Pierre, Piet en Ankie12 Rondvraag

Janny vraagt allen om toch vooral niet te vergeten de presentielijst in te vullen inclusief het e-mail adres.

Wij willen meer informeren via internet maar we hebben nog maar ongeveer 300 adressen van de 900 leden.

Ben Blokdijk voegt hier aan toe dat het vorige bestuur dit ook al heeft gepushed.

Kees Verbeek is erg blij met het elan van het nieuwe bestuur; hij biedt aan dat indien nodig hij en Peter Bijleveld graag de helpende hand bieden.

Peter Bijleveld vraagt of er nog een uitgesteld jubileumfeest komt.

De voorzitter sluit dit niet uit maar het hangt ook af van eventuele verbouwingen.

Wim Borsboom tenslotte bedankt de voorzitter en secretaris voor hun drive met betrekking tot het zeker stellen van de toekomst van het wijkcentrum en vraagt de vergadering om een applaus; tevens overhandigt hij als blijk van waardering een boeket aan de voorzitter.13 Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun deelname aan de vergadering en hun inbreng en nodigt allen uit voor een drankje en een hapje aan de bar.
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Laurien Hansma Rijksuniversiteit Groningen Orangism in the Netherlands ca. 1780-1813
2014 -> Zingen met je kind Aan: de ouders van de kinderen van groep 1 / 2 / 3
2014 -> Verzamelde korte verhalen van Nederlandse en Belgische auteurs
2014 -> Laat het voor mijn part een smeerlap zijn, maar ik wil weten hoe het is
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Arts in opleiding tot arts voor Verstandelijk Gehandicapten (avg)
2014 -> Nieuw bulletin met nieuwtjes en berichtjes. Eindstand Nevobo midweek recreatieve competitie mei 2016
2014 -> Naam: Olivier Rijnsaard
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina