Woordenlijst per hoofdstuk Nederlands Engels bij Nederlands in gangDovnload 207.78 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte207.78 Kb.


Woordenlijst per hoofdstuk

Nederlands – Engels

bij


Nederlands in gang

Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen

Berna de Boer, Margaret van der Kamp en Birgit Lijmbach

bussum 2012
Deze woordenlijst per hoofdstuk hoort bij Nederlands in gang. Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen van Berna de Boer, Margaret van der Kamp en Birgit Lijmbach.

© 2010 Uitgeverij Coutinho bv

Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16h Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

Uitgeverij Coutinho

Postbus 333

1400 AH Bussum

info@coutinho.nl

www.coutinho.nl

Noot van de uitgever

Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever.


ISBN 978 90 469 0225 7

NUR 624


Hoofdstuk 1 WelkomNederlandsEngelsEigen opmerkingen

welkom (in) welcome (to)

goedemorgen good morning

allemaal altogether

de cursus course

Nederlands Dutch

ik I

ben (zijn) amen and

jullie your (plural)

de docent teacher

docenten (docent) teachers

jullie you (plural)

hebben (hebben) have

twee two

andere other

is (zijn) is

hij he


geeft les (lesgeven) teaches

dagen (de dag) days

drie three

we we


beginnen (beginnen) begin / start

met with

kennismaken get to know

wie who


ben (zijn) are

jij you


wat what

jouw your (singular)

de naam name

mijn my


dag day

je your (singular)

de voornaam first name

de achternaam surname

uit from

welk which


het land country

Engeland England

kom (komen) come

de buurman neighbour

van of

hoe how (what)hoe heet jij what’s your name

heet (heten) is called

waar… vandaan where... from

waar where

China China

woon (wonen) live

nu now

het adres addresshet nummer number

nee no


de postcode postal code

u you


mevrouw Ms / Mrs

woont (wonen) live

ook also

in in


zeg (zeggen) call (say)

maar but (just)

hoor (for emphasis, usually not translated)

ja yes


hier here

al already

twintig twenty

het jaar year

gaan verder go on (verdergaan) (continue)

de les lesson

heeft (hebben) has

iedereen everyone

het boek book

de cd cd

de tekst text

één one


op on

de bladzijde page

acht eight

luisteren listen

naar to

stoppen (stoppen) stop

even for a moment
het is it is

de pauze break

tot straks see you later

straks soon / laterHoofdstuk 2 In de kantineNederlandsEngelsEigen opmerkingen

zitten (zitten) are sitting

de kantine canteen

deze this

de plaats seat / place

vrij free

ja hoor yes

zo okay / right

donderdag Thursday

augustus August

morgen tomorrow

ik ben jarig (jarig zijn) it’s my birthday

lekker nice / delicious

het kopje cup

de koffie coffee

al lang for a long time

pas only

of or


welke what

eigenlijk actually / really

vandaag today

wat leuk how nice

december December

dus so / therefore

de winter winter

krijg (krijgen) get / receive

nog any

het bezoek visit / visitors

de broer brother

jonger (jong) younger

maar but

wel certainly

langer (lang) taller

nog meer any more

broers (broer) brothers

zussen (zus) sisters

de zus sister

nog as well


kijk (kijken) look

de foto photo

goh oh

heel veryander different / other

het type type

kort short

blond blonde

het haar hair

donker dark

de ouders parents

komen op bezoek pay a visit

(op bezoek komen)

op dit moment at the moment

Indonesië Indonesia

doen (doen) are doing

daar there

op vakantie on holiday

de vakantie holiday

de vader father

voor for

zijn his

het werk work

het seizoen season

wanneer when

weet (weten) know

niet not

vertel (vertellen) tell

eens (usually untranslated)

over about

de familie family

dat that

wil (willen) want / would like

laat late

11.00 uur 11 o’clock

moeten (moeten) should / have to

weer again

naar to


onze our

Hoofdstuk 3 In het caféNederlandsEngelsEigen opmerkingen

viert (vieren) is celebrating

de verjaardag birthday

het café café / pub

samen together

gefeliciteerd happy birthday

dank je wel thank you

dit is this is

prettig met je kennis te maken pleased to meet you

kennen (kennen) know (people)

elkaar one another

drinken drink

ik trakteer (trakteren) it’s my treat

wil graag (graag willen) would like

de cola cola

het pilsje beer

neem (nemen) have (take)

rode (rood) red

de wijn wine

roep (roepen) call

de ober waiter

mag (mogen) may

bestellen order

alstublieft please

Franse (Frans) French

Spaanse (Spaans) Spanish

Zuid-Afrikaanse South African

(Zuid-Afrikaans)

de the

nou well thenproost cheers

op je verjaardag happy birthday

bedankt thanks

het poosje short while

later (laat) later

zullen (zullen) shall

nog een keer once more

dat is that is


goed good

het idee idea

hetzelfde the same

ja graag yes please

dit this

het rondje round

betaal (betalen) pay

geef (geven) give

nog maar another

het glas glass

afrekenen pay / settle the bill

alles everything

samen together

daarom that’s why

eerste first

tweede secondHoofdstuk 4 Op straatNederlandsEngelsEigen opmerkingen

de straat street

komt tegen (tegenkomen) meets

hé hey


geleden ago

leuk nice

prima wonderful

jou you


het gaat wel fine

problemen (het probleem) problems

buren neighbours

niet zo not so

belangrijk important

gaan (gaan) go

de week week

een paar dagen (dag) a few (days)

Venetië Venice

wauw wow


prachtig fine / splendid

veel many


foto’s maken take photos

sinds since

de camcorder camcorder

romantische (romantisch) romantic

de film film

na after

kijken naar look at

direct right now

iets something

afspreken set a date / make an appointment

goed okay

thuis at home

de afspraak date / appointment

maken to make

de datum date

dat lukt niet (lukken) that doesn’t work

dan then
kan (kunnen) can

blijf (blijven) stay

eten eat

zal (zullen) will / shall

spaghetti carbonara spaghetti carbonara

het plan plan

schrijf (schrijven) write

de agenda diary

hartstikke very / completely

hartstikke leuk terrific / fantastic

vind ik ook (vinden) I think so too

ik moet ervandoor I have to go

ervandoor away / off

gauw quickly

de winkel shop

wens (wensen) wish

jullie you

fijne (fijn) nice / good

doe de groeten aan give my regards

(de groeten doen aan) to

volgende next

tot dan until thenHoofdstuk 5 Op de marktNederlandsEngelsEigen opmerkingen

boodschappen doen go shopping

de markt market

de groenteboer greengrocer

er there

wie is er aan de beurt who’s next

de beurt turn

alsjeblieft please

kleine (klein) small

de courgette courgette

gele (geel) yellow

paprika’s (de paprika) bell peppers, sweet peppers

mooie (mooi) nice

tomaten (de tomaat) tomatoes

altijd always

sorry sorry

(na)tuurlijk of course

anders nog iets anything else

typisch typical

het gerecht dish

buitenlanders foreigners

(de buitenlander)

de stamppot mashed potato and vegetables

de andijvie endive

spekjes (het spekje) bacon

vaak often

heerlijk delicious

goedkope (goedkoop) cheap

hoeveel how much

heb nodig (nodig hebben) need

personen (de persoon) people

ongeveer about

halve (half) half

de kilo kilo

aardappels (de aardappel) potatoes

de slager butcher

was (zijn) was

de bloemkool cauliflower


het bakje (de bak) punnet

champignons mushrooms

(de champignon)

de peterselie parsley

het bosje (de bos) bunch

verder nog anything else

boontjes (de boon) beans

verse (vers) fresh

de knoflook garlic

komkommers cucumbers

(de komkommer)

de euro euro

wel quite

genoeg enough

waarnaartoe where to

de cent cent

erbij with it

geeft niet doesn’t matter

het weekend weekend

Hoofdstuk 6 In een restaurantNederlandsEngelsEigen opmerkingen

de vriendin (girl)friend

het restaurant restaurant

de serveerster waitress

de tafel table

ons us


bij at

het raam window

gaan zitten sit down

de menukaart menu

alvast in the meantime

te to


het mineraalwater mineral water

ik heb dorst I’m thirsty

de dorst thirst

mij me


alleen only / just
het hoofdgerecht main course

ik heb honger I’m hungry

de honger hunger

het voorgerecht starter

misschien perhaps

het nagerecht dessert

de mosterdsoep mustard soup

de mosterd mustard

de soep soup

erg very

als as

de biefstuk steakfrietjes chips

eh um


de salade salad

de kip chicken

de rijst rice

oh nee oh no

geen no

het vlees meat


toch after all

vegetarische (vegetarisch) vegetarian

de dagschotel today’s special

kiezen choose

eet smakelijk bon appetit

het mes knife

de vork fork

momentje one moment

de lepel spoon

halen fetch

beetje a little

moeilijk difficult

het gaat wel it’s okay

de soort kind

de paella paella

houd (houden) van like

de mosselen mussels

proef (proeven) try

een beetje a bit

vet greasy / rich

het toetje dessert

het ijs icecream

vruchten (de vrucht) fruit

de chocola chocolate

de slagroom whipped cream

zonder without

alleen only

de cappuccino cappuccino

laat maar zitten that’s fine / keep the change

laten leave

de avond evening

Hoofdstuk 7 In een kledingzaakNederlandsEngelsEigen opmerkingen

de kledingzaak clothes shop

de kleding clothes

de zaak shop / store

om (in order) to

de broek trousers

kopen buy

de verkoopster saleswoman

jullie (object) you

helpen help

het meisje girl

de jongen boy

zoek (zoeken) am looking

de spijkerbroek jeans

de maat size

normaal usually

soms sometimes

groter (groot) larger

de kleur colour

wat voor what kind of

het model style

lichte (licht) light

laag low

verschillende different

merken (het merk) brand

probeert (proberen) try on

ze them

allebei both

maar even just

ergens somewhere

passen try on

paskamers (de paskamer) changing rooms

beter (goed) better

dan than

die that

hem it


wijd wide

kleinere (klein) smaller


het spijt me I’m sorry

kleinste (klein) smallest

dit this

eventueel if necessary

ruilen exchange

binnen within

de bon receipt

t-shirts (het t-shirt) t-shirts

liggen are (lie)

allerlei all kinds of

wit white

zwart black

roze pink

groen green

blauw blue

zo so

beslissen decidestaat me het best (staan) suits me best

het best (goed) best

pinnen pay by debit card

Hoofdstuk 8 Bij de makelaarNederlandsEngelsEigen opmerkingen

de makelaar real estate agent

de woonruimte accommodation / somewhere to live

de stad city / town

mezelf myself

de vriend (boy)friend

samenwonen live together

bepaald certain

de woning house

de tuin garden

de bovenwoning upstairs flat

het appartement apartment

mogelijkheden possibilities /

(de mogelijkheid) options

zie (zien) see

het formulier form

maximale (maximaal) maximum

de huurprijs rent

laten zien show

de computer computer

derde third

de verdieping floor / storey

oude (oud) old

de buurt neighbourhood

ver far

het centrum city centre

dicht bij close to

het park park

de woonkamer living room

vierkante meter square metres

vierkante (vierkant) square

de meter metre

open open

de keuken kitchen

ruime (ruim) spacious

slaapkamers (de slaapkamer) bedroom

het balkon balcony

het westen west


de gang passage (way)

de wc toilet

eenvoudige (eenvoudig) simple

de badkamer bathroom

de douche shower

hoeven need

het bad bath

gebruiken use

geschikte (geschikt) suitable

huizen (het huis) houses

te huur to let

huur (huren) rent

het huisje (het huis) house

wat a little, a bit

want because

verhuren to let out

gemeubileerd furnished

kasten (de kast) cupboards

bedden (het bed) beds

stoelen (de stoel) chairs

het bureau desk

de bank sofa / couch

het voordeel advantage

niets nothing

zonnige (zonnig) sunny

de kamer living room benedenwoning, ground-floor flat

dat lijkt me fantastisch that sounds great

waar true

overleggen discuss

bel (bellen) phone

zo snel mogelijk as soon as possible

nieuwe (nieuw) newHoofdstuk 9 Bij de huisartsNederlandsEngelsEigen opmerkingen

de heer Mr

de huisarts doctor / gp

de dokter doctor

meneer Mr

Wat is er aan de hand? what’s wrong?

zoals as

zit ik onder de bultjes I’m covered in lumps / a rash

bultjes (de bult) lumps

armen (de arm) arms

benen (het been) legs

de buik stomach

de rug back

het gezicht face

jeuken itch

verschrikkelijk terrible

van alles everything

geprobeerd (proberen) tried

geholpen (helpen) helped

begonnen (beginnen) begun

gisteravond last night

gedaan (doen) done

overdag during the day

gewerkt (werken) worked

klanten (de klant) clients

bekeken (bekijken) looked at

de voetbalvereniging football club

geweest (zijn) been

het wedstrijdje (de wedstrijd) match

gespeeld (spelen) played

daarna after that

het biertje (het bier) beer

gedronken (drinken) drunk

bijzonders (bijzonder) special

gegeten (eten) eaten

afgelopen past / last few

vergeten (vergeten) forgotten

denken think


o ja oh yes

rijp ripe

emmers (de emmer) buckets

vol full

vorig last

klachten (de klacht) complaints

lijkt op (lijken op) looks like

allergische (allergisch) allergic

de reactie reaction

geef mee (meegeven) give

de zalf ointment

tegen against

krabt (krabben) scratch

de huid skin

kapot open

sterkte good luckHoofdstuk 10 Bij de fietsenmakerNederlandsEngelsEigen opmerkingen

de fiets bike / bicycle

de fietsenmaker cycle repairman

inderdaad indeed

duidelijk clear

lijkt (lijken) seems / appears

total loss a write-off

gebeurd (gebeuren) happened

gevallen (vallen) fallen

regende (regenen) was raining

glad slippery

fietste weg (wegfietsen) cycled away

fietsen cycle

de praktijk practice

wilde (willen) wanted

rechts afslaan turn right

gleed weg (wegglijden) slipped

mankeerde (mankeren) was wrong

zelf myself

een slag in het wiel the wheel is crooked

het wiel wheel

het stuur handlebars

het zadel seat

staan are (stand)

scheef crooked

het ding thing

de bagagedrager carrier

afgebroken (afbreken) broken

bedoelt (bedoelen) mean

de trapper pedal

kapot broken

banden (de band) tyres

verstaan (verstaan) heard

logisch logical

helemaal completely

rijdt (rijden) goes (rides)

remmen (de rem) brakes

deden (doen) worked


controleren check

in orde maken fix

tiptop in orde in tip-top condition

klaar ready

Koninginnedag Queen’s Day

de feestdag public holiday

het feest party / celebration

betekent (betekenen) means

gesloten (sluiten) closed

het einde end

ophalen collect


Hoofdstuk 11 Op een verjaardagNederlandsEngelsEigen opmerkingen

de buurvrouw neighbour (f)

leven live

hoera hooray

van harte gefeliciteerd happy birthday

feliciteren met congratulate on

het cadeau present

hopen hope

nog niet not yet

dat that

Cubaanse Cuban

de muziek music

ben gek op (gek zijn op) am crazy about

me herinneren remember

(zich herinneren)

de keer time

verteld (vertellen) told

de taart cake

je weet de weg you know the way

(de weg weten)

doe open open

de deur door

eerst first

gezien (zien) seen

het bedrijf company

de accountant accountant

vergis ik me (zich vergissen) am I mistaken

het kantoor office

eigen own

de baas boss

druk busy

de tijd time

verveel me (zich vervelen) am bored

nooit never

het buitenland abroad

hoor (horen) hear

Duits German

het accent accent


dat klopt that’s right

sinds kort recently

het bevalt me I enjoy it

studeer (studeren) study

de student student

de logopedie speech therapy

naast besides

de studie study

het bijbaantje job on the side /

part-time job

iedere (ieder) each / every

de bioscoop cinema

interesseer je are you interested

(zich interesseren)

gewoon just

begrijp (begrijpen) understand

snel fast

de hobby hobby

niet echt not really

de sport sport

zwemmen swimming

wandelen walking / hiking

wat toevallig what a coincidence

de Wandelbeurs Walking Fair

bereid me voor op am getting ready

(zich voorbereiden op) for

de wandelreis walking tour

de reis trip

Chili Chile

de informatie information

interessant interesting

opschrijven write down

onthouden remember

langzamer (langzaam) more slowly

de pen pen

het papier paper

praten speak

Hoofdstuk 12 Naar de EvenementenhalNederlandsEngelsEigen opmerkingen

het station train station

Bent u hier bekend? Do you know your way around here?

bekend known

de voorbijganger passer-by

de buschauffeur bus driver

de bus bus

de chauffeur driver

lopen walk

te too


zeker certainly

vanaf from

de tram tram

de lijn line (number)

hebt geluk (geluk hebben) are lucky

komt aan (aankomen) is arriving

net just

instappen get in

het stuk short distance

de ingang entrance

over… steken (oversteken) cross

de balie information desk

de hal hall

de portier porter

boven upstairs

ga op (opgaan) go up

de trap stairs

rechtdoor straight ahead

tot as far as

herkent (herkennen) recognize

linksaf to the left

het eind end

rechts on the right

neemt mee (meenemen) take

de plattegrond map

toiletten (het toilet) toilets

beneden downstairs

de hoek corner


ga… om (omgaan) turn

ga… af (afgaan) go down

uitlopen walk down

vanzelf as a matter of course

bordjes (het bordje) signs

volgen follow

makkelijker ((ge)makkelijk) easier

Hoofdstuk 13 Bij vriendenNederlandsEngelsEigen opmerkingen

bezoekt (bezoeken) is visiting

kom binnen (binnenkomen) come in

de kerk church

zei (zeggen) said

kon (kunnen) could

missen go wrong / fail

gelukkig fortunately

meegenomen (meenemen) brought

moest (moeten) had to

de auto car

de garage garage

brengen take

lekker well

groeten greetings

Doe haar de groeten terug Give her our regards

vroeg early

verontschuldigen apologize

doe uit (uitdoen) take off

het weer weather

hè isn’t it

Zeg dat wel! You can say that again!

koud cold

nat wet


ben verkouden have a cold

ik ben toe aan (toe zijn aan) I need

hebben aan (aanhebben) have on

de verwarming heating

geloof (geloven) believe
schijnt (schijnen) seems

kom… verder (verderkomen) come in

ah ah

lekker warm nice and warmwarm warm

de doos box

bonbons (de bonbon) chocolates

de bos bunch


bloemen (de bloem) flowers

de vaas vase

zetten put

snijd (snijden) cut

schuin at an angle

afsnijden cut off

houden van like / fond of / love

dieren (het dier) animals

de hond dog

katten (de kat) cats

vissen (de vis) fish

jawel oh yes

gezellig pleasant / sociable

hadden (hebben) used to have / had

het ongeluk accident

hebben gehad (hebben) had

onder de auto gekomen was run over

(onder de auto komen)

hebben verdriet gehad om grieved for

(verdriet hebben om)

het verdriet grief

de dood death

volgens mij in my opinion

volgens according to

de gezondheid health

lachen laugh

gezond healthy

kom mee (meekomen) come

de schuur shed

twee weken geleden two weeks ago

jongen (het jong) litter

gekregen (krijgen) had

iemand someone

laatste (laatst) lastHoofdstuk 14 Met de treinNederlandsEngelsEigen opmerkingen

de trein train

de collega colleague

het congres conference

de rij queue

de kaartjesautomaat ticket machine

het kaartje (de kaart) ticket

de automaat vending machine

het loket counter

het is druk it’s busy

belachelijk ridiculous

echte (echt) real

zuinig thrifty

werkt (werken) works

zo’n such a

reis (reizen) travel

het openbaar vervoer public transport

ingewikkeld complicated

papieren (kaartje) paper (ticket)

de ov-chipkaart public transport card

geldig valid

de metro underground, subway

het aanraakscherm touch screen

het scherm screen

het bedrag amount

het muntgeld cash

het geld money

activeren activate

het saldo balance

opladen charge

tjonge jonge good grief

meestal usually

de kortingskaart discount card

inchecken check in

uitchecken check out

uitgebreid at length

geoefend (oefenen) practised

het internet internet


trouwens in fact

bijvoorbeeld for example

plannen plan

handig handy

wist (weten) knew

internationale international

zo’n such a

Duitsland Germany

België Belgium

Luxemburg Luxembourg

Frankrijk France

begonnen (beginnen) started

geleerd (leren) learned

de medewerker employee

het spoor platform, track

vertrekt (vertrekken) is leaving

de man man

de ns (Nederlandse Dutch Rail Spoorwegen)

de vertraging delay

goede reis have a good trip

de krant newspaper

het nieuws news

lezen read

Hoofdstuk 15 In de treinNederlandsEngelsEigen opmerkingen

Colombia Columbia

ging (gaan) went

het vliegtuig aeroplane

duurde (duren) took / lasted

helaas unfortunately

logeren stay

pakken (het pak) packets

veilig safe

de tas bag

geweldig fantastic

de koffer suitcase

dragen carry

het grapje joke

het raampje (raam) window

net als like

vroeger in the old days

lekker nicely

buiten outside

achter de rug behind (you)

pony’s (de pony) ponies

de wei field

net like

de Shetlandpony Shetland pony

het landschap landscape

anders different

plat flat

de berg mountain

het verschil difference

gewend used to

opletten pay attention

zo meteen very soon

het natuurgebied nature reserve

de natuur nature

het gebied area

de lucht sky

schilderijen (het schilderij) paintings

het stukje (het stuk) piece

de molen windmill

broodjes (het broodje) bread rolls

onderweg on the way

de kaas cheese

moe geworden tired

welterusten sleep well

maak wakker wake you up

(wakker maken)Hoofdstuk 16 Naar de bioscoopNederlandsEngelsEigen opmerkingen

de cassière box office assistant

reserveren book

de voorstelling show / session

wat stom how stupid

verkeerd wrong

gekeken (kijken) looked

is al bezig has started

het begin beginning

gemist (missen) missed

draaien are showing

eerder earlier

de zomerhitte summer heat

de zomer summer

de hitte heat

opgenomen (opnemen) filmed

naar een verhaal van based on a story by

de natuurdocumentaire nature

documentary

de documentaire documentary

gesproken (spreken) spoken

de ondertitels subtitles

ondertiteld (ondertitelen) subtitled

bijna almost

de rang class

het plezier fun / enjoymentHoofdstuk 17 Met de helpdeskNederlandsEngelsEigen opmerkingen

de helpdesk helpdesk

de provider provider

er zijn there are

wachtenden (de wachtende) people waiting

de telefonist operator

waarmee with what

van dienst zijn help

waar… over what… about

de vraag question

het antwoord answer

het pakket package

vaste telefoon landline

tegelijk at the same time

internetten surf the net

is er is there

de storing fault

het systeem system

dat is niet het geval there isn’t /

(het geval zijn) that’s not the case

verbind door put through

(doorverbinden)

ogenblikje one moment please

de telefoon (tele)phone

telefoneren to phone

veranderd (veranderen) changed

instellingen (de instelling) settings

aangepast (aanpassen) adjusted

het programma program

geïnstalleerd (installeren) installed

behalve except

vreemd odd, strange

klikt (klikken) click

waarop on which

de inlognaam user name

inloggen log in

het wachtwoord password

wachten wait


het woord word

intikken type in / enter

de brief letter

gegevens (het gegeven) information

juist precisely

openen open

tegelijkertijd at the same time

de mobiele telefoon mobile phone

het mobieltje mobile

ben kwijt (kwijt zijn) have lost

waarschijnlijk probably

er is niet veel aan de hand it’s not a big

(aan de hand zijn) problem

op deze manier in this way

oplossen solve

de monteur technician

komt langs (langskomen) will come by

mogelijk possible

noteer (noteren) write down

preciezer (precies) more precise

de website website

in typen (intypen) type in / enterHoofdstuk 18 Bij de politieNederlandsEngelsEigen opmerkingen

de politie police station

nadat after

de portemonnee wallet / purse

gestolen (stelen) stolen

aangifte doen report

de politieagent police officer

zat (zitten) was sitting

het terras terrace

zulk such

toen when

lag (liggen) was / lay

overal everywhere

gezocht (zoeken) searched

nergens nowhere

zeker sure

voordat before

konden (kunnen) could

had (hebben) had

gelegd (leggen) placed

omdat because

de rits zip

zodat so that

steeds always

viel (vallen) fell

gehaald (halen) took

de dader culprit

niemand nobody

terwijl while

namelijk it so happens

slim clever

ziet eruit (eruit zien) looks like

oei um / oh

in ieder geval at any rate

het leer leather

verder otherwise

pasjes (het pasje) cards

het rijbewijs drivers’ licence


de identiteitskaart ID card

de bankpas bank card

de bankrekening bank account

de bank bank

de rekening account

blokkeren block

onmiddellijk immediately / at once

hoewel although

onhandig awkward

hoezo how come

ophalen get

vervelend annoying

opgeschreven (opschrijven) written down

zodra as soon as

gevonden (vinden) found

nemen contact op contact / get in

(contact opnemen) touch

de kans chanceals if

eerlijk honest

: fileadmin -> documenten -> nederlandsingang
documenten -> De kroniek van het St. Geertruiklooster te ’s-Hertogenbosch
documenten -> Aanwezig: Gemeente Edam-Volendam dhr. W. Runderkamp Gemeente Zeevang mw. D. van den Heuvel Gemeente Purmerend dhr. J. Krieger Gemeente Beemster dhr. J. Klaver isw dhr. M. Smit (voorzitter) isw mw. Y. C
documenten -> Verslag portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer d d. 19 juni 2008
nederlandsingang -> Verzamelde woordenlijst Nederlands Engels bij Nederlands in gang
documenten -> Vanavond donderdag 27 oktober om 20. 30 in Theater de Bussel: Ernst van der Pasch Scherp Blijven
documenten -> Thermische klimaatbeheersing binnen de gemeente Oosterhout
documenten -> Het economisch actieprogramma regio waterland, together a new
documenten -> Basisboek marketingcommunicatie Meerkeuzevragen
documenten -> Meest gestelde vragen vng vrijwilligerspolis Uit welke verzekeringen bestaat de vng vrijwilligerspolis?
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina