Woord voorafDovnload 94.59 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte94.59 Kb.

WOORD VOORAF


Het jaar 2005 was een bijzonder productief jaar voor het CPG. Niet alleen schreef het Centrum drie boeken op zijn naam, maar ook verschenen nog eens twee publicaties waaraan CPG-medewerkers een substantiële bijdrage hadden geleverd.

Op 8 december van het verslagjaar vond de feestelijke presentatie plaats van Koningin Beatrix aan het woord. 25 jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken. Op paleis Noordeinde bood minister-president J.P. Balkenende het eerste exemplaar van dit jubileumboek aan koningin Beatrix aan.

Twee weken eerder was het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis gepresenteerd, dit jaar met als thema ‘God in de Nederlandse politiek’. Het in dit jaarboek opgenomen interview met A. Hirsi Ali leidde tot een publiek debat tussen Hirsi Ali en H. Wiegel over artikel 23 van de Grondwet. Het debat kreeg bijzonder veel aandacht in de media.

En in het voorjaar verscheen Drees, minister-president 1948-1958, de gebundelde toespraken gehouden tijdens het wetenschappelijk congres dat het CPG in 2004 had georganiseerd onder de naam: ‘Drees. Minister-president van Nederland, 1948-1958’.

Daarnaast publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties twee boeken waaraan CPG-medewerkers hadden meegewerkt. In januari verscheen Een sprong in het duister. De overgang van het absolute meerderheidsstelsel naar het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in 1918, in november Omtrent de minister-president. De positie van de minister-president vanuit historisch perspectief.

Graag wil ik iedereen bedanken die zich in 2005 voor het Centrum heeft ingezet: de leden van het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis, de leden van het College van Bestuur alsmede de rector magnificus van de Radboud Universiteit, de leden van het bestuur van de Faculteit der Letteren alsmede vele andere medewerkers van de Universiteit en de Faculteit, de leden van de Wetenschappelijke Raad en, tot slot, natuurlijk alle medewerkers van het Centrum.
Carla van Baalen

Nijmegen, mei 2006


1. ALGEMEEN

Het kernproject: de parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945
Het kabinet-De Quay (1959-1963)

In 2005 werkten de volgende medewerkers aan het onderzoek naar het kabinet-De Quay: A. Bos, J.W. Brouwer, P. van der Heiden, A. van Kessel, M. Leenders, J. van Merriënboer, N. Pas en J. Ramakers. Zij werden daarbij ondersteund door de student-assistenten C. Brand, M. Jacobs en J. Gijsenbergh. Het hoofdstuk ‘Verkiezingen en formatie’ werd afgerond. Verder werd onderzoek verricht voor de hoofdstukken ‘Lopende en onomstreden zaken’, ‘Parlement aan het werk’, ‘Jenevercrisis’, ‘Nieuw-Guinea’ en ‘Sociaal-economisch beleid’. Het project ligt op schema, hetgeen betekent dat het boek eind 2006 zal verschijnen.Overige onderzoeksprojecten
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005

De redactie bestond in 2005 uit C. van Baalen, A. Bos, P. van der Heiden en J. Ramakers (allen verbonden aan het CPG), W. Breedveld (commentator van het dagblad Trouw) en I. Secker (universitair docent, Universiteit Leiden). Zoals steeds werden naast wetenschappelijke artikelen ook boekbesprekingen, boeksignalementen, interviews, een kroniek van het afgelopen parlementaire jaar, egodocumenten en herinneringen aan onlangs overleden politici in het jaarboek gepubliceerd. Het thema van 2005 was: God in de Nederlandse politiek.

Op dinsdag 22 november vond de presentatie van het jaarboek plaats. De voorzitter van het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis, mr. E.M. d’Hondt, presenteerde het eerste exemplaar van het Jaarboek 2005 aan de voorzitter van de Tweede Kamer, drs. F.W. Weisglas. Na korte openingswoorden van de directeur van het CPG en de voorzitter van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit, ir. R.J. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, spraken achtereenvolgens mr. A. Rouvoet, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, en Kamervoorzitter Weisglas. Voor deze presentatie was veel belangstelling bij (oud)politici en journalisten.
De biografie van mr. A.A.M. van Agt

In 2005 hebben de onderzoekers verschillende gesprekken gevoerd met A.A.M. van Agt. Verder zijn interviews afgenomen met oud-ambtenaren, voormalige Kamerleden en een oud-voorzitter van de Coornhertliga. Daarnaast is onderzoek verricht in diverse archieven, waaronder dat van het ministerie van Justitie, het archief-De Gaay Fortman en enkele archieven op het Nationaal Archief. Door de onderzoekers zijn enkele paragrafen geschreven ten behoeve van de hoofdstukken over Van Agts optreden als minister van Justitie in het kabinet-Biesheuvel en in het kabinet-Den Uyl. Van Agt heeft nieuw materiaal uit zijn persoonlijk archief overgedragen aan het KDC. Helaas liet de voortgang van het project enigszins te wensen over.


Troonredes en andere toespraken van koningin Beatrix

Nadat het CPG erin was geslaagd subsidie te vinden voor een wetenschappelijke uitgave van 75 toespraken van koningin Beatrix, kon het project in maart 2005 van start gaan. Met behulp van Sdu Uitgevers waren het Prins Bernhard Cultuurfonds en het BNG Cultuurfonds bereid gevonden het jubileumproject financieel te ondersteunen. Historicus R. de Jong verzorgde de wetenschappelijke annotatie; assistentie hierbij kreeg hij van de student-assistenten W. Mariman, F. Heiligers en M. Jacobs.

De redactie van het boek bestond uit C. van Baalen, A. Bos, J.W. Brouwer, P. van Griensven, R. de Jong en J. Ramakers. Van Baalen en Brouwer schreven de inleiding op het boek: ‘De toespraken van Beatrix nader beschouwd’. Behalve de troonredes uitgesproken in de jaren 1980 tot en met 2005, kregen ook alle kersttoespraken en een selectie van 25 ‘officiële redevoeringen’ een plaats in het boek. De titel van het boek luidt: Koningin Beatrix aan het woord. 25 jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken. Op 8 december vond de feestelijke presentatie van het boek plaats op het paleis Noordeinde in Den Haag.

Na korte toespraken van C. van Baalen en minister-president J.P. Balkenende bood laatstgenoemde het eerste exemplaar van het boek aan koningin Beatrix aan.


Proefschriften

In 2005 voltooide J. van Merriënboer zijn proefschrift, getiteld Mansholt. Een biografie. Nadat zijn promotoren C. van Baalen en prof. dr. J. Bosmans het manuscript hadden goedgekeurd, werd het in december naar de manuscriptcommissie toegestuurd.


Nieuw kiesstelsel

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hadden dr. J. Loots, verbonden aan de afdeling Politieke Geschiedenis van de Radboud Universiteit, dr. R. de Jong, freelance historicus, en drs. A. Bos, verbonden aan het CPG, in 2004 onderzoek gedaan naar veranderingen in het Nederlandse kiesstelsel in het verleden, in het bijzonder naar de overgang van het absolute meerderheidsstelsel naar het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. De resultaten ervan heeft het ministerie in januari 2005 gepubliceerd in het boek Een sprong in het duister. De overgang van het absolute meerderheidsstelsel naar het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in 1918. Het onderzoek betrof een zogeheten ‘derde geldstroomproject’.


Omtrent de minister-president

Aan het begin van het verslagjaar werd opnieuw een ‘derde geldstroomproject’ binnengehaald. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschafte de financiële middelen voor een historisch onderzoek naar de positie van de Nederlandse ministers-presidenten in crisissituaties in de periode sinds 1945. Freelance historicus drs. R. Visschers voerde het onderzoek uit. C. van Baalen, J.W. Brouwer en J. Ramakers zaten in de begeleidingsgroep; prof. dr. R. Rosenthal trad op als meelezer. De resultaten ervan heeft het ministerie in november 2005 gepubliceerd in het boek Omtrent de minister-president. De positie van de minister-president vanuit historisch perspectief. In dit boek werden ook bijdragen opgenomen van de historici prof. dr. H. te Velde en dr. M. Aerts.


G. Bolkestein, minister van Onderwijs, 1939-1945

F. Bolkestein stelde het persoonlijk archief van zijn grootvader, G. Bolkestein, minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in de jaren 1939-1945, aan het CPG ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek.

De Prof. mr. B.M. Teldersstichting, gevestigd te Den Haag, bleek bereid het project te subsidiëren. Het onderzoek zal volgend jaar van start gaan.

Convenant
Op 2 november sloten het CPG, het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP), verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, en het Parlementair Documentatie Centrum (PDC), verbonden aan de Universiteit Leiden, een convenant waarin zij overeenkwamen nauwer samen te werken. Het streven van de centra naar samenwerking heeft de instemming van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De doelstelling, zoals geformuleerd in de tekst van convenant luidt:

‘Het CPG, het DNPP en het PDC, de centra in Nederland die zich expliciet richten op de politieke geschiedenis in het algemeen en op die van het Nederlandse parlement en de Nederlandse politieke partijen in het bijzonder, beogen met het samenwerkingsverband het wetenschappelijk onderzoek naar en de informatievoorziening over de Nederlandse politiek en de Nederlandse politieke geschiedenis zoveel mogelijk te bevorderen.’

De centra trachten deze doelstelling onder meer te bereiken door het in gezamenlijkheid ontplooien van activiteiten, zoals het organiseren van studiedagen en het uitgeven van publicaties, en het gezamenlijk onderhouden van een website in de vorm van een portalsite. De drie centra houden steeds voor ogen dat zij ook een maatschappelijke functie te vervullen hebben; de verworven kennis is nadrukkelijk ook bedoeld voor doelgroepen buiten de wetenschap (media, politici, geïnteresseerd publiek).

Ter gelegenheid van de afsluiting van het convenant en het ingebruikstellen van de portalsite werd een studiemiddag georganiseerd onder de titel ‘Personalisering van de politiek’. Namens de drie instituten spraken: J.Th.J. van den Berg, G. Voerman en C. van Baalen. In het afsluitende forum, onder leiding van E. van Middelkoop, zaten de volgende politici: Th. de Graaf (D66), T. Kox (senator, SP) en M. Bemelmans (senator, CDA). De studiemiddag vond plaats in Den Haag, in Theater Diligentia.
The Montesquieu Institute. Centre for European Parliamentary History and Constitutional Development
Het idee voor de oprichting van een Europees Centrum voor parlementaire geschiedenis is eind 2003 ontstaan. Tijdens een overleg te Den Haag, op 20 november van dat jaar, waarbij twee topambtenaren van OCW, de voorzitter van de Stichting Parlementaire Geschiedenis en de directeur van het CPG aanwezig waren, verkreeg het idee zijn eerste contouren. Na vooronderzoek, verricht op het CPG in 2004 (een inventarisatie van instituten in de Europese Unie op het gebied van de parlementaire geschiedenis), en verkennende besprekingen in 2005, uitgevoerd door E. d’Hondt en C. van Baalen, startten de concrete besprekingen in november 2005. Betrokkenen hierbij waren de convenantspartners (CPG: E. d’Hondt en C. van Baalen; PDC: N. Cramer; DNPP: G. Voerman) en vertegenwoordigers van de Universiteit Leiden: J. de Vries, directeur van de campus Den Haag van de Universiteit Leiden en J.Th.J. van den Berg, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan deze universiteit.

De besprekingen, die startten in november, vonden steeds plaats in Den Haag, op het kantoor van het PDC. De eerste contouren van een ‘business-plan’ werden zichtbaar.


Werkbezoek
Op 14 april bracht de heer mr. J.P. van Ham, de nieuwe directeur Hoger Onderwijs, verbonden aan het ministerie OCW, een werkbezoek aan de Radboud Universiteit, waarbij hij o.a. het CPG bezocht.

Op 9 december bracht de heer C.G.A. Cornielje, de nieuwe Commissaris van de Koningin van de provincie Gelderland, een werkbezoek aan de Radboud Universiteit, waarbij hij o.a. het CPG bezocht.


2. HET BESTUUR VAN HET CPG

Algemeen
Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis is een onderzoeksinstituut binnen de Nijmeegse universiteit dat wordt gefinancierd door de Stichting Katholieke Universiteit (gevestigd te Nijmegen) en de Stichting Parlementaire Geschiedenis (gevestigd te ’s-Gravenhage). Een en ander is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst van beide stichtingen; deze is gesloten op 20 december 1985 en herzien in december 1996. In de herziene samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat het Centrum per 1 januari 1997 deel uitmaakt van de Faculteit der Letteren.

Het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis
Het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis was in 2005 als volgt samengesteld:

Mr. E.M. d’Hondt, voorzitter van de VSNU, voorzitter;

E. van Middelkoop, lid van de fractie van de ChristenUnie in de Eerste Kamer, secretaris-penningmeester;

Drs. M.J.M. Verhagen, voorzitter van de fractie van het CDA in de Tweede Kamer, lid;

Prof. dr. U. Rosenthal, voorzitter van de fractie van de VVD in de Eerste Kamer, lid;

Drs. F. Halsema, voorzitter van de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer, lid;

Mr. H.H. Franke, toegevoegd secretaris.
De heer Franke kon voor zaken van financiële aard gebruikmaken van de diensten van H. Leseman (medewerker Concernfinanciën van de Dienst Control, Informatie en Financiën (CIF) van het Cluster Ondersteuning van de Universiteit) en voor alle overige administratieve zaken van de diensten van I. Helsen, secretaresse van het CPG.

Het bestuur kwam in 2005 twee maal in vergadering bijeen, op 23 juni en op 9 november te Den Haag.
Het bestuur van de Faculteit der Letteren
Het bestuur van de Faculteit der Letteren was in 2005 als volgt samengesteld:

Prof. dr. J.A.H.G.M. Bots, hoogleraar intellectuele betrekkingen tussen de Westeuropese landen in de Nieuwe

Tijd, decaan (tot 1 september 2005);

Prof. dr. P. Sars (m.i.v. 1 september 2005),

Prof. dr. M.G.M. van der Poel, vice-decaan onderwijs;

Drs. J. Bolluijt, vice-decaan bedrijfsvoering (tot 1 juli 2005);

Dr. A.H. Laeven, vice-decaan bedrijfsvoering (m.i.v. 1 oktober 2005);

E. Op de Beek, assessor;

W. de Vries, secretaris (tot 1 september 2005)

Dr. H. Termeer, secretaris (m.i.v. 1 september 2005).3. DE WETENSCHAPPELIJKE RAAD

De Wetenschappelijke Raad ten behoeve van het CPG is ingesteld door de Stichting Katholieke Universiteit en de Stichting Parlementaire Geschiedenis en heeft, aldus de samenwerkingsovereenkomst, tot taak ‘bij te dragen aan de vormgeving van het wetenschappelijk beleid’. Voorts behoeft ‘het beleidsplan inzake het onderzoek’ de instemming van de Raad en beoordeelt de Raad het onderzoeksverslag. De Wetenschappelijke Raad bestaat uit vier leden. Twee van hen worden benoemd door de Stichting Parlementaire Geschiedenis, de overige twee door de Stichting Katholieke Universiteit.


De Wetenschappelijke Raad was in 2005 als volgt samengesteld:

Prof. dr. R.A.M. Aerts, hoogleraar politieke geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen, voorzitter;

Prof. dr. J.Th.J. van den Berg, hoogleraar parlementaire geschiedenis, Universiteit Leiden, en hoogleraar in het parlementaire stelsel, rechtsnormen en machtsverhoudingen, Universiteit Maastricht, lid;

Prof. dr. E.C. Coppens, hoogleraar geschiedenis van het canoniek recht, Radboud Universiteit Nijmegen, lid;

Dr. G. Voerman, directeur Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Rijksuniversiteit Groningen, lid.
In 2005 kwam de raad in vergadering bijeen op 9 mei, te Nijmegen. De belangrijkste agendapunten waren: het jaarverslag 2004, de voortgang van het kernproject en de overige CPG-projecten, het convenant CPG-DNPP-PDC, de proefschriften van de medewerkers en de uitgever van het CPG.

Gedurende de rest van het jaar verliep de communicatie tussen de leden van de raad en de directeur van het CPG hoofdzakelijk via de telefoon en de e-mail. In september lazen de leden van de Wetenschappelijke Raad het manuscript van Koningin Beatrix aan het woord.
4. SAMENWERKING MET PERSONEN EN INSTELLINGEN BUITEN HET CPG

Het CPG en zijn medewerkers onderhouden contacten met een groot aantal personen en instellingen in binnen- en buitenland. Iedere medewerker heeft zijn eigen netwerk, waarvan ook het CPG profiteert. Uitvloeisel van deze externe contacten vormen de verschillende artikelen, lezingen en gastcolleges die de CPG-medewerkers in 2005 voor hun rekening namen.


Het CPG onderhoudt onder meer contacten met het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) te Groningen, het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) te Den Haag, het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, verbonden aan de VU te Amsterdam, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) te Amsterdam, het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI) van de KNAW te Amsterdam, het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) te Nijmegen, het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), de Prof. mr. B.M. Teldersstichting te Den Haag en de Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien te Bonn, BRD en vele archieven, zoals het Nationaal Archief in Den Haag en het Brabants Historisch Informatie Centrum in Den Bosch.
Convenant

Het CPG, het DNPP en het PDC ondertekenden op 2 november 2005 een samenwerkingsovereenkomst. Zie p. 3 van dit verslag.


Bezoek Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien

Op 25 november vond de jaarlijkse ontmoeting plaats tussen het CPG en zijn Duitse zusterinstituut, de Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, ditmaal te Nijmegen. Op de studiemiddag die door het CPG was georganiseerd, werden de bijdragen van Nederlandse zijde verzorgd door M. Leenders, J.W. Brouwer en C. van Baalen. Eén van de gespreksonderwerpen, ingeleid door M. Leenders, betrof het CPG-plan om samen met de Duitse collega’s een workshop te organiseren t.b.v. het (vijfjaarlijkse) Internationaal Historisch Congres dat in 2010 in Amsterdam zal worden gehouden. Na afloop werd er gezamenlijk gedineerd. Hevige sneeuwval maakte de terugreis van de Duitse collega’s ’s avonds onmogelijk. Allen konden veilig worden ondergebracht bij gastvrije CPG-ers.5. HET PERSONEEL

Algemeen

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Parlementaire Geschiedenis en de Stichting Katholieke Universiteit verplicht de eerstgenoemde zich om aan de universiteit gelden ter beschikking te stellen voor het handhaven van ten minste vier formatieplaatsen voor wetenschappelijk personeel. De universiteit verplicht zich van haar kant om ten behoeve van het CPG daarnaast drie formatieplaatsen voor wetenschappelijk personeel te handhaven en daarenboven een capaciteit aan overig (administratief) personeel met een omvang van 1,5 formatieplaatsen ten dienste van het Centrum te stellen.


Van de 1,5 formatieplaatsen ‘overig (administratief) personeel’ is 0,5 fte feitelijk aangesteld bij het CPG (0,5 fte secretaresse); de overige fte’s werden door de faculteit aan het CPG ter beschikking gesteld ‘vanuit de ondersteunende diensten’, zoals het bureau, het beheer, de financiële administratie, de afdeling personeelszaken en de computerondersteuningsgroep; voor deze 1,0 fte vond dus geen aanstelling plaats bij het Centrum.

De Stichting Parlementaire Geschiedenis nam ook 0,2 fte administratieve personeelslasten voor haar rekening. De totale aanstelling van de secretaresse kwam daarmee op 0,7 fte.


Nieuwe medewerker

De nieuwe medewerker die op 1 maart in dienst trad, dr. N. Pas, vertrok op 15 augustus.


Stages

Van 17 januari tot en met 22 april 2005 was C.J.M.Brand, studente geschiedenis aan de Radboud Universiteit, als stagiair werkzaam bij het CPG. Zij heeft werkzaamheden verricht voor het De Quay-project. Daarnaast schreef zij een artikel voor het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005 en een recensie voor het tijdschrift ET.VT.

Van 2 mei tot 29 juli 2005 was M. Jacobs, student geschiedenis aan de Radboud Universiteit, als stagiair werkzaam bij het CPG. Hij verrichte krantenonderzoek ter voorbereiding van de wetenschappelijke inleiding op het boek ‘Koningin Beatrix aan het woord’ en verzorgde mede de annotatie van de redes in datzelfde boek.

Van 23 augustus tot en met 30 november 2005 was J. Gijsenbergh, student geschiedenis aan de Radboud Universiteit, als stagiair werkzaam bij het CPG. Hij verzorgde tijdens zijn stage de illustraties voor het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005 en deed onderzoek t.b.v. het hoofdstuk ‘Lopende Zaken’ in het kader van het project-De Quay.


Student-assistenten

In de periode februari tot en met december 2005 waren vier student-assistenten werkzaam op het CPG:

- van 14 februari tot en met 13 mei 2005 F. Heiligers, studente Geschiedenis (annoteren troonredes);

- van 14 februari tot en met 8 juli 2005 W. Mariman, student Beleidswetenschappen (annoteren troonredes);

- van 8 november tot en met 31 december 2005 M. Jacobs, student Geschiedenis (assisteren bij onderzoek project-De Quay).

- van 8 november tot en met 31 december 2005 C.J.M. Brand, studente Geschiedenis (assisteren bij onderzoek project-De Quay).


Verlof

Drie medewerkers maakten gebruik van de ouderschapsverlofregeling: P. van der Heiden (een dag per week), P. van Griensven (een dag per week) en J. van Merriënboer (28 dagen in de periode van 1 januari tot en met december 2005).


Wetenschappelijk personeel:

Prof. dr. C.C. van Baalen (1998) 0,9 fte

Drs. P.R. Bootsma (2002) 0,8 fte

Drs. A.S. Bos (2001) 0,8 fte

Dr. J.W.L. Brouwer (1987) 0,8 fte

Drs. P.G.T.W. van Griensven (1990) 1,0 fte

Dr. P.B. van der Heiden (1991) 1,0 fte

Dr. R. de Jong (10 april t/m 2 september 2005) 0,7 fte

Dr. A. van Kessel (2003) 1,0 fte

Dr. M.H.C.H. Leenders (2002) 0,8 fte

Mr. drs. J.C.F.J. van Merriënboer (1990) 1,0 fte

Dr. N. Pas (1 maart t/m 15 augustus 2005) 1,0 fte

Drs. J.J.M. Ramakers (1986) 1,0 fte

Drs. R. Visschers (oktober 2004 t/m juni 2005) 0,8 fte


Administratief personeel:

H.F.M.J. Helsen (1995) 0,7 fte6. PUBLICATIES


Wetenschappelijke publicaties

Baalen, Carla van, ‘Drees in de Tweede Kamer. Over waardering, dualisme en emotie’ in: Jan Willem Brouwer en Peter van der Heiden (red.), Drees, minister-president 1948-1958 (Den Haag 2005) p. 21-38.

Baalen, Carla van, ‘De toespraken van Beatrix nader beschouwd’ in Carla van Baalen e.a. (red.), Koningin Beatrix aan het woord. 25 jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken (Den Haag 2005) p. 11-53.

Bos, A.S, ‘Een ‘zuiver en billijk’ stelsel?’ in: A.S. Bos, R. de Jong en J. Loots, Een sprong in het duister. De overgang van het absolute meerderheidsstelsel naar het stelsel van evenredige vertegenwoordiging in 1918 (Nijmegen/Den Haag 2005) p. 97-119.

Brouwer, J.W.L., ‘Drees en het buitenland. Over het Albertkanaal op een andere planeet?’ in: Jan Willem Brouwer en Peter van der Heiden (red.), Drees, minister-president 1948-1958 (Den Haag 2005) p. 71-94.

Brouwer, J.W.L., ‘De admiraal in de Tweede Kamer. H.C.W. Moorman op de bres voor de marine, 1959-1967’ in: Victor Enthoven, Gerard Acda en Alexander Bon (red.), Een saluut van 26 schoten. Liber amicorum aangeboden aan Ger Teitler bij zijn afscheid als hoogleraar aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (Amsterdam 2005) p. 117-130.

Brouwer, J.W.L., ‘Bergh, Sidney James van den’, in: A.J.C.M. Gabriëls (red.), Biografisch woordenboek van Nederland (electronisch tekstbestand) (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 2005) (http: //www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/ BWN)

Brouwer, J.W.L., ‘La coordination par la concertation. L’élaboration de la politique européenne des Pays-Bas et le fonctionnement de la représentation permanente à Bruxelles pendant les années 1960’ in: Laurence Badel, Piers Ludlow et Stanislas Jeannesson (red), Les administrations nationales et la construction européenne Une approche historique (1919-1975) (Brussel, Bern, Berlijn, Frankfurt aan de Main, New York, Oxford en Wenen 2005) p. 359-376.

Brouwer, J.W.L. en C.M. Megens, ‘De priemende vinger van Joseph Luns. Lengte, humor en onverzettelijkheid van een minister van Buitenlandse Zaken’, in: Henk te Velde, Catrien Santing en Margrith Wilke (red.), Machtige lichamen. Het vingertje van Luns en andere politieke wapens (Amsterdam 2005) p. 27-42.

Brouwer, J.W.L., ‘Eminence grise met gevoel voor humor. Uit het dagboek van E.H. van der Beugel (1918-2004)’ in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005. God in de Nederlandse politiek (Den Haag 2005) p. 135-139.

Kessel, A. van, ‘Bestuur en politiek in de twintigste eeuw: Van “Monnikendam” tot “Havana” aan de Waal’ in: Jan Brabers (red.), Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, deel III, Negentiende en twintigste eeuw (Wormer 2005) p. 504-583.

Leenders, M, ‘Die Europolitik in den Mitgliedstaten der Europäischen Union, Die Niederlande’ in: Jahrbuch Europäischen Integration (2005) p. 363-367.

Leenders, M. en W. van Meurs, ‘Das Volk had gesprochen...Ratifikation der EU-Verfassung’. (München 2005) Centrum für angewandte Politikforschung. http://www.cap-lmu.de/themen/eu-reform/ratifikation/niederlande.php

Pas, N., ‘Stolk, Rob (1946-2001)’, in: A.J.C.M. Gabriëls (red.), Biografisch woordenboek van Nederland (electronisch tekstbestand) (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 2005) (http: //www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/ BWN).

Pas, N., ‘Amsterdam: het Lieverdje. De roerige jaren zestig’, in: Wim van den Doel (red.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de twintigste eeuw (Amsterdam 2005) p. 334-345.

Pas, N., ‘Promoveren op Provo. Over ritualiteit, medialisering en herinnering rond een academische promotie over de provo-beweging van de jaren zestig’, in: Cultuur. Tijdschrift voor Etnologie 1 (juni 2005) p. 70-84.

Pas, N., ‘Images d’une révolte ludique. Le mouvement néerlandais Provo en France dans les années soixante’, in: Revue Historique, 634 (april 2005) p. 343-373.

Pas, N., ‘La guerre d’Algérie vue des Pays-Bas (1954-1962)’, in: Vingtième Siècle.Revue d’histoire, 86 (april-juni 2005) p. 43-58.

Pas, N., ‘Die niederländische Provo-Bewegung und die Bundesrepublik Deutschland 1965-1967’, in: Zentrum für Niederlande-Studien, Jahrbuch 2004, 15 (Münster, 2005) p. 163-178.

Visschers, Remco, ‘Leider in nood? Een historisch onderzoek naar de positie van de Nederlandse minister-president in naoorlogse crisissituaties’ in: Henk te Velde, Mieke Aerts en Remco Visschers, Omtrent de minister-president. De positie van de minister-president in historisch perspectief (Den Haag 2005) p. 69-111.

Zwart, R. en A. van Kessel, ‘Van zuil naar brug. Het CDA en de integratie van minderheden (1980-2005)’, Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005. God in de Nederlandse politiek (Den Haag 2005) p. 51-61.
Redactie van wetenschappelijke publicaties

Baalen, Carla van, Anne Bos, Jan Willem Brouwer, Peter van Griensven, Ron de Jong en Jan Ramakers, redactie van: Koningin Beatrix aan het woord. 25 jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken (Den Haag 2005).

Baalen, C.C. van, A.S. Bos, W. Breedveld, P.B. van der Heiden, J.J.M. Ramakers en W.P. Secker, redactie van: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005. God in de Nederlandse politiek (Den Haag 2005).

Brouwer, Jan Willem en Peter van der Heiden, redactie van: Drees, minister-president 1948-1958 (Den Haag 2005).


Vakpublicaties

Baalen, C.C. van, lemma ‘Tans, Jean Guillaume Hubert’ in: George Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (3e druk; Kampen 2005).

Bootsma, P., lemma ‘A.A.M. van Agt’ in: George Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (3e druk; Kampen 2005).

Bos, A.S. en W. Breedveld, ‘Iedereen wil aan de werkelijkheid vasthouden, maar dat is Utopia’. Interview met Ayaan Hirsi Ali’ in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005. God in de Nederlandse politiek (Den Haag 2005) p. 122-132.

Bos, A.S., lemma ‘J.G. Stokman’ in: George Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (3e druk; Kampen 2005).

Bos, A.S., P.B. van der Heiden, A. van Kessel en J.J.M. Ramakers, ‘Signalementen’, Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005. God in de Nederlandse politiek (Den Haag 2005) p. 214-217.

Brouwer, J.W.L., lemmata ‘Beel, Louis Joseph Maria’, ‘Jong, Petrus Jozef Sietze de’, ‘Luns, Joseph Maria Antoine Hubert’, ‘Quay, Jan Eduard de’ in: George Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (3e druk; Kampen 2005) p. 157, 908-909, 1132-1133, 1491-1492.

Griensven, P.G.T.W. van., lemma ‘G.M.J. Veldkamp’ in: George Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (3e druk; Kampen 2005).

Heiden, P.B. van der, lemmata ‘Anna de Waal’, ‘Jo Cals’ en ‘Charles Ruys de Beerenbroek’ in: George Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (3e druk; Kampen 2005).

Heiden, P.B. van der, ‘Ik heb gemeend vooral getuigenis te moeten afleggen van de breedheid van het Katholicisme’. De ‘politieke geloofsbelijdenis’ van minister Rutten in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005. God in de Nederlandse politiek (Den Haag 2005) p. 114-119.

Kessel, A. van, lemmata ‘Europese Volkspartij’, ‘Hahn, Karl Josef’, ‘Lubbers, Rudolphus Franciscus Marie’, ‘Nouvelles Equipes Internationales’, ‘Roomsch-Katholieke Volkspartij’, ‘Schmelzer, Wilhelm Klaus Norbert’ en ‘Steenkamp, Petrus Antonius Josephus Maria’, in: George Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (3e dr.; Kampen 2005) p. 527-528, 731, 1131, 1316-1317, 1558, 1607, 1691-1692.

M. Leenders, ‘Het parlementaire jaar 2004-2005’ in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005. God in de Nederlandse politiek (Den Haag 2005) p. 166-181.

M. Leenders, lemma ‘Marga Klompé’ in: George Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (3e druk; Kampen 2005) p. 1026.

Ramakers, J.J.M., lemmata ‘C.M.J.F. Goseling’, ‘W.H. Nolens’ en ‘J.A. Veraart’ in: George Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (3e druk; Kampen 2005).


Boekbesprekingen

Baalen, C.C. van, boekbespreking van: A. Linders, ‘Frappez, frappez toujours!’. N. S. Corry Tendeloo (1897-1956) en het feminisme in haar tijd (diss. Utrecht; Hilversum 2003) in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 120 (2005) nr. 1, p. 148-150.

Bootsma, P., ‘Niemand zeker van zijn zaak bij de “drie van Breda”’, boekbespreking van: Hinke Piersma, De drie van Breda. Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlandse gevangenschap, 1945-1989 (Amsterdam 2005) in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005. God in de Nederlandse politiek (Den Haag 2005) p. 208-210.

Bos, A.S., boekbespreking van: Jasper Loots, Voor het volk, van het volk. Van districtenstelsen naar evenredige vertegenwoordiging (Amsterdam 2004) in: ET•VT 24 (2005), 1, p. 66-68.

Brand, C.J.M., boekbespreking van: Paul van der Steen, Cals. Koopman in verwachtingen 1914-1971 (Amsterdam 2004) in: ET•VT 24 (2005), 1, p. 70-72.

Brouwer, J.W.L., boekbespreking van: John Gillingham, European integration 1950-2003. Superstate or new market economy? (Cambridge 2003) in: Tijdschrift voor Geschiedenis 118 (2005), nr. 1, p. 130-132.

Brouwer, J.W.L., boekbesprekingen van: Jan Hoffenaar, Jan van der Meulen en Rolf de Winter (red.), Confrontatie en ontspanning. Maatschappij en krijgsmacht in de Koude Oorlog 1966-1989 (Den Haag 2004) in: Marineblad 115 (2005) nr. 2, p. 67.

Brouwer, J.W.L., boekbespreking van: Han van Bree, Het aanzien van Bernhard (Utrecht 2004) en NOS-Actueel, Bernhard 1911-2004 (Den Haag 2004) in: Marineblad 115 (2005) nr. 5, p. 169.

Brouwer, J.W.L., boekbespreking van: Pieter van Os (red.), Nederland op scherp. Buitenlandse beschouwingen over een stuurloos land (Amsterdam 2005) en Paul Wouters, België-Nederland. Verschil moet er zijn (Rotterdam, 2005) in: Internationale Spectator 59 (2005) p. 490-491.

Brouwer, J.W.L., boekbespreking van: Charles Cogan, French negotiating behavior. Dealing with La Grande Nation Washington (US Institute of Peace Press 2003) in: Tijdschrift voor vrede en veiligheid 34 (2005) nr. 3, p. 398-401.

Brouwer, J.W.L., boekbespreking van: Thomas Ferenczi (red.), La politique en France. Dictionnaire historique de 1870 à nos jours (Parijs 2004) in: Tijdschrift voor Geschiedenis 118 (2005) nr. 4, p. 626-627.

Heiden, P.B. van der, ‘Politieke herinneringen’ boekbespreking van: J.A. van Kemenade, Wakken in het kroos. Opmerkelijke ervaringen uit dertig jaar publieke dienst (´s Gravenhage 2003), Paul Rosenmöller, Een mooie hondenbaan (z. pl. 2003), Norbert Schmelzer, Herinneringen van een politiek dier (z. pl. 2004) en Marja Wagenaar, Het einde van de buitenspelcultuur. Een democratisch antwoord op het populisme (Amsterdam 2005) in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005. God in de Nederlandse politiek (Den Haag 2005) p. 210-213.

Heiden, P.B. van der, boekbespreking van: J.M. Bruggeman en P.C. van der Houwen, Voorbij Wassenaar. De Stichting van de Arbeid 1982-2005 (z. pl. 2005) in: SER-magazine.

Heiden, P.B. van der, boekbespreking van: Jeroen Terlingen, Allemansvriend. Het levensverhaal van Johan Stekelenburg (z. pl. 2005) in: SER-magazine.

Pas, N., ‘De wildebeestenlucht op het Binnenhof’, boekbespreking van: Ralph Pans, Haags spel. Achter de schermen van politiek Den Haag (Den Haag 2004) en Jan Hoedeman, De strijd om de waarheid op het Binnenhof (Amsterdam 2005) in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005. God in de Nederlandse politiek (Den Haag 2005) p. 206-208.

Pas, N., ‘Dochter uit het duister’, boekbespreking van: Mazarine Pingeot, Bouche Cousue (Parijs 2005)in NRC Handelsblad, Boeken, 27 mei 2005.

Pas, N., ‘De drie als stoplap’, boekbespreking van: Hinke Piersma, De Drie van Breda. Duitse oorlogsmisdadigers in Nederlandse gevangenschap 1945-1989 (Amsterdam 2005) in: NRC Handelsblad, Boeken, 29 april 2005.

Pas, N., ‘Duits geweld’, boekbespreking van: Jacco Pekelder, Frits Boterman (red.), Politiek geweld in Duitsland: Denkbeelden en debatten (Amsterdam 2005) in: De Groene Amsterdammer 129, 17 (29 april 2005) p. 39-40.

Ramakers, J.J.M., boekbespreking van: Reinhilde van der Kroef, Herinneringen van Pieter Bogaers, bouwminister (Amsterdam 2004) in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005. God in de Nederlandse politiek (Den Haag 2005) p. 199-201.
Populariserende publicaties

Baalen, C.C. van, columns in de Staatscourant:

13 januari 2005, ‘De minst beroerde oplossing’.

10 februari 2005, ‘Het nieuwe Kamerlid’.

10 maart 2005, ‘De gekozen formateur’.

7 april 2005, ‘De passie van D66’.

12 mei 2005, ‘Een stil drama’.

9 juni 2005, ‘Quo vadis VVD’.

6 oktober 2005, ‘Werkende moeder’.

3 november 2005 ‘Kamerleden on-line’.

1 december 2005, ‘Liberale zorgen’.

Baalen, C.C. van, 15 maart 2005, opinieartikel in Trouw, de Verdieping, podiumpagina, ‘Democratie is stabieler dan je denkt’. Discussiestuk i.h.k. van het Tweepartijenstelsel.

Baalen, C.C. van, 16 maart 2005, opinieartikel in de Gelderlander, discussiepagina, ‘Ons kiesstelsel is helemaal zo gek nog niet’.

Baalen, C.C. van, 10 september 2005, artikel in Trouw, podiumpagina, ‘Overwinning met bittere bijsmaak’.

Baalen, Carla van en Jan Willem Brouwer, 8 december 2005, artikel in NRC Handelsblad, ‘Laat Beatrix geen gemeenplaatsen uitspreken’.

Baalen, Carla van en Jan Willem Brouwer, 24 december 2005, artikel in Trouw, ‘Kersttoespraak. Een lichtpuntje voor ons allemaal’.

Bootsma, P., 8 december 2005, column in de Staatscourant, ‘Verkiezingskoorts’.

Bos, A.S, en W. Breedveld, 22 november 2005, artikel in Trouw, ‘Wiegel woont in een idylle’.

Brouwer, J.W.L., 15 juli 2005, artikel in het Utrechts Nieuwsblad, ‘Frankrijk heus niet eeuwige verliezer’.

Heiden, P.B. van der, artikelen in de Gelderlander:

10 mei 2005, ‘Campagne EU-grondwet is gericht op onderbuik’.

3 september 2005, ‘Gedoe over lekken moet eens stoppen’.

10 september 2005, ‘Verbieden van overheidsteun SGP is terecht’.

12 oktober 2005, ‘Alsjeblieft geen “breed debat” over Europa’.

11 november 2005, ‘Het CDA als koster in de “linkse kerk”’.

Pas, N., 11 maart 2005 , necrologie in De Groene Amsterdammer, 129, 10, ‘Richter Roegholt (1925-2005).

Pas, N., 15 maart 2005 , artikel in NRC Handelsblad, ‘Een statige dame. 140 jaar boekhandel-uitgeverij Bijleveld’.

Pas, N., 2 mei 2005 , artikel in NRC Handelsblad, ‘Prinses Irenebrigade nam deel aan de geallieerde opmars naar Nederland’.

Pas, N., 4 mei 2005, artikel in NRC Handelsblad, ‘Goedmaken wat je ouders verkeerd deden’.

Pas, N., serie van 7 artikelen april-september 2005 in NRC Handelsblad, ‘Bermrouw’.7. OVERIGE ACTIVITEITEN EN DE MEDIA

Overige activiteiten
Begeleidingscommissies

Baalen, C.C. van, promotor van mr. drs. J.C.F.J. van Merriënboer (tweede promotor: prof. dr. J. Bosmans). Titel proefschrift: ‘Mansholt. Een biografie’.

Baalen, C.C. van, copromotor van drs. C. Hoetink (hoofdpromotor: prof. dr. R.A.M. Aerts). Werktitel proefschrift: ‘De werking van het parlement (1945-1988). Een studie naar de invloed van geschreven en ongeschreven regels op de Nederlandse parlementaire praktijk.’

Baalen, C.C. van, copromotor van drs. E. Tanja (hoofdpromotor: prof. dr. R.A.M. Aerts). Werktitel proefschrift: ‘Goede politiek. De opvattingen van Nederlandse politici over taak, status en vormgeving van de parlementaire politiek in de periode 1866-1940.’

Baalen, C.C. van, lid van de begeleidingscommissie van het AIO-project ‘Humanistische geestelijke verzorging bij Defensie 1964-1998’, Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Uitvoerder: drs. R. Verstraaten. Promotor: prof. dr. D.J. van Houten.

Baalen, C.C. van, lid van de begeleidingscommissie van het onderzoeksproject van de Provincie Gelderland, getiteld: ‘Electorale cultuur en politieke oriëntatie. Politiek in Gelderland, 1888-1937’. Uitvoerder: dr. R. de Jong.

Baalen, C.C. van, voorzitter van de manuscriptcommissie ter beoordeling van het proefschrift van drs. S.H.H. van der Hoek, getiteld ‘ “Limburgs groote mond.” De politicus en journalist mr. Leopold Haffmans (1826-1896)’. De promotie heeft plaatsgevonden op 25 mei 2005 te Nijmegen.

Baalen, C.C. van, lid van de manuscriptcommissie ter beoordeling van het proefschrift van drs. P.G.C. van Schie, getiteld ‘Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in Nederland 1901-1940’. De promotie heeft plaatsgevonden op 27 september 2005 te Leiden.


Congres- of symposiumbijdragen

Baalen, C.C. van, ‘De waarde van het weblog’, voordracht op een studiemiddag, georganiseerd door het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (Nijmegen), het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen) en het Parlementair Documentatie Centrum (Den Haag), ter gelegenheid van het afsluiten van een samenwerkingsconvenant tussen de drie genoemde centra, Den Haag, Theater Diligentia, 2 november 2005.

Brouwer, J.W.L., voorzitter middagzitting congres ‘Beyond the customs union: the european community’s quest for completion, deepening and enlargement, 1969-1975’, Groupe de Liaison Europese geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, 28 oktober 2005.

Brouwer, J.W.L., voorzitter Kolloquium Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en Kommission für Geschichte des Parlamentarismus, Nijmegen, Kasteel Heijendaal, 25 november 2005.

Brouwer, J.W.L., ‘Bien étonnés de se trouver ensemble. La France et les Pays-Bas devant la Constitution européenne’, Frans-Nederlands symposium, Instituut Clingendael, Den Haag, 20 mei 2005.

Brouwer, J.W.L., ‘Le pays le plus européen au monde? Opinion publique et classe politique néerlandaises face à la construction européenne, 1958-1969’, voordracht gehouden op het congres ‘Cultures politiques, opinions publiques et intégration européenne’, Luxemburg, 15-17 juni 2005.

Leenders, M. ‘Exploration of the possibilities of comparative research on parliamentary history or history of parliament’, Kolloquium Centrum voor Parlementaire Geschiedenis en Kommission für Geschichte des Parlamentarismus, Nijmegen, Kasteel Heijendaal, 25 november 2005.

Merriënboer, J.C.F.J., ‘Sicco Mansholt. De biografie in wording’, voordracht gehouden op de studiemiddag van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, Wageningen, 27 mei 2005.Overige lezingen en bijdragen aan debatten


Baalen, C.C. van, ‘Cry if I want to? Politici in tranen’, lezing voor tien Rotary Clubs binnen de regio Zuid-Veluwe, in het kader van de jaarlijkse zogeheten Intercity Meeting, Duiven, 6 april 2005.

Baalen, C.C. van, ‘Over prinsjesdag en de troonrede’, voordracht in De Balie, Amsterdam, 20 september 2005. De Balie organiseerde een debatavond over het nut en de noodzaak van prinsjesdag, de inhoud van de troonrede van 2005 en het koffertje van Zalm.

Brouwer, J.W.L., ‘Pourquoi les historiens néerlandais ne s’occupent plus de l’Europe’, voordracht voor de Groupe d'étude Histoire de l'Europe contemporaine, Universiteit Louvain-la-Neuve (België), 22 maart 2005.

Brouwer, J.W.L., ‘Europa bij de bevrijding’, voordracht voor de Rotary-kring Ede-Wageningen gehouden in Hotel ‘De Wereld', Wageningen, 22 april 2005.

Brouwer, J.W.L., ‘Les petits états sont-ils à l’origine de la construction européenne?’, lezing gehouden in kader van de ‘pôle Jean Monnet’, Institut Marie Haps, Brussel, 25 april 2005.

Brouwer, J.W.L., ‘Kanttekeningen bij het buitenlands beleid van het kabinet-Beel (1946-1948)’, lezing gehouden op de afscheidsbijeenkomst van oud-CPG-medewerker M.D. Bogaarts, Hotel 'Erica', Berg en Dal, 16 mei 2005.

Brouwer, J.W.L., ‘1945-2005 - Heeft de Benelux nog toekomst?’, lezing gehouden op een studiemiddag van het Cultuurhistorisch Netwerk Roosendaal-Essen-Kalmthout, Essen (B) 3 juni 2005

Brouwer, J.W.L., ‘Frankrijk, staat en veiligheid’, twee lezingen voor de cursus Hogere Defensie Vorming, Instituut Defensie Leergangen te Den Haag, 21 september 2005.

Brouwer, J.W.L., ‘Visies op Europa. Van Adenauer tot Chirac’, cursus Hoger Onderwijs voor Ouderen, Letterenfaculteit, Radboud Universiteit Nijmegen, september-december 2005.

Bestuurlijke functies


Baalen, C.C. van, lid van het bestuur van de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Heiden, P.B. van der, lid van het bestuur van de Stichting Multimedia, uitgever van het Algemeen Nijmeegs Studentenblad (ANS).

Leenders, M.H.C.H., secretaris Stichting Shyamgonj Bangladesh.

Overige nevenactiviteiten


Baalen, C.C. van, lid van de Commissie Toekomst Katholiek Documentatie Centrum, onder voorzitterschap van P.H. van Zeil. De laatste bijeenkomst van die commissie vond plaats op 16 maart 2005.

Baalen, C.C. van, lid (en sinds 1 september 2005 voorzitter) van de redactie Historische Publicaties Gelderland, een adviesorgaan van de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.

Baalen, C.C. van, op 22 december 2005 benoemd tot lid van de Nationale Conventie. De taak van dit door de minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ingestelde adviescollege luidt: ‘voorstellen te doen voor de inrichting van het nationaal politiek bestel die kunnen bijdragen aan herstel van vertrouwen tussen burger en politiek en mede ten grondslag kunnen liggen aan de constitutie voor de 21ste eeuw.’

Het CPG in de media

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005

Naar aanleiding van het Jaarboek verschenen berichten in onder meer: NRC Handelsblad, Parool, Nederlands Dagblad, Katholiek Nieuwsblad, Reformatorisch Dagblad, HP/De Tijd, De Telegraaf, Staatscourant, de Volkskrant, Trouw, de Gelderlander, Vox, Brabants Dagblad.


Koningin Beatrix aan het woord. 25 jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken

Naar aanleiding van het boek Koningin Beatrix aan het woord. 25 jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken verschenen berichten in onder meer: Algemeen Dagblad, de Volkskrant, Nederlands Dagblad, Trouw, Vox, Staatscourant, HP/De Tijd, Het Financieele Dagblad, Reformatorisch Dagblad.

Op tv: RTL-nieuws, RTL-boulevard.
Overige
Interviews in kranten en tijdschriften

Baalen, C.C. van, zaterdag 21 mei 2005, geïnterviewd voor een artikel over het kabinet-Balkenende II, dat op dat moment precies twee jaar bestond. In onder meer:

- de Gelderlander, ‘Balkenende-2: veel gedaan, maar niets bijzonders’

- Tubantia, ‘Voortborduren op succes Paars’

- Rotterdams Dagblad, ‘Balkenende II is halverwege’

- Dagblad van het Noorden, ‘Balkenende-2, de balans’.

Baalen, C.C. van, zaterdag 18 juni 2005, geïnterviewd voor het omslagartikel van Het Financieele Dagblad, getiteld ‘Verslaafd aan de politiek’.

Baalen, C.C. van, vrijdag 14 oktober 2005, geïnterviewd voor het artikel in het Algemeen Dagblad, getiteld ‘Kamer is vaker een tranendal’.

Baalen, C.C. van, Vox, 10 november 2005, ‘Politici tonen menselijke kant op weblogs’.

Brouwer, J.W.L., interview over de kersttoespraak van koningin Beatrix, ‘Koningin vooral dankbaar’, Algemeen Dagblad, 27 december 2005.

Heiden, P.B. van der, interview over positie staatssecretaris Van der Laan, Trouw, 30 juni 2005.
Televisie

Baalen, C.C. van, interview naar aanleiding van de aanbieding van het boek Koningin Beatrix aan het woord. 25 jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken aan koningin Beatrix op Kasteel Noordeinde, RTL-nieuws, 8 december 2005.

Merriënboer, J.C.F.J., bijdrage over de laatste doodstraf, Nederland 3, VPRO, Andere Tijden, 6 december 2005.
Radio

Baalen, C.C. van, radio-interview naar aanleiding van de wens van Hirsi Ali, uitgesproken op donderdag 10 februari in een debat met minister Donner inzake eerwraak, om een Motie van Treurnis in te dienen. Radio 1, VPRO, OVT, 13 januari 2005.

Baalen, C.C. van, radio-interview naar aanleiding van het in de Eerste Kamer verworpen voorstel om de benoemde burgemeester uit de Grondwet te schrappen. (De Avond van Van Thijn.), radio Gelderland, 23 maart 2005.

Baalen, C.C. van, radio-interview naar aanleiding van het aftreden van Thom de Graaf op 23 maart. Radio 1 Journaal, 25 maart 2005.

Baalen, C.C. van, radio-interview over de geschiedenis van de Eerste Kamer, over de politieke betekenis van deze Kamer en over dwarsliggende senatoren in het verleden, Radio 1 Journaal, 26 maart 2005.

Baalen, C.C. van, radio-interview samen met Piet de Rooy over ingrijpende grondwetswijzigingen en bestuurlijke vernieuwing in het verleden, Radio 1, VPRO, OVT, 27 maart 2005.

Baalen, C.C. van, radio-interview naar aanleiding van de Algemene Beschouwingen, Radio 2, NCRV, Knooppunt Kranenborg, 23 september 2005.

Baalen, C.C. van, radio-interview over emoties en politici, Radio 538, Goedemorgen Evers, 14 oktober 2005.

Baalen, C.C. van, radio-interview over emoties en politici, Radio Gelderland, 14 oktober 2005.

Baalen, C.C. van, radio-interview samen met H. von der Dunk over het op 22 november te presenteren Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, met als thema ‘God in de Nederlandse politiek’, Radio 1, Met het oog op morgen, 19 november 2005.

Baalen, C.C. van, radio-interview over het zojuist gepresenteerde jaarboek, met als thema ‘God in de Nederlandse politiek’, Radio 2, NCRV, Knooppunt Kranenborg, 22 november 2005.

Brand, C., radio-interview over Wet Premie Kerkenbouw, Radio 1, VPRO, OVT, 20 november 2005.

Brouwer, J.W.L., radio-interview naar aanleiding van het ere-doctoraat van koningin Beatrix, Radio Gelderland, 9 februari 2005.

Brouwer, J.W.L., radio-interview naar aanleiding van het voorstel van de Teldersstichting tot herinvoering van de doodstraf, Radio Gelderland, 22 februari 2005.

Brouwer, J.W.L., radio-interview naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van koningin Beatrix, Radio Gelderland, 29 april 2005.

Brouwer, J.W.L., radio-interview over de publieke opinie in Luxemburg ten opzichte van de Europese Grondwet, Radio 1 Journaal, 20 juni 2005.

Brouwer, J.W.L., radio-interview over de politieke gevolgen van de rellen in Frankrijk, Radio 1, ‘De Ochtenden’, 21 november 2005.

Brouwer, J.W.L., radio-interview over de kersttoespraak van koningin Beatrix, Radio 1 Journaal, 25 december 2005.

Heiden, P.B. van der, radio-interview in verband met prinsjesdag, Wereldomroep, 19 september 2005.

Heiden, P.B. van der, radio-interview in verband met omroeppolitiek, Radio 1, VPRO, OVT, 9 december 2005.

Ramakers, J.J.M., radio-bijdrage over de historicus Hans Righart , Radio I, VPRO, OVT, themadiscussieprogramma ‘Goede heren, slechte tijden’, 28 augustus 2005.
Websites

Brouwer, J.W.L., interview naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van koningin Beatrix, Nieuwswebsite Planet.nl XL, 25 april 2005.
8. ONDERWIJS
In de periode februari tot en met juni 2005 heeft C. van Baalen samen met M. Leenders de cursus ‘Parlementaire geschiedenis: hoogte- en dieptepunten (sinds 1945)’ verzorgd. De cursus is dit jaar voor het eerst een onderdeel van de minor Politieke Geschiedenis. De totale minor bestaat uit drie modules:

Module 1: Aspecten van de politieke geschiedenis

docenten: prof. dr. R.A.M. Aerts, dr. J. Loots e.a.

aantal studiepunten: 5 ECTS

Module 2: Nederlandse parlementaire geschiedenis sinds 1945

docenten: prof. dr. C.C. van Baalen e.a.

aantal studiepunten: 10 ECTS

Module 3: Politieke aspecten van de Europese Samenwerking

docenten: prof. dr. B. Lieshout e.a.

aantal studiepunten: 5 ECTS

Ofschoon de minor is ontwikkeld voor studenten geschiedenis, kunnen studenten van andere studierichtingen de minor, of delen daarvan, ook volgen.
De cursus bestond uit zeven hoor-/verdiepingscolleges. In deze colleges werd een chronologisch overzicht van de parlementaire geschiedenis in de periode 1945-2002 gegeven (het eerste college-uur) en werd dieper ingegaan (in het tweede college-uur) op bepaalde aspecten van de parlementaire geschiedenis, zoals dualisme, emotie in de politiek, kabinetsformaties en de betekenis van de monarchie.

Na deze zeven hoorcolleges werd de groep van 43 studenten gesplitst in twee werkgroepen. In de werkgroepen stond het schrijven van een werkstuk op basis van de Handelingen der Staten-Generaal centraal: hoe de weg te vinden in deze bron en hoe op basis daarvan een wetenschappelijk verantwoord artikel te schrijven.

Daarnaast zijn ook nog een videomiddag en een excursie naar Den Haag georganiseerd alsmede twee gastcolleges (van de heren H. Dijkstal en F. Rottenberg).
Direct na afloop van de inleidende hoor-/verdiepingscolleges vond het schriftelijke tentamen plaats. Niet alleen de verplichte literatuur (J. Bosmans, Staatkundige vormgeving in Nederland, deel II, De tijd na 1940 en een reader met aanvullende literatuur) maar ook de collegestof diende te worden bestudeerd. Het doel van het tentamen was toetsing van kennis van en inzicht in (de grote lijnen van) de parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945.

De cursus werd afgesloten met een werkstuk, in de vorm van een artikel van circa tien bladzijden. De studenten waren vrij zelf een onderwerp te bepalen.


De cursus werd gevolgd door 43 studenten afkomstig uit vijf verschillende faculteiten (negen verschillende studierichtingen: Geschiedenis, Recht en Management, Amerikanistiek, Filosofie, Psychologie, Economie, Bestuurskunde, Nederlands Recht, Politicologie).
Over het onderwijs heeft C. van Baalen uitgebreid verslag gedaan in het ‘Onderwijsjaarverslag 2004-2005’ (Nijmegen 2005).
9. ALGEMENE INFORMATIE OVER HET CPG

In 1970 richtte prof. mr. F.J.F.M. Duynstee het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) op. Het Centrum werd ondergebracht bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen, zoals de Radboud Universiteit toen nog heette. Duynstee was bij de universiteit werkzaam als hoogleraar staatsrecht. Vanaf 1986 werden de kosten van het Centrum gezamenlijk gedragen door de Nijmeegse universiteit en de kort daarvoor in het leven geroepen Stichting Parlementaire Geschiedenis. Sinds 1 januari 1997 maakt het CPG deel uit van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit.


Publicaties
Serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945

Deel 1: F.J.F.M. Duynstee en J. Bosmans, Het kabinet-Schermerhorn-Drees (1945-1946) (Assen/Amsterdam 1977: Van Gorcum)

Deel 2: M.D. Bogaarts, De periode van het kabinet-Beel (1946-1948), verschenen in zes banden plus register

band A tot en met C (Den Haag 1989: Sdu Uitgevers)

band D, eerste helft a en b, Nederlands-Indië (Nijmegen 1995: Gerard Noodt Instituut)

band D, tweede helft a, Wederopbouw en Volkshuisvesting, Verkeer en Waterstaat (Nijmegen 1996: Gerard Noodt Instituut)

band D, tweede helft b, Register (Nijmegen 2004: Centrum voor Parlementaire Geschiedenis)

Deel 3: Het kabinet-Drees-Van Schaik (1948-1951), verschenen in drie banden

P.F. Maas (red.), band A, Liberalisatie en sociale ordening (Nijmegen 1991: Gerard Noodt Instituut)

P.F. Maas (red.), band B, Anticommunisme, rechtsherstel en infrastructurele opbouw (Nijmegen 1992: Gerard Noodt Instituut)

P.F. Maas en J.M.M.J. Clerx (red.), band C, Koude Oorlog, dekolonisatie en integratie (Nijmegen 1996: Centrum voor Parlementaire Geschiedenis)

Deel 4: J.J.M. Ramakers (red.), Het kabinet-Drees II (1951-1952). In de schaduw van de Koreacrisis (Nijmegen 1997: Gerard Noodt Instituut)

Deel 5: Carla van Baalen en Jan Ramakers (red.), Het kabinet-Drees III (1952-1956). Barsten in de brede basis (Den Haag 2001: Sdu Uitgevers)

Deel 6: Jan Willem Brouwer en Peter van der Heiden (red.), Het kabinet-Drees IV en het kabinet-Beel II (1956-1959). Het einde van de rooms-rode coalitie (Den Haag 2004: Sdu Uitgevers)


Jaarboeken

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 1999 (Den Haag 1999: Sdu Uitgevers)

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2000 (Den Haag 2000: Sdu Uitgevers)

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2001 (Den Haag 2001: Sdu Uitgevers)

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2002. Nieuwkomers in de politiek (Den Haag 2002: Sdu Uitgevers)

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2003. Emotie in de politiek (Den Haag 2003: Sdu Uitgevers)

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2004. Het democratisch ideaal (Den Haag 2004: Sdu Uitgevers)

Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005. God in de Nederlandse politiek (Den Haag 2005: Sdu Uitgevers)
Overige publicaties

Politieke Opstellen (Nijmegen 1986 t/m 1998: Centrum voor Parlementaire Geschiedenis)

Prof.dr. G.M.J. Veldkamp (bewerkt door P.G.T.W. van Griensven en J.M.M.J. Clerx), Herinneringen 1952-1967. Le carnaval des animaux politiques (Den Haag 1993: Sdu Uitgevers)

R.J.J. Stevens, L.J. Giebels en P.F. Maas (red.), De formatiedagboeken van Beel 1945-1973. Handboek voor formateurs (Nijmegen 1994: Centrum voor Parlementaire Geschiedenis)

Jan Willem Brouwer en Johan van Merriënboer, Van Buitengaats naar Binnenhof. P.J.S. de Jong, een biografie (Den Haag 2001: Sdu Uitgevers)

Carla van Baalen, Een rituele dans in de Tweede Kamer? Klagen over kabinetsformaties, 1946-2002 (Den Haag 2003: Sdu Uitgevers)

Peter van der Heiden, In de schaduw van de Mammoet. Het onderwijsbeleid van minister F.J.Th. Rutten (1948-1952) (Zutphen 2004: Walburg Pers)

Jan Willem Brouwer en Peter van der Heiden (red.), Drees, minister-president 1948-1958 (Den Haag 2005: Sdu Uitgevers)

Carla van Baalen, Anne Bos, Jan Willem Brouwer, Peter van Griensven, Ron de Jong en Jan Ramakers (red.), Koningin Beatrix aan het woord. 25 jaar troonredes, officiële redevoeringen en kersttoespraken (Den Haag 2005: Sdu Uitgevers)


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina